Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Hands-with-graph.png

Internkontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) och Koden.

Internkontroll

Information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Bolagets bolagsstyrningsrapport.

Intern styrning och kontroll är en integrerad del av Munters verksamhetsstyrning och är brett definierat en rutin, framtagen av Munters styrelse, ledning och övrig personal, utformad för att tillhandahålla rimlig visshet avseende de mål som ska uppnås, och som beskrivs i det följande. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, koncernledningen och övrig personal. Rutinerna för intern kontroll syftar också till att främja Munters utveckling och lönsamhet, säkerställa Bolagets tillgångar samt förebygga och upptäcka eventuella bedrägerier och felaktigheter.

Styrelsens ansvar och skyldighet för den interna kontrollen inom Munters kan inte överföras till någon annan part. Munters har inte någon oberoende funktion för internrevision, men har en arbetsgrupp för internrevision and har utsett en projektledare för internrevision. 

Risker, riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskhantering är en viktig del av den interna kontrollen. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen inom Munterskoncernen. Det är koncernledningens ansvar att identifiera, utvärdera och hantera risker och att rapportera till styrelsen.

Munters genomför årligen en koncernövergripande riskutvärdering. Den årliga riskutvärderingen genomförs i enlighet med koncernens etablerade policy för riskhantering.

Utvärdering och rapportering

Styrelsen har det yttersta ansvaret för samtliga beslut avseende regelefterlevnad inom Munters. Styrelsen granskar och godkänner årligen policys avseende intern kontroll. Vid behov genomförs granskning och godkännande oftare.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen. Revisionsutskottet har tre ledamöter: Helen Fasth Gillstedt (ordförande), Kristian Sildeby och Maria Håkansson. Läs mer om Revisionsutskottet här. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.