Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma 2018

Årsstämman i Munters Group AB 2018 hölls den 17 maj 2018 klockan 15:00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

Protokoll

Kallelse till årsstämman

Valberedningens beslutsförslag och yttrande

Valberedningens beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 1) samt förslag till antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10-14).

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Munters Group AB.

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsens yttranden och rapporter

Revisorsyttranden

 

RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Munters Group AB, ”Årsstämma 2018”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.munters.com, senast fredagen den 11 maj 2018.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan.

Fullmaktsformulär

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.munters.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Fullmaktsformulär (från Euroclear)

Rösträttsregistrering

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 

KALENDER INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

11 maj 2018 – Avstämningsdag för deltagande i årsstämman

17 maj 2018 – Årsstämman 2018

18 maj 2018 – Första handelsdagen exklusive rätt till utdelning

21 maj 2018 – Föreslagen avstämningsdag för utdelning

24 maj 2018 – Föreslaget datum för utbetalning av utdelningsbeloppet

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.