Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Handful of soil with young plant growing_Thinkstock_465667055_1200x600.jpg

Hållbar utveckling

Inom Munters ser vi hållbarhetsfrågorna som en viktig del i strategin och en av våra mest grundläggande värderingar är Hållbart Värdeskapande. Inom samtliga affärsområden tillhandahåller vi produkter som bidrar till att minska kundernas miljöpåverkan och huvudfokus ligger på produkternas energieffektivitet.

Som global ledare inom energieffektiva luftbehandlingslösningar, tar vi på Munters vårt sociala ansvar som företag på allvar. Vi förstår hur vi påverkar världen vi alla lever i.

Därför arbetar vi på Munters varje dag för att skapa "Ditt perfekta klimat". Vi förser våra kunder med produkter och lösningar som sänker deras energiförbrukning. Detta bidrar till att sänka hela världens utsläpp.

I vår tillverkning följer vi en hållbarhetsstrategi, där fokus läggs på effektivt utnyttjande av naturtillgångar, samtidigt som vi reducerar och återvinner allt vårt avfall. På Munters är nämligen en av våra värdegrunder "det finns alltid ett bättre sätt".

Även om vi har gjort avsevärda förbättringar, lovar vi att fortsätta vår jakt på sätt att förbättra våra produkter och tillverkningsprocesser.

Munters kommer även fortsättningsvis att vara en del i skapandet av en hållbar framtid för alla.

 

Munters hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en grundläggande del i Munters lång­siktiga strategi och värdeskapande. För att verifiera att vi gör rätt strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet hämtar vi information och inspiration via olika kanaler. Vi bevakar till exempel vad som är de viktigaste omvärldstrenderna på kort och lång sikt. En annan källa till värdefull information är att bevaka FNs och de olika ländernas arbete kring Agenda 2030. Vi kommunicerar löpande med våra viktigaste intressenter – affärspartners, medarbetare och kapitalmarknaden – för att förstå vilka frågor de prioriterar inom hållbarhetsområdet.

Utifrån väsentlighetsanalysen har vi definierat Munters hållbarhetsagenda och vi har påbörjat arbetet med att sätta mål, aktiviteter och mätetal för våra åtta fokusområden. 

Vi har initialt valt att prioritera arbetet med de fokusområden som anknyter till de delar av värdekedjan där vi anser oss ha störst möjlighet till egen påverkan, såsom produktutveckling, inköp, försäljning genom egna medarbetare och den egna tillverkningen. Det finns andra områden i värdekedjan där vi har mindre möjlighet till direkt påverkan, till exempel hur kunden använder och återvinner produkten samt transporter, framför allt när kunder eller leverantörer ansvarar för transporterna. Även dessa områden är emellertid viktiga för att vi ska kunna minska miljöpåverkan av vår verksamhet och därför kommer vi arbeta vidare med att även sätta mål, aktiviteter och mätetal på dessa områden.

Våra åtta fokusområden

Ikon Resurseffektivitet 

1. Hållbara produkter och erbjudanden

Vi eftersträvar att erbjuda energi- och resurs­effektiva lösningar till våra kunder så att de kan minska sin miljöpåverkan.

2. En hållbar produktion

Vi minskar vår egen miljöpåverkan genom energi- och resurseffektiva produktionsanläggningar. 

 3. Hållbara transporter

Vi begränsar miljöpåverkan av alla de transporter som vi använder oss av.

 Ikon Ansvarsfullt företagande

4. En hållbar och lönsam verksamhet

Vi skapar värde för våra intressenter, såsom aktieägare och medarbetare, genom att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet.

 5. Affärsetik

Vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt, ärligt och laglydigt sätt. Sunda beslut och etiska val i vårt dagliga arbete bygger förtroende för varandra och hos våra kunder och samarbetspartners.

 6. Samarbeta med likasinnade

Vi förväntar oss att våra samarbetspartners, såsom leverantörer och distributörer, efterlever motsvarande affärsetiska riktlinjer som vi själva har förbundit oss till.

 Ikon Människor och samhälle

7. En rättvis och inkluderande arbetsmiljö

Vi erbjuder en rättvis, säker och inkluderande arbetsplats för en arbetsstyrka som präglas av mångfald.

8. Samhällsengagemang

Vi har en dialog med våra intressenter och med de lokala samhällen där vi har verksamhet.

 

Munters och globala mål 2030

Munters stöder målen för FNs Agenda 2030 och har analyserat vad de betyder för vår verksamhet och vilka mål som är mest relevanta för oss – de där vi kan bidra och göra den största skillnaden.

Läs mer

FNs Global Compact

Munters har efter en intern självutvärdering säkerställt att koncernen överensstämmer med gällande lokal lagstiftning och förordningar och globala konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Med denna kunskap har vi åtagit oss att stödja principerna i FNs Global Compact.

Läs mer om FNs Global Compact

Miljö, Hälsa & Säkerhet

Munters har förbundit sig att upprätthålla en miljövänlig verksamhet som uppfyller alla krav.

Vi arbetar ständigt för att kunna identifiera möjligheter till riskreduktion och vägar till en säkrare, hälsosammare och miljövänligare arbetsplats för våra anställda, kunder, grupper och miljön i allmänhet.

Läs mer

Socialt ansvar

Munters har åtagit sig att hålla den högsta nivån av affärsetik och integritet i alla delar av vår verksamhet . Munters varumärke ska alltid förknippas med ett socialt och etiskt ansvarsfullt beteende, respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och god affärssed. 

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2019

Resurseffektivitet, Ansvarsfullt företagande och Människor och samhälle är delar av Munters hållbarhetsagenda. I Munters hållbarhetsrapport beskriver vi dem mer i detalj.

Ladda ner den i PDF (Engelska)

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.