Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

People-and-society-main-image.jpg

Människor och samhälle

Medarbetarnas engagemang är grunden för en blomstrande verksamhet. Vi skapar medarbetarengagemang genom att erbjuda en inkluderande kultur präglad av mångfald, samarbete och möjligheter till personlig tillväxt. Våra anställdas hälsa och välbefinnande är alltid i fokus och vi har nolltolerans för arbetsplatsolyckor. Där vi är verksamma ska vi i samarbete med andra aktörer visa samhällsengagemang.

Rättvis och inkluderande verksamhet

En rättvis och inkluderande arbetsmiljö är viktig för att våra anställda ska förbli engagerade, tycka om sitt arbete och kunna utvecklas professionellt. Mångfald ger oss olika perspektiv och värdefulla insikter som förbättrar vårt företag och vårt erbjudande.

Andelen kvinnor

På Munters arbetar vi målmedvetet för att öka andelen medarbetare och  ledare som är kvinnor. Till exempel vill vi alltid ha minst en kvalificerad kvinnlig  lutkandidat vid  chefstillsättningar. 

Under 2021 gick vi med i FN:s Gender Equality Program, ett program för företag som deltar i FN Global Compact som syftar till att sätta och nå ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap. Under året fortsatte vi deltagandet i FN:s Gender Equality Program. Bland annat
har vi använt programmets verktyg, Women`s Empowerment Principles-Gender Gap Tool för att kartlägga och analysera vår nuvarande praxis.

Säkerhet på arbetsplatsen

Munters har nolltolerans mot arbetsplatsolyckor och alla incidenter som krävt uppsökande av läkarvård följs upp och rapporteras månatligen till ledningen. Vi utför systematiska riskutvärderingar
av produktionsanläggningarna för att preventivt öka fokus på hälsa och säkerhet. Områden som omfattas är till exempel brandskydd, hantering av avfall och kemikalier samt översyn av elektriska
installationer. Alla enheter bedöms i ett rullande treårsschema.

Munters tillåter inte barnarbete och personer under 18 år får inte arbeta nattskifte eller utföra riskfyllda arbetsuppgifter. Tvångsarbete är strikt förbjudet. Munters respekterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt. Anställda får inte utsättas för kroppsstraff, fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.

Häsla och välbefinnande

Munters erbjuder en kultur som har en bra balans mellan arbete och privatliv och flexibilitet för var och när arbetet utförs. Vi har ett arbetsmiljöprogram som heter STOP (Safety Training Observation Program). Programmet syftar till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö som minimerar risken för faror, skador och negativ miljöpåverkan. Programmet omfattar alla processer och befattningar, inklusive underleverantörer och besökare vid våra produktionsanläggningar. I programmet ingår analys, förebyggande åtgärder och utbildning. 

Utveckling och karriärvägar 

Vi stödjer en individuell karriärväg för alla våra medarbetare och uppmuntrar alla att utmana sig själva genom att ta nya och utvecklande arbetsuppgifter. Under året har vår PDA process (Performance & Talent management process) – reviderats.
Från 2023 kommer ett av årets utvecklingssamtal vara inriktat på att stötta individuell utveckling på kort och lång sikt.

För att lära dig mer om våra värderingar och arbetskultur, besök vår karriärsida.

Incitamentprogram kopplat till hållbarhet 

Genom det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) utvärderar vi inte enbart hur vi uppfyller finansiella mål utan även hur väl vi som företag t ex. ökar andelen förnybar elektricitet i våra fabriker,
andel ledare som är kvinnor och service tillväxt.

Samhällsengagemang

Samarbete med andra aktörer på de orter vi är verksamma gör att vi kan attrahera både kunder och arbetskraft. Gemensamma projekt skapar stolthet och engagemang bland våra medarbetare, vilket i sin tur skapar värde för Munters. Läs mer här

Framsteg 2022

Andel kvinnor

Vi strävar efter att öka andelen medarbetare som är kvinnor. Målet är 30 procent 2025.

21%

Utfall 2021: 22%
Utfall 2020: 21%

Ledare*, andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen lönesättande ledare som är kvinnor ska öka. Målet är 30 procent 2025.

*lönesättande

 

22%

Utfall 2021: 23%*
Utfall 2020: 22%*

Arbetsplatsolyckor*

Munters strävar efter att inga olyckor ska ske i produktionen

*Olycksfrekvensen mäts som antalet olyckor där den anställde behövt uppsöka läkarvård multiplicerat med 200 000/antal arbetade timmar

1,8%

Utfall 2021: 1,7%
Utfall 2020: 1,2%

Läs mer på sid 58 i vår hållbarhets- & årsredovisning. 

Mål för hållbar utveckling (SDG)

Den verksamhet som Munters bedriver inom området människor och samhälle stödjer följande områden i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling:

jamnstalldhet.jpgarbetsvillkor.jpg10-minskad-ojamnlikhet.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.