Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma 2019

Årsstämma i Munters Group AB kommer att äga rum onsdagen den 8 maj 2019 klockan 15.00 på Kista Entré Konferens, Knarrarnäsgatan 7 i Kista, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 14:00.

Protokoll

Kallelse till årsstämman

Valberedningens beslutsförslag och yttrande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Munters Group AB.

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsens yttranden och rapporter

Revisorsyttranden

 

RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Munters Group AB, ”Årsstämma 2019”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.munters.com, senast torsdagen den 2 maj 2019.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan.

Fullmaktsformulär

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.munters.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Fullmaktsformulär (från Euroclear)

Rösträttsregistrering

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2019, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.