Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Working-hands-5.png

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolagslagen och Koden. Koden kommer att vara tillämplig för Bolaget efter noteringen på Nasdaq Stockholm.

Styrelsens arbete regleras dessutom av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt specificerar förfaranden för VD:s ekonomiska rapportering. Styrelsen antar även arbetsordningar för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa strategier, affärsplaner och mål, avge delårsrapporter, bokslut samt anta policies och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och de interna kontrollfunktionerna samt utvärdera Bolagets verksamhet baserat på de fastställda målen och riktlinjerna som antagits av styrelsen. Slutligen fattar styrelsen även beslut om större investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar i Bolaget.

Styrelsens ordförande ska i nära samarbete med VD övervaka Bolagets resultat och sitta som ordförande på styrelsemöten. Styrelsens ordförande är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.