Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Back-of-a-man-in-meeting-2.png

Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som ska ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag till valberedningsinstruktion till årsstämma, som ska gälla tills vidare.

Vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutades att anta följande valberedningsinstruktion, som ska gälla tillsvidare:

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år.[1] Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen och ska även sammankalla den till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna ska ledamot utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som har tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sin representant. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det nödvändigt att ersättare utses, ska sådan ersättare utses av samma aktieägare eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ändringar i sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att nästkommande valberednings sammansättning har offentliggjorts.

Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag till:

  • Stämmoordförande,
  • Styrelse,
  • Styrelseordförande,
  • Revisor,
  • Styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
  • Arvode till bolagets revisor; samt
  • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

[1] Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 röstmässigt största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.