Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Service World EMEA Square.jpg

Ochrona danych

MUNTERS – POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH

WERSJA: maj 2018 r.

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszych informacji dotyczących ochrony danych jest powiadomienie Państwa, że firma Munters (dalej: „my”, „nas” lub „nasze”) będzie przetwarzać dane osobowe Państwa jako osoby będącej przedstawicielem firmy wyznaczonym do kontaktów z nami.

2. Jesteśmy administratorem danych

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz powiązanymi i obowiązującymi aktami prawnymi UE od czasu do czasu (dalej „przepisy UE o ochronie danych”) będziemy pełnić funkcję „administratora danych”.

Jako administrator danych określamy sposoby i cele gromadzenia i wykorzystania Państwa danych osobowych oraz mamy obowiązek informowania osób, których dotyczą dane osobowe (Państwa), o ich przetwarzaniu. Niniejszy dokument został sporządzony w celu przekazania takich informacji. Niniejszy dokument nie ma zastępować żadnych odrębnych lub bardziej szczegółowych informacji o ochronie prywatności ani dalszych informacji, które możemy Państwu przekazać.

3. Źródła danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgromadzone z następujących źródeł:

(1) Dane osobowe, które są (lub były) nam przekazywane, m.in. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu.

(2) Dane osobowe wynikające z naszych relacji z Państwem lub Państwa firmą jako naszym klientem lub dostawcą, m.in. numer klienta lub dostawcy oraz historia dostaw.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas jest nam potrzebne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych ze świadczeniem usług Państwa firmie oraz w związku z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Munters Group. Konkretnie Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: zarządzanie klientami i dostawcami, fakturowanie, dostawy, reklama, przekazywanie informacji na temat naszych produktów i usług oraz segmentacja klientów umożliwiająca m.in. dostosowanie reklam i strategii komunikacyjnej.

Niedostarczenie swoich danych osobowych może uniemożliwić nam prawidłowe wywiązanie się ze zobowiązań umownych wobec Państwa firmy.

5. Sposób przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją opisanych powyżej celów Państwa dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i przesyłane drogą elektroniczną nam i innym członkom Munters Group oraz naszym podwykonawcom zarówno w UE, jak i poza nią. Inne jednostki Munters Group oraz podwykonawcy będą w niektórych przypadkach pełnić funkcję podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenie. Może to dotyczyć zarządzania relacjami z klientami i dostawcami, usług IT (obsługi i konserwacji systemów) oraz dystrybucji materiałów marketingowych i informacyjnych.

Stosowane są odpowiednie środki i zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz wszystkich obsługiwanych przez nas operacji związanych z przetwarzaniem danych. Do takich środków należy monitorowanie i kontrola dostępu oraz inne zabezpieczenia informatyczne zgodne ze standardami branżowymi, a także umowy dotyczące przetwarzania danych oraz inne niezbędne do ochrony praw Państwa jako osób, których dotyczą dane, a także gwarantujące, że Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w wymienionych powyżej celach, w których zostały zgromadzone.

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych ani nie podzielimy się nimi z żadną stroną trzecią niebędącą innym członkiem Munters Group lub naszym podwykonawcą. Możemy jednak być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych odpowiednim władzom publicznym, o ile wymaga tego prawo.

6. Przesyłanie danych zagranicę

Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane poza granice kraju na potrzeby realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie.

W przypadku przesyłania danych osobowych poza granicę Unii Europejskiej stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa prywatności, w tym m.in. standardowe klauzule umowne UE (ich egzemplarz można otrzymać od nas na pisemną prośbę; dane kontaktowe znajdują się poniżej), lub inne odpowiednie środki zgodne z przepisami UE o ochronie danych.

7. Okres zatrzymywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego realizacja celów opisanych w niniejszym dokumencie. Przeważnie oznacza to, że Państwa dane osobowe są przechowywane przez nas tak długo, jak pozostają Państwo przedstawicielem swojej firmy będącej naszym klientem lub dostawcą, o ile inne wymogi lub uprawnienia nie wynikają z przepisów UE o ochronie danych lub prawa lokalnego. Jeśli zatrzymywanie Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania przestanie być nam potrzebne, takie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający określenie Państwa tożsamości.

8. Wybory dotyczące Państwa danych osobowych i związane z marketingiem

Firma Munters może przesyłać Państwu pocztą elektroniczną informacje na temat produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Mogą Państwo wedle własnego uznania zrezygnować z otrzymywania takich informacji, korzystając z opcji „zakończenia subskrypcji” udostępnianej w każdej przesłanej wiadomości lub aktualizując swoje preferencje z wykorzystaniem łącza do kontaktu z nami.

9. Państwa prawa

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo w ramach przepisów UE o ochronie danych konkretne prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) Prawo dostępu – Mogą Państwo uzyskać pisemne potwierdzenie tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, dostęp do swoich danych osobowych.

b) Prawo do sprzeciwu – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, a my w takim przypadku mamy obowiązek ponownie sprawdzić, czy nasze prawnie uzasadnione interesy nadal mają większy priorytet niż Państwa interesy i sprzeciw. Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, przestaniemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w tym celu.

c) Prawo do sprostowania i ograniczenia dostępu – Mogą Państwo zażądać poprawienia nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych oraz, w określonych okolicznościach, ograniczenia ich przetwarzania.

d) Prawo do usuwania danych – W konkretnych okolicznościach, np. jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

e) Prawo złożenia skargi – Jeśli są Państwo przekonani, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem i są Państwo obywatelami UE, mogą Państwo przedstawić skargę Datainspektionen, szwedzkiemu organowi nadzorczemu.

10. Konieczność zaktualizowania niniejszych zasad

Od czasu do czasu może zajść konieczność zaktualizowania niniejszych zasad w celu dostosowania ich do najnowszych wymogów prawnych oraz wszelkich zmian w naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności.

Najnowsza wersja niniejszych zasad zawsze będzie dostępna na tej stronie.

11. Dane kontaktowe

Jeśli chcą Państwo skorzystać z opisanych powyżej praw przysługujących Państwu w ramach przepisów UE o ochronie danych, prosimy przesłać pisemny i prawidłowo podpisany wniosek na adres Munters Europe AB, Box 1150, 164 26 Kista, Szwecja.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi informacjami można kierować do naszego inspektora ochrony danych na adres dataprotection(@)munters.com.

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.