Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters jan-mars 2021.png

Munters delårsrapport jan-mar 2021 - ”Stabilt första kvartal med förbättrade marknadsförhållanden”

apr 22, 2021

Januari-mars 2021 

  • Marknadsförhållandena förbättrades i allmänhet. Den huvudsakliga effekten av Covid-19-pandemin var ökade kostnader från störningar i leveranskedjan, vilka hanterades väl.
  • Orderingången ökade +8%, valutajusterad stark tillväxt på +20%, och nettoomsättningen ökade +3%, valutajusterad +14%. Tillväxten var huvudsakligen drivet av undersegmenten batteri och läkemedel (del av industrisegmentet) i affärsområde AirTech och utav svinsegmentet i Kina inom affärsområde FoodTech. Services hade också god tillväxt.
  • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 12,3% (8,3). Förbättringen drevs främst av ökad nettoomsättning, höga utnyttjandegrader och fortsatt låga indirekta kostnader.
  • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA (R12*) var 1,9x, samma nivå som vid slutet av december 2020. Den positiva effekten från förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten motverkades av en ökad nettoskuld.
  • Nettoskulden per 31 mars uppgick till MSEK 2 208 jämfört med MSEK 2 116 i slutet av december 2020. Ökningen av nettoskulden var främst driven av en negativ valutakurseffekt på utestående upplåning relaterade till USD/SEK på MSEK -134 under kvartalet.
  • Genomförandet av åtgärderna för att stärka kunderbjudandet och optimera marknadsnärvaron går enligt plan. Under första kvartalet realiserades MSEK -24, varav MSEK -12 av den ursprungliga reserven och MSEK -12 kopplade till kostnader som redovisas i takt med att de uppstår. Alla åtgärder fortskrider enligt plan och kommer genomföras under 2021.

VD-kommentar:

Stark tillväxt inom industrisegmentet
Första kvartalet 2021 visade en stark tillväxt. Det drevs huvudsakligen av undersegmenten batteri och läkemedel inom industrisegmentet. Covid-19-pandemin fortsatte att påverka vår verksamhet, om än på olika sätt. Inom vissa områden ledde det till ökad efterfrågan samtidigt som kunder i andra områden senarelade sina investeringar.

Förbättrad lönsamhet driven av höga utnyttjandegrader och effektivitetsförbättringar
Under första kvartalet uppnådde vi en stark orderingång och nettoomsättning, både rapporterad och valutajusterad, trots en negativ valutaeffekt på mer än tio procent. Region APAC visade stark tillväxt, Americas hade god tillväxt och EMEA var oförändrat jämfört med 2020. Tillväxten drevs huvudsakligen av industrisegmentet inom affärsområdet AirTech där både undersegmenten batteri och läkemedel uppvisade stark tillväxt. Data Centers US hade en förbättrad orderingång och en stark nettoomsättning under kvartalet, delvis motverkat av en fortsatt svag utveckling inom Mist Elimination. Affärsområde FoodTechs valutajusterade orderingång och nettoomsättning ökade. Detta drevs främst av en fortsatt stark ökning inom svinsegmentet i Kina. Services ökade både orderingång och nettoomsättning, med den starkaste tillväxten i Americas och Asien. Sammantaget uppnådde vi god tillväxt i våra prioriterade marknadssegment.

Den justerade EBITA-marginalen stärktes under första kvartalet tack vare ett starkt bidrag från AirTech. Marginalen ökade i AirTech på grund av ökad nettoomsättning, höga utnyttjandegrader och ett fortsatt fokus på genomförandet av effektiviseringsinitiativ över hela organisationen.

Optimering av marknadsnärvaron, fokus på innovation och strategisk översyn av FoodTech
Genomförandet av vår strategi fortsatte. I USA påbörjade vi ytterligare en optimering av vår marknadsnärvaro med en flytt och utbyggnad av produktion för data center verksamheten. I Sverige stärks vårt fokus på innovation med invigningen av ett nytt forsknings- och utvecklingslabb.

Strategin för affärsområdet FoodTech definierades under kvartalet. Framöver avser vi att accelerera implementeringen av strategin inom både produkt och den digitala delen av verksamheten.

Marknadsförhållandena förbättrades
Marknadsförhållandena förbättrades under kvartalet och vi hade en fortsatt stark efterfrågan inom industrisegmentet. Den huvudsakliga effekten av Covid-19-pandemin har varit brister i leveranskedjan, vilket vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi förväntar oss att utmaningarna med att säkra leveranskedjan kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Därför kommer vi att fortsatt övervaka utvecklingen och proaktivt genomföra åtgärder där det är möjligt för att begränsa påverkan.

Vår prestation är resultatet av våra engagerade medarbetares arbete. Jag vill tacka er för att ni hanterar den dagliga verksamheten så bra och samtidigt säkerställer att vi genomför vår långsiktiga strategi.

Klas Forsström, VD och koncernchef

 

Information om webcast:

Klockan 9.00 den 22 april presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien rapporten i en live webcast och telefonkonferens.

Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/munters-q1-2021

Var vänlig ring in på något av numren nedan:

SE: +46 8 56642693
UK: +44 3333009035
US: +1 8335268397

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/sv/investor-relations/


Kontaktperson:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations och Enterprise Risk Management
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 07.30 CET.

 

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter
ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955.
Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm
och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.


 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.