Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Resource-efficiency-main-image.jpg

Resurseffektivitet

Vi har en viktig roll att spela för att skapa en hälsosammare planet. Klimatsystem står ofta för en stor del av energiförbrukningen i många av våra kunders verksamheter. Med ett optimalt klimatsystem kan vi hjälpa vi våra kunder att minska sin energi- och vattenförbrukning.

Vi har arbetat systematiskt under flera år för att minska vår klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och ökad andel förnybar el. Vårt klimatavtryck kommer främst från användningen av el och fossila bränslen i våra produktionsprocesser och för uppvärmning, ventilation och kyla. Målet är att kontinuerligt minska vår energiförbrukning och effektivisera våra fabriker och processer genom att till exempel sänka vår vattenförbrukning, behandla vattnet vi använder och minska vårt avfall.

Netto-nollmål till 2030

Vi har satt upp ett mål att nå nettonollutsläpp från vår verksamhet till 2030. Målet ska nås genom att minska direkta utsläpp i vår verksamhet och produktionsanläggningar och genom att bidra till utvecklingen av förnybara elkällor på våra marknader.

Vi rapporterar våra Scope 1, 2 och 3 utsläpp enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Scope 1 och 2 inkluderar utsläpp från fabriksdrift och företagsfordon. Siffrorna exkluderar utsläpp från kontor och andra icke-produktionsplatser, som Munters kommer att börja mäta 2022.

Scope 3 inkluderar utsläpp från deponiavfall som genereras i fabriksverksamheten och från flygresor. Arbete inleddes 2021 för att kunna mäta relevanta utsläpp från ytterligare upp- och nedströmsaktiviteter under de närmaste åren.

  • Scope 1-utsläppen ökade i absoluta tal med anledning av ökad produktionsnivå och ökat antal fordon som används inom Service och försäljning, drivet av tillväxt.
  • Scope 2 indirekta utsläpp minskade med ökad användning av förnybar el och förbättrad energieffektivitet.
  • Scope 1 och 2 marknadsbaserade utsläpp minskade i förhållande till produktionsvärdet.
  • Scope 3-utsläppen ökade till följd av att högre produktionsvolym genererade mer avfall. Flygresorna minskade dock ytterligare från den låga nivån 2020 då COVID drastiskt minskade affärsresandet.
CO2e utsläpp i ton 2021 2020
Scope 1 direkta utsläpp 7 526 7 070
Scope 2 indirekta utsläpp
- platsbaserat
14 934 15 126
Scope 2 indirekta utsläpp
– marknadsbaserat
13 376 15
332
Scope 3 andra indirekta utsläpp 1 983 1 886
Scope 1 - 2 i förhållande till produktionsvärde i kg CO2e/produktionsvärde 000 kr 1* 0,48% 0,57%
Scope 1 - 3 per anställd** 6,8 6,9
Scope 1 - 3 per vinstkrona*** 25,7 26,8

*Scope 1 och 2 utsläpp i förhållande till produktionsvärde baseras på marknadsbaserade Scope 2 utsläpp. Utsläpp från andra platser än fabriker är ännu inte uppmätta.

**Scope 1 och 3 utsläpp i förhållande till medelantalet heltidsanställda under året samt per vinstkrona baseras på marknadsbaserade Scope 2 utsläpp. Utsläpp från andra platser än fabriker är ännu inte uppmätta.

***Med vinstkrona avses justerad EBITDA.

Utöka vår serviceverksamhet

Service som inkluderar underhåll, uppgraderingar och produktbyten är viktiga för kunderna inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Service förlänger produkternas livslängd och ökar effektiviteten av våra installerade produkter. Målet är att på lång sikt växa vår serviceverksamhet till 30% av omsättningen.

Förnya inför morgondagen

Vi fortsätter att fokusera på att ytterligare investera i våra kärnteknologier, lösningar och digitalisering för att optimera vår produktportfölj. Under 2021 lanserade vi flera nya produkter, som SyCool och DSS Pro. När vi förnyar oss tittar vi på olika hållbarhetsfaktorer tidigt i processen. Vi tar till exempel hänsyn till materialval, återvinningsmöjligheter och energiförbrukning. När vi har utvärderat alla dessa aspekter definierar vi värdeerbjudandet, tekniska möjligheter och lönsamhetspotential.

Framsteg 2021

Energieffektivitet

Elförbrukningen i våra produktionsanläggningar kommer att minska kontinuerligt. (MWh/produktionsvärde 000 kr).

 

0,90%

Utfall 2020: 0,96%
Utfall 2019: 1,05%

Grön el

Andelen el från förnybara källor i våra produktionsanläggningar kommer kontinuerligt att öka.

 

53%

Utfall 2020: 50%
Utfall 2019: 40%

Återvinningsgrad

Generellt har vi lyckats öka återvinningsgraden avsevärt i många av våra produktionsanläggningar under 2021. Vi har även genomfört flera större sanningar av icke återvinningsbart material under året, vilket ledde till en lägre återvinningsgrad

 

 

54%

Utfall 2020: 51%
Utfall 2019: 53%

Miljöböter

Böter erhölls på grund av bristande efterlevnad av miljölagar och förordningar. Målet är inte att få några böter.

 

0 TSEK

Utfall 2020: 5 TSEK
Utfall 2019: 50 TSEK

Mål för hållbar utveckling (SDG)

Den verksamhet som Munters bedriver inom området resurseffektivitet stödjer följande områden i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling:

ingen-hunger.jpgrent-vatten.jpgenergi.jpginnovationer.jpgkonsumtion.jpg13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.