Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Back-of-a-man-in-meeting-2.png

Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som ska ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag till valberedningsinstruktion till årsstämma, som ska gälla tills vidare.

Vid årsstämman den 28 mars 2017 beslutades att anta följande valberedningsinstruktion, som ska gälla tillsvidare:

 • Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
 • Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. 
 • Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.
 • Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter.
 • För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.
 • Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
 • Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
 • Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till:

 • stämmoordförande
 • styrelse
 • styrelseordförande
 • revisor
 • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
 • arvode till Bolagets revisor
 • eventuella förändringar i förslag till valberedning.

Denna instruktion gäller tills vidare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.