Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Service World EMEA Square.jpg

Integritetspolicy

MUNTERS – INTEGRITETSPOLICY – PERSONUPPGIFTSSKYDD

VERSION: Maj 2018

1. Om behandlingen av dina personuppgifter

Den här policyn beskriver hur vi på Munters (nedan ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”våra”) behandlar dina personuppgifter i din roll som representant för ditt företag och vår kontaktperson.

2. Vi är personuppgiftsansvariga

Din integritet är viktig för oss. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt relaterade och tillämpliga EU-rättsakter (nedan tillsammans ”EU:s dataskyddslagstiftning”) är vi den personuppgiftsansvariga gentemot dig.

Som personuppgiftsansvarig fastställer vi medel och ändamål för insamling och användning av dina personuppgifter, och vi måste informera den person (den registrerade) vars personuppgifter vi behandlar (du) och detta är syftet med den här policyn. Den ersätter dock inte andra separata eller mer detaljerade integritetsmeddelanden eller annan information som vi kan dela med oss av till dig.

3. Källor till personuppgifter

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig som samlas in från följande källor:

(1) Personuppgifter som du ger (eller har gett) oss, till exempel namn, titel, e-postadress och telefonnummer.

(2) Personuppgifter som vi har på grund av att du eller ditt företag är en av våra kunder eller leverantörer, till exempel kund- eller leverantörsnummer och leveranshistorik.

4. Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi måste behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose vårt legitima intresse att tillhandahålla tjänster till ditt företag och för interna administrativa ändamål inom Munters-koncernen. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål: kund- och leverantörsadministration, fakturering, leverans, marknadsföring, information om våra produkter, lösningar och kundsegmentering, vilket t.ex. kan leda till anpassad annonsering och personliga inbjudningar.

Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi kanske inte helt uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot ditt företag.

5. Så här behandlar vi dina personuppgifter 

För ovanstående ändamål kommer dina personuppgifter att samlas in, behandlas och överföras elektroniskt till oss och andra medlemmar av Munterskoncernen och våra underleverantörer inom eller utanför EU. Övriga enheter i Munters-koncernen samt våra underleverantörer är i samband med viss behandling att betrakta som våra personuppgiftsbiträden. Den behandling som här avses inkluderar administration av kund- och leverantörsrelationer, IT-tjänster (t.ex. drift och underhåll) och distribution av marknadsförings- och informationsmaterial.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter och all personuppgiftsbehandling som utförs av oss. Sådana åtgärder inkluderar spårbarhet och åtkomstkontroll samt andra lämpliga IT- och informationssäkerhetsåtgärder enligt gällande branschpraxis samt upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och andra lämpliga arrangemang för att skydda dina rättigheter som registrerad och säkerställa att dina personuppgifter endast används för det ändamål de samlats in för, enligt ovanstående beskrivning.

Vi kommer inte att lämna ut eller dela dina personuppgifter med någon tredje part utöver andra medlemmar i Munters-koncernen och våra underleverantörer. Vi kan emellertid behöva lämna dina personuppgifter till relevanta offentliga myndigheter om lagen så föreskriver.

6. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan överföras över landsgränser för de ändamål som anges här.

Om och när personuppgifter skickas utanför Europeiska Unionen har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din integritet, till exempel standardavtalsklausuler (som du genom skriftlig begäran kan erhålla från oss; se kontaktuppgifter nedan) eller andra lämpliga åtgärder i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

7. Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som beskrivits här. Detta innebär att dina personuppgifter normalt sparas så länge du representerar ditt företag som är vår kund eller leverantör, om inte EU:s dataskyddslagstiftning eller nationell lagstiftning föreskriver eller tillåter annat. När vi inte längre behöver spara dina personuppgifter i syfte att kunna behandla dem, kommer de att raderas eller anonymiseras på ett sådant sätt att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera dig.

8. Personuppgifter och marknadsföring

Munters kan via e-post skicka marknadsföring till dig som handlar om sådana produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Du kan alltid välja bort denna typ av kommunikation om du inte längre vill få sådana meddelanden i framtiden genom att använda funktionen för att avbryta prenumerationen i själva meddelandet. Alternativt kan du informera oss om dina önskemål via länken Kontakta oss.

9. Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa lagstadgade rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning vad gäller vår behandling av dina personuppgifter.

a) Rätt till tillgång – Du har rätt att få en skriftlig bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

b) Rätt att göra invändningar – Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och vi måste då på nytt undersöka om våra berättigade skäl till behandlingen fortfarande kan anses väga tyngre än dina intressen och din invändning. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

c) Rätt till rättelse och begränsning – Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade, och under vissa förhållanden har du rätt att begära att behandlingen begränsas.

d) Rätt till radering – Under vissa specifika förhållanden, t.ex. att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som beskrivs här, har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

e) Rätt att klaga – Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt och om du är en EU-medborgare kan du klaga till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

10. När vi behöver uppdatera vår policy

Vi måste uppdatera denna policy med jämna mellanrum för att säkerställa att den uppfyller de senaste lagkraven och överensstämmer med eventuella förändringar i våra rutiner för integritetsskydd.

En kopia av den senaste versionen av denna policy kommer alltid att finnas tillgänglig på den här sidan.

11. Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning enligt ovan, ska du skicka en skriftlig och egenhändigt underskriven begäran till Munters Europe AB, Box 1150, 164 26 Kista.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt detta meddelande kan du kontakta vårt dataskyddsombud dataprotection(@)munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.