Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv4 helår 2020.png

Munters Kv4 och helårsrapport 2020 - "En stärkt bas för den framtida tillväxtresan"

feb 4, 2021

Oktober-december 2020:

 • Under fjärde kvartalet påverkades Munters av Covid-19 utbrottet genom förseningar både i leveranser till kunder samt uppskjutna investeringar från kunder.
 • Orderingången minskade -13%, valutajusterad -4%, främst drivet av en lägre orderingång i Data Centers US som hade en stark orderingång 2019.
 • Nettoomsättningen var oförändrad, valutajusterad +8%, främst driven av god tillväxt inom affärsområdet AirTechs undersegment läkemedel och Services samt svinsegmentet inom affärsområde FoodTech.
 • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 13,3% (12,5). Förbättringen berodde på en ökad bruttomarginal och fortsatt låga indirekta kostnader i affärsområdet AirTech.
 • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA(R12*) minskade till 1,9x från 2,5x i slutet av september 2020. Minskningen var främst drivet av en stark kassaflödesutveckling och en positiv valutakurseffektom MSEK 200 på räntebärande utestående lån (USD/SEK).
 • Åtgärderna för att implementera och vässa kunderbjudandet och optimera marknadsnärvaron har försenats något på grund av Covid-19. Huvudfokus under fjärde kvartalet har varit att förbereda för implementering av åtgärderna 2021. Under fjärde kvartalet har endast mindre kostnader redovisats.

Januari-december 2020:

 • Påverkan från Covid-19 utbrottet var varierad med störst påverkan under andra och fjärde kvartalet. Alla våra produktionsenheter, utom en mindre enhet, var i drift med endast mindre störningar.
 • Orderingången minskade -1%, valutajusterad +2% med en mindre ökning inom affärsområdet FoodTech.
 • Nettoomsättningen minskade med -2%, valutajusterad +1% med en stark utveckling inom svinsegmentet i Kina för affärsområde FoodTech. Detta motverkades främst av en svag utveckling inom Mist Elimination inom affärsområde AirTech.
 • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 12,9% (12,2). Förbättringen drevs främst av högre nettoomsättning och en stram kostnadskontroll.
 • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA (R12*) minskade till 1,9x från 2.9x i slutet av december 2019. Minskningen av nettoskulden var främst drivet av en stark kassaflödesutveckling och en positiv valutakurseffekt om MSEK 282 på räntebärande utestående lån (USD/SEK).
 • I slutet av juni 2020 uppskattades att totalt 188 MSEK avseende åtgärder för att stärka kunderbjudandet och optimera marknadsnärvaron skulle komma redovisas som jämförelsestörande poster under de kommande 18 månaderna. Åtgärderna har genomförts enligt plan under andra halvåret 2020, med fokus på exit av icke-kärnverksamheten inom den kommersiella verksamheten i USA samt konsolidering av verksamheten i Nederländerna.

Händelser efter årets slut:

 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om SEK 0,70 (0) per aktie.

 

Vd-kommentar:

 

Starkt resultat trots den pågående pandemin
Trots ett utmanande affärsklimat 2020 fortsatte vi resan för att omvandla Munters. Vår fokus fortsätter att vara på att stärka basen och utveckla Munters till ett mer kundorienterat företag som strävar efter att ej ha någon klimatpåverkan på vår planet. Vårt arbete resulterade i ökad valutajusterad nettoomsättning och lönsamhet för året. Initiativ för effektiviseringsförbättringar ledde till ett starkt operativt kassaflöde, vilket ökade med nästan 50 procent jämfört med 2019, och en konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA på 1,9x, ned från 2,9x vid årsskiftet 2019.

 

Stabil nettoomsättning, med förbättrad lönsamhet
Valutajusterad orderingång minskade i det fjärde kvartalet till följd av lägre orderingång inom Data Centers US jämfört med ett starkt 2019. För helåret var orderingången oförändrad, med en god utveckling inom affärsområdet FoodTech drivet av ett starkt svinsegment i Kina.

 

Valutajusterad nettoomsättning var stark i fjärde kvartalet med en oförändrad utveckling för helåret. Under kvartalet ökade läkemedelssegmentet och Services inom affärsområde AirTech. Även svinsegmentet i Kina för affärsområde FoodTech ökade. Den stabila nettoomsättningen för helåret drevs av en stark utveckling inom svinsegmentet i Kina för affärsområde FoodTech, vilket delvis motverkades av en svag utveckling i Mist Elimination i affärsområde AirTech.

 

Den justerade EBITA-marginalen i det fjärde kvartalet såväl som för helåret stärktes främst på grund av pågående initiativ för effektivisering och nettoomsättningstillväxt inom affärsområdet FoodTech.

 

Start av ny fas av i vår tillväxtresa
Sedan början av 2020 har vi fokuserat på att säkerställa genomförandet av vår strategi. Under 2020 uppnådde vi tillväxt inom prioriterade områden, rationalisering av vår produktportfölj och en förbättring av vårt sätt att arbeta. I tillägg lanserade vi nya, innovativa produkter som till exempel inom affärsområdet FoodTech där den modulära fläktserien Saturn som ökar funktionaliteten och minskar komplexiteten lanserades. Organisationsstrukturen har anpassats till våra framtida ambitioner med tydligt affärsansvar. 

 

Genomförandet av de åtgärder som tillkännagavs i juli 2020, och som syftar till att vässa kunderbjudandet och optimera vår marknadsnärvaro, går enligt plan. Vi förväntar oss att alla åtgärder ska genomföras under 2021.

 

Framöver kommer vi fortsatt investera i produktrationalisering och standardisering tillsammans med digitalisering av vårt erbjudande. Digitalisering av kunderbjudandet och vår värdekedja är en viktiga drivfaktorer för ökad hållbarhet och tillväxt.

 

Utmanande affärsklimat
Marknadsförutsättningarna var fortsatt utmanande under fjärde kvartalet med förseningar i både leveranser till kunder såväl som försenade investeringar från kunder. För närvarande är transparensen av affärsklimatet fortsatt begränsad som en konsekvens av det fortsatta Covid-19 utbrottet.

 

Jag vill tacka våra anställda för deras engagemang under året. Deras fantastiska förmåga att hantera effekterna av pandemin och samtidigt fokusera på implementering av vår strategi ledde till ett starkt resultat för året.

 

Klas Forsström, VD och koncernchef

 

 
 

 

 

Klockan 9.00 idag presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien rapporten i en live webcast och telefonkonferens.

 

Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/munters-q4-2020

 

Var vänlig ring in på något av numren nedan:

 

SE: +46 8 56642693
UK: +44 3333009035
US: +1 8335268397

 

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på  https://www.munters.com/sv/investor-relations/

 

Kontaktperson:

 

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations och Enterprise Risk Management
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 klockan 08.00 CET.

 

Om Munters
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter
ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955.
Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm
och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.  

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.