Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS FÖRSTA KVARTAL 2017

apr 21, 2017 08:02

Stark nettoomsättning och justerad EBITA-tillväxt driven av Data Centers och Air Treatment

Första kvartalet 2017

• Orderstocken ökade med 17 % till 1 998 Mkr (1 713).

• Orderingången uppgick till 1 654 Mkr (1 617), en ökning med 2 %, varav 1 % var organisk tillväxt. Förra årets siffra för första kvartalet inkluderar en rekordhög order till Data Centers värd 240 Mkr.

• Nettoomsättningen ökade med 25 % till 1 519 Mkr (1 220), varav 23 % var organisk tillväxt.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1 % till 75 Mkr (74).

• Justerad EBITA ökade med 23 % till 147 Mkr (119), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 9,7 % (9,8).

• Nettoresultatet uppgick till -41 Mkr (-29).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 Mkr (53).

• Förvärvet av 60 % av aktierna i MTech Systems slutfördes 1 februari. Köpeskillingen uppgick till 222 Mkr.

• Helen Fasth Gillstedt utsågs till styrelseledamot och till ordförande för revisionsutskottet.

• Lena Olving utsågs till styrelseledamot.

Händelser efter rapportperiodens slut

• Den 1 april slutförde Munters förvärvet av Kevin Enterprises Private Limited, ett privatägt bolag med huvudkontor i Mumbai i Indien.

VD-kommentar

NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT PÅ 25% UNDER FÖRSTA KVARTALET DRIVEN AV DATA CENTERS OCH AIR TREATMENT

Första kvartalet 2017 visade på en stark tillväxt för Munters, med en ökning av nettoomsättningen på 25 % och en ökad justerad EBITA. Den starka tillväxten under kvartalet berodde främst på den fortsatta styrkan inom Data Centers och Air Treatment i USA och Europa, samt ett stabilt resultat i Asien för samtliga affärsområden. Orderingångstillväxten för koncernen låg på 2 %, men första kvartalet 2016 gynnades av en rekordstor order till Data Centers, värd 240 Mkr. Ordrar inom Data Centers uppvisar stor variation och vi förväntar oss att se ett liknande mönster under det innevarande året. Trots det fortsatte orderingången att uppvisa en stabil underliggande tillväxt för Data Centers, och inom Air Treatment ökade orderingången.

Munters gynnas av stark efterfrågan inom sina viktigaste marknadssegment

Affärsområdet Air Treatment fortsatte sin starka tillväxttrend under kvartalet, med en ökning på 23 % för orderingången och stabil tillväxt både inom industriella och kommersiella applikationer. Inom industrin var de främsta tillväxtfaktorerna under perioden en hög efterfrågan inom litiumbatteriproduktion, läkemedelsindustri och andra industriella marknadssegment. Inom kommersiella applikationer hade Supermarkets ytterligare ett starkt kvartal som följde på den lägre efterfrågan som vi såg under delar av 2016. Air Treatments nettoomsättning ökade med 18 % under kvartalet, främst till följd av leveranser till kunder inom livsmedel, läkemedel och elektronik.

Orderingången för affärsområde Data Centers minskade med 49 % (eller 155 Mkr) under kvartalet. Tillväxten påverkades av den rekordstora ordern om 240 Mkr som erhölls under första kvartalet föregående år. Data Centers nettoomsättning under första kvartalet 2017 uppvisade en stark utveckling med en ökning om 183 %, driven av en stark efterfrågan i USA och Europa. Munters fortsätter att notera en hög aktivitet inom Data Centers. Mot bakgrund av vårt mycket konkurrenskraftiga kunderbjudande, som bygger på vår innovativa teknologi för väsentligt förbättrad energieffektivitet, fortsätter vi att ta marknadsandelar på våra fokuserade slutmarknader.

Affärsområdet AgHort redovisade ett stabilt resultat under kvartalet med fortsatt tillväxt inom orderingång och nettoomsättning på 10 % respektive 12 %, med stöd av positiva valutakurseffekter samt förvärvet av MTech Systems. Affärsområdet AgHort har noterat lägre investeringsnivåer, främst inom fågel- och svinuppfödningsindustrin, men påverkan har varit mindre uttalad än under tidigare nedgångar eftersom vi har en mer diversifierad verksamhet i dag med fler kunder inom nya geografiska områden och kundsegment. På lång sikt tror vi fortsatt att de faktorer som driver tillväxten, med ökande behov av effektivare och säkrare livsmedelsproduktion och förbättrat djurskydd, kommer att vara bestående.

Vårt affärsområde Mist Elimination fick en svag start på året med en nedgång på 2 % i orderingången jämfört med det mycket starka första kvartalet 2016. Affärsområdet påverkades av förutsedda lägre volymer inom kraftindustrin i USA, delvis kompenserat av en fortsatt stabil efterfrågan i Asien på utrustning för rening av rökgaser. Vår uppfattning är att den underliggande efterfrågan inom kraftindustrin, med stöd av strängare miljölagstiftning, kommer att vara bestående. Som en följd av den lägre orderingången i USA under andra halvåret 2016 minskade nettoomsättningen med 14 %.

Samtliga affärsområden uppvisade en positiv tillväxt i Kina under kvartalet, och koncernens orderingång för regionen ökade mer än 50 %. Det är också uppmuntrande att se att vår eftermarknadsaffär fortsatte att uppvisa goda resultat inom samtliga regioner med en uppgång på 17 % till 151 Mkr (129) under 2017, som ett resultat av de betydande investeringar vi har gjort i denna verksamhet under de senaste tre åren.

Justerad EBITA-tillväxt till följd av högre volymer

Justerad EBITA ökade till 147 Mkr (119) under första kvartalet, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10 % (10). Förbättringen uppnåddes främst genom ökade volymer. Under de senaste åren har vi gjort betydande framsteg vad gäller att ytterligare öka effektiviteten inom våra produktions-, inköps- och försäljningsprocesser. Utöver detta har våra investeringar i tillväxtområden som Services och Data Centers börjat ge resultat. Vi har fortsatt att göra investeringar i vår organisation och i våra fabriker runt om i världen för att öka effektiviteten ytterligare.

Stark plattform för fortsatt tillväxt

Munters kunderbjudande utgår från vårt mål att leverera det perfekta klimatet till kunder runt om i världen där klimatet är affärskritiskt för deras verksamhet. Våra lösningar är baserade på vår unika teknologi och det kunnande som vi byggt upp under ett halvt sekel. Med våra starka och långvariga kundrelationer som bas, kommer vi att fortsätta utveckla vårt produktutbud mot att bli en heltäckande system- och tjänsteleverantör inkluderande installation, utbildning, övervakning och optimering av våra klimatlösningar genom Munters kontrollverktyg och mjukvarutjänster.

De senaste åren har vi styrt om verksamheten mot områden som uppvisar hög tillväxt. Munters nuvarande slutkundsmarknader förväntas uppvisa uthållig och motståndskraftig tillväxt driven av BNP- och befolkningstillväxt, behovet av ökad energieffektivitet, ökad mat- och proteinkonsumtion, industrialisering, urbanisering och en ökande levnadsstandard över hela världen.

Munters har en stark historik av att genomföra förvärv och att realisera synergier och vi kommer att fortsätta att utvärdera potentiella förvärv selektivt och systematiskt. Förvärv kommer att genomföras inom utvalda segment som kompletterar våra existerande teknologier, ger tillgång till nya kundsegment eller expanderar vår närvaro på utvalda tillväxtmarknader. De nyligen slutförda förvärven av MTech Systems och Kevin Enterprises, varav det senare gjordes efter periodens utgång, är i linje med denna strategi och visar hur vi löpande verkar för att differentiera vårt erbjudande och därigenom driva tillväxt långsiktigt.

John Peter Leesi, CEO


För mer information kontakta:

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Telefon: +46 (0)8 626 63 01

Jonas Ågrup, CFO Munters Group

Telefon: +46 (0)8 626 63 01

Anna Beausang, Director Corporate Communications

Telefon: +46 (0)70 698 63 60

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters ägs av Nordic Capital Fund VII och har ca sex miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.