Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

AGM_topimage.jpg

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman ett aktiebolags högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisorer samt fattar beslut om ärende såsom ändringar av bolagets bolagsordning.

Årsstämma 2021

Munters årsstämma 2021 närmar sig. Här finner du en intervju med vår styrelseordförande, Magnus Lindquist och vår VD, Klas Forsström där de uttalar sig om året som gått och starten av 2021.

Aktieägarna i Munters Group AB (org.nr 556819-2321) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

En intervju med VD och koncernchef Klas Forsström samt styrelsens ordförande Magnus Lindquist kommer att läggas ut på bolagets webbplats, www.munters.com, den 14 maj 2021. Aktieägare som vill ställa frågor uppmanas att inkomma med dessa i god tid före den dagen till postadress Munters Group AB, Att: Vice President, Investor Relations och Enterprise Risk Management, Box 1188, 164 26 Kista eller via e-post till ann-sofi.jonsson@munters.com.

Kallelse till årsstämma 2021

Fullmaktsformulär 2021

Poströstningsformulär 2021

Valberedningens beslutsförslag och yttrande

Valberedningens förslag 2021

Valberedningens motiverade yttrande 2021

Styrelsens yttranden och rapporter

Styrelsens yttrande avseende kapitel 19 § 22

Styrelsens yttrande avseende kapital 18 § 4

Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Munters Group AB ersättningsrapport 2020

Munters Group AB ersättningsrapport 2020

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.