Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Service World EMEA Square.jpg

Ochrona danych

MUNTERS – POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH

WERSJA: maj 2018 r.

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszych informacji dotyczących ochrony danych jest powiadomienie Państwa, że firma Munters (dalej: „my”, „nas” lub „nasze”) będzie przetwarzać dane osobowe Państwa jako osoby będącej przedstawicielem firmy wyznaczonym do kontaktów z nami.

2. Jesteśmy administratorem danych

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz powiązanymi i obowiązującymi aktami prawnymi UE od czasu do czasu (dalej „przepisy UE o ochronie danych”) będziemy pełnić funkcję „administratora danych”.

Jako administrator danych określamy sposoby i cele gromadzenia i wykorzystania Państwa danych osobowych oraz mamy obowiązek informowania osób, których dotyczą dane osobowe (Państwa), o ich przetwarzaniu. Niniejszy dokument został sporządzony w celu przekazania takich informacji. Niniejszy dokument nie ma zastępować żadnych odrębnych lub bardziej szczegółowych informacji o ochronie prywatności ani dalszych informacji, które możemy Państwu przekazać.

3. Źródła danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgromadzone z następujących źródeł:

(1) Dane osobowe, które są (lub były) nam przekazywane, m.in. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu.

(2) Dane osobowe wynikające z naszych relacji z Państwem lub Państwa firmą jako naszym klientem lub dostawcą, m.in. numer klienta lub dostawcy oraz historia dostaw.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas jest nam potrzebne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych ze świadczeniem usług Państwa firmie oraz w związku z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Munters Group. Konkretnie Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: zarządzanie klientami i dostawcami, fakturowanie, dostawy, reklama, przekazywanie informacji na temat naszych produktów i usług oraz segmentacja klientów umożliwiająca m.in. dostosowanie reklam i strategii komunikacyjnej.

Niedostarczenie swoich danych osobowych może uniemożliwić nam prawidłowe wywiązanie się ze zobowiązań umownych wobec Państwa firmy.

5. Sposób przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją opisanych powyżej celów Państwa dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i przesyłane drogą elektroniczną nam i innym członkom Munters Group oraz naszym podwykonawcom zarówno w UE, jak i poza nią. Inne jednostki Munters Group oraz podwykonawcy będą w niektórych przypadkach pełnić funkcję podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenie. Może to dotyczyć zarządzania relacjami z klientami i dostawcami, usług IT (obsługi i konserwacji systemów) oraz dystrybucji materiałów marketingowych i informacyjnych.

Stosowane są odpowiednie środki i zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz wszystkich obsługiwanych przez nas operacji związanych z przetwarzaniem danych. Do takich środków należy monitorowanie i kontrola dostępu oraz inne zabezpieczenia informatyczne zgodne ze standardami branżowymi, a także umowy dotyczące przetwarzania danych oraz inne niezbędne do ochrony praw Państwa jako osób, których dotyczą dane, a także gwarantujące, że Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w wymienionych powyżej celach, w których zostały zgromadzone.

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych ani nie podzielimy się nimi z żadną stroną trzecią niebędącą innym członkiem Munters Group lub naszym podwykonawcą. Możemy jednak być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych odpowiednim władzom publicznym, o ile wymaga tego prawo.

6. Przesyłanie danych zagranicę

Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane poza granice kraju na potrzeby realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie.

W przypadku przesyłania danych osobowych poza granicę Unii Europejskiej stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa prywatności, w tym m.in. standardowe klauzule umowne UE (ich egzemplarz można otrzymać od nas na pisemną prośbę; dane kontaktowe znajdują się poniżej), lub inne odpowiednie środki zgodne z przepisami UE o ochronie danych.

7. Okres zatrzymywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego realizacja celów opisanych w niniejszym dokumencie. Przeważnie oznacza to, że Państwa dane osobowe są przechowywane przez nas tak długo, jak pozostają Państwo przedstawicielem swojej firmy będącej naszym klientem lub dostawcą, o ile inne wymogi lub uprawnienia nie wynikają z przepisów UE o ochronie danych lub prawa lokalnego. Jeśli zatrzymywanie Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania przestanie być nam potrzebne, takie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający określenie Państwa tożsamości.

8. Wybory dotyczące Państwa danych osobowych i związane z marketingiem

Firma Munters może przesyłać Państwu pocztą elektroniczną informacje na temat produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Mogą Państwo wedle własnego uznania zrezygnować z otrzymywania takich informacji, korzystając z opcji „zakończenia subskrypcji” udostępnianej w każdej przesłanej wiadomości lub aktualizując swoje preferencje z wykorzystaniem łącza do kontaktu z nami.

9. Państwa prawa

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo w ramach przepisów UE o ochronie danych konkretne prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) Prawo dostępu – Mogą Państwo uzyskać pisemne potwierdzenie tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, dostęp do swoich danych osobowych.

b) Prawo do sprzeciwu – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, a my w takim przypadku mamy obowiązek ponownie sprawdzić, czy nasze prawnie uzasadnione interesy nadal mają większy priorytet niż Państwa interesy i sprzeciw. Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, przestaniemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w tym celu.

c) Prawo do sprostowania i ograniczenia dostępu – Mogą Państwo zażądać poprawienia nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych oraz, w określonych okolicznościach, ograniczenia ich przetwarzania.

d) Prawo do usuwania danych – W konkretnych okolicznościach, np. jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

e) Prawo złożenia skargi – Jeśli są Państwo przekonani, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem i są Państwo obywatelami UE, mogą Państwo przedstawić skargę Datainspektionen, szwedzkiemu organowi nadzorczemu.

10. Konieczność zaktualizowania niniejszych zasad

Od czasu do czasu może zajść konieczność zaktualizowania niniejszych zasad w celu dostosowania ich do najnowszych wymogów prawnych oraz wszelkich zmian w naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności.

Najnowsza wersja niniejszych zasad zawsze będzie dostępna na tej stronie.

11. Dane kontaktowe

Jeśli chcą Państwo skorzystać z opisanych powyżej praw przysługujących Państwu w ramach przepisów UE o ochronie danych, prosimy przesłać pisemny i prawidłowo podpisany wniosek na adres Munters Europe AB, Box 1150, 164 26 Kista, Szwecja.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi informacjami można kierować do naszego inspektora ochrony danych na adres dataprotection@munters.com

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.