Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Contribute-main-image-for-responsible-business-practices-page.jpg

Odpowiedzialność społeczna

Etyka w biznesie

Firma Munters pragnie zachować najwyższy poziom etyki w biznesie i uczciwości na każdym etapie swojej działalności.

Kultura korporacyjna

Marka Munters powinna być kojarzona wyłącznie z postępowaniem społecznie i etycznie odpowiedzialnym, poszanowaniem praw człowieka, dobrymi warunkami pracy i uczciwą praktyką w biznesie. Zasady międzynarodowe Munters wspiera  dziesięć zasad odpowiedzialności społecznej w korporacji, wyrażonych przez ONZ w Global Compact. Zasady te składają się ze wskazówek dotyczących poszanowania podstawowych praw człowieka, prawa pracy – z uwzględnieniem przepisów zakazujących pracy dzieci i pracy przymusowej, wskazówek dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Prawa człowieka

Ł‎amanie praw człowieka

Munters szanuje i wspiera prawa człowieka w formie przyjętej na arenie międzynarodowej. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, by firma Munters nie dopuszczała się łamania praw człowieka. Będziemy także pilnować, by firma Munters nie współuczestniczya ani nie korzystała – bezpośrednio ani pośrednio, czynnie ani biernie – z łamania tych praw. 

Firma Munters zobowiązuje się do zapewnienia, iż w naszych strukturach oraz w całym łańcuchu dostaw nie występuje zjawisko niewolnictwa lub handlu ludźmi zgodnie z podpisaną przez nas brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie.

Dyskryminacja i równe traktowanie

Zapewniamy wszystkim pracownikom równe traktowanie. Firma Munters nie będzie brała udziału ani współuczestniczyła w dyskryminacji na tle etnicznym, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, przekonań politycznych, macierzyństwa, stanu cywilnego czy wieku w stosunku do żadnej osoby w zakresie zatrudnienia, emerytury, stypendiów, awansu czy rozwiązania umowy.

Prawo do zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

Munters szanuje prawa pracowników do tworzenia i działania w związkach zawodowych i innych zrzeszeniach. Munters zachęca do otwartego dialogu między przedstawicielami związków a zarządem firmy.

Korupcja

Firma Munters sprzeciwia się wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu. Korupcja może przybierać różne formy, od drobnego wykorzystania wpływów po zinstytucjonalizowane łapownictwo. Korupcja definiowana jest jako: „nadużycie powierzonej władzy dla korzyści osobistych.”(1)

Może to oznaczać nie tylko korzyści finansowe, ale także innego typu.

Ł‎apówka definiowana jest jako: „Propozycja lub przyjęcie upominku, pożyczki, opłaty, nagrody czy innej korzyści dla lub od kogoś w zamian za zrobienie czegoś nieuczciwego, nielegalnego lub nadużycia zaufania, podczas działalności na rzecz firmy.”(2)

W menu po lewej stronie znaleźć można Podręcznik oraz Politykę antykorupcyjną Munters, a także Politykę zgłaszania nieprawidłowości. Zawarto tam również Politykę zapobiegania nadużyciom Munters.

Wymuszenie definiowane jest jako: „Zabieganie o łapówki, poprzez namawianie lub nakłanianie innych do łapówkarstwa. Akt ten staje się wymuszeniem, jeżeli żądaniom towarzyszą groźby dotyczące nietykalności cielesnej lub życia osób prywatnych.”(3)

Przeciwdziałanie korupcji

Zgłaszanie nieprawidłowości

Nadużycia

Dostawcy i partnerzy

Firma Munters wykorzysta odpowiednie metody oceny i wyboru dostawców i partnerów. Procedura oceny obejmuje zdolność przestrzegania zasad tej i innych polityk. Musimy mieć pewność i dokumentować fakt, że dostawcy i partnerzy przestrzegać będą tej polityki w przyszłości. Dostawcy będą także oceniani zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej w naszym systemie oceny dostawców.

(1) Definicja Transparency International
(2) Definicja Transparency International
(3) Wskazówki OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.