Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Meeting-through-glass.png

Styrelsens utskott

Styrelsen har tre utskott: Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Investeringsutskottet. Rapporter till styrelsen i frågor som behandlas vid utskottens möten sker antingen skriftligen eller muntligen. Arbetet i respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga riktlinjer och den arbetsordning som fastställts av styrelsen. Protokoll från utskottssammanträden tillhandahålls samtliga styrelseledamöter.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att tillse att styrelsen uppfyller kraven på övervakning i förhållande till intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Revisionsutskottet ska även granska processerna och rutinerna för de ovan nämnda områdena och övervaka processen för Bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i Bolagets interna kontroll, eventuell internrevision samt riskhantering, avseende bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet ska lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och efterlevnad av god redovisningssed samt fortlöpande föra en diskussion med Bolagets revisorer och koncernledningen beträffande om Bolagets redovisningsprinciper och finansiella kontroll är ändamålsenliga och överväga rekommendationer avseende förbättringar av den interna kontrollen. Därutöver ska Revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordinationen mellan extern och intern revision med revisorn. Revisionsutskottet ska även bistå Bolagets valberedning vid framtagande av förslag till revisor och förslag till revisorsarvode genom att lämna rekommendationer till valberedningen.

Revisionsutskottet ska under perioden mellan två på varandra följande årsstämmor hålla minst fem möten, normalt i samband med ordinarie styrelsemöten.

Revisionsutskottet har tre ledamöter: Helen Fasth Gillstedt (ordförande), Maria Håkansson och Kristian Sildeby.

Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen. 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för VD och Bolagets ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet bereder förslag på riktlinjer för bl.a. fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningsutskottet bereder också förslag till individuella kompensationspaket för VD och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet har tre ledamöter: Magnus Nicolin (ordförande), Kristian Sildeby och Anders Lindqvist.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet ska bistå styrelsen genom att övervaka och styra väsentliga strategiska initiativ som är viktiga för koncernens värdeskapande och genom att stödja bolagets ledning i förhållande till detta samt utarbeta förslag om väsentliga strategiska initiativ och projekt för koncernen. Dessutom ska investeringsutskottet godkänna, liksom stödja styrelsen och företagsledningen i, processen för kontroll och granskning av kontrakt för bolaget.

Investeringsutskottet ska sammankallas vid behov för att fullgöra sina uppgifter. Utskottet ska ha minst ett möte under perioden mellan två på varandra följande ordinarie bolagsstämmor.

Investeringsutskottets arbete kan i huvudsak delas in i:

- Större kundkontrakt

- Fusioner och förvärv i allmänhet och allianser av förvärvskaraktär; och

- Andra strategiska initiativ av väsentlig strategisk karaktär där capex ligger över VDs godkännandegräns

Investeringsutskottet har fyra medlemmar:

Anna Westerberg (ordförande), Magnus Nicolin och Kristian Sildeby.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.