Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma den 19 maj 2021.

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Munters Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget ska direkt eller indirekt genom ägande i andra bolag bedriva industriell rörelse, företrädesvis tillverkning, försäljning och utveckling av produkter och tjänster för avfuktning, uppfuktning, värmeväxling, luftkylning och därmed relaterad verksamhet, liksom service- och konsultativ verksamhet samt handel inom nämnda områden, samt därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska även ha till föremål att direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. 

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

§ 7. Revisorer
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 9. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10. Årsstämma
Årsstämman ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, och i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
 7. Beslut:
  1. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; samt
 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument.

Ladda ned Bolagsordningen som pdf

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.