Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Kitchen range foods__Hero.jpg

IceDry – afrimningsbehov reduceret med 1/3

Kitchen Range Foods har produceret frosne fødevarer gennem mere end 30 år. Som en del af den internationale Marfrig Group, leverer de produkter til store fødevarekæder og både nationale og regionale forhandlere.

Kitchen Range Foods led under et almindeligt problem blandt mange producenter af frosne og nedkølede fødevarer, grosserer, distributører og i mange kølerum – luftfugtighed.

Problemer, der er relateret til høj luftfugtighed, bliver ofte accepteret som normalt inden for branchen, med is, rim, sne og kondensdannelser som daglige hændelser, i disse meget kolde miljøer.

"Vi har prøvet mange andre muligheder gennem årene," siger Andy Gordon fra Kitchen Range. "I den lavere ende af markedet prøvede vi, med nogen succes, plastikrullegardiner, men disse blev meget hurtigt beskadigede og blev skrøbelige og misfarvede med tiden. I den højere ende af markedet prøvede vi at anvende et luftgardin, men dette viste sig at være upålidelig, ineffektiv og blev til sidst slukket og aldrig brugt igen."

Problemerne opstår, når ukonditioneret, fugtbelastet luft kommer ind i områder med lav temperatur. Når denne fugtige luft kommer i kontakt med de meget kolde overflader i et kølerum som f.eks. gulve, dørhåndtag og overflader, kondenserer det og fryser til, hvilket skaber isdannelser, der er meget glatte og bringer sikkerheden i fare.

Herudover påvirker is, der samler sig på fordampere, effektiviteten og klimaet inde i lageret.

Munters' løsning til Kitchen Range Foods var at installere en Munters IceDry 1400 sorptionsaffugter inde i kølerummet for at fjerne fugten ved kilden.

Specialdesignet til at modstå de -25°C, der er i fryselagerområder som i dette tilfælde, bliver Munters IceDry installeret tæt på døren inde i kølelageret for maksimal effektivitet. Den tætte placering på døren betyder, at systemet konstant behandler den fugtbelastede luft, før det kan fordele det ud til kølelageret.

Luften bliver derefter tørret ved hjælp af Munters rotorteknologi og sendt ud over kølelagerets dør på indersiden via en skræddersyet distributionsplenum.

Andy Gordon fra Kitchen Range Foods siger: "Forholdene i kølelageret er betydeligt forbedrede, og vi er sne- og isfri for første gang i mange år. Vi har ikke længere problemer med, at køleudstyret iser til eller bliver blokeret, og kølelageret er nu i bedre stand end nogensinde før mht. for meget is- og snedannelse på væggene og emballagen."

Denne markante forbedring af forholdene betyder, at kølelageret er meget sikrere for personalet. Dørhåndtag og bokse er også frie for is og sne, hvilket gør dem meget nemmere at håndtere og gør af- og pålæsning hurtigere. At holde fordampere fri for is har resulteret i et mere effektivt kølesystem, og KitchenRange Foods har kunnet reducere deres daglige afrimninger fra tre om dagen til to om dagen. Munters IceDry-løsning har vundet en Occupational Health and Safety and European Food Technology Innovation-pris for at bekæmpe frost og kondensdannelser i kølelagre.

Issues associated with high humidity are often accepted as the norm within the industry, with ice, frost, snow and condensation a familiar sight in these very cold environments.

“We had tried many other options over the years” says Andy Gordon of Kitchen Range Foods. “At the lower end of the market we tried, with some successes, drop down plastic curtains but these tended to get damaged easily, and became brittle and discoloured over time. Towards the upper end of the market, we tried using an air curtain but this proved to be unreliable, inefficient and was eventually turned off and never used again.”

Prioritising safety and efficiency

Problems occur when unconditioned, moisture-laden air passes into low temperature areas. When this moist air comes into contact with the very cold surfaces within a cold store, such as floors, door handles and surfaces, it condenses and freezes, creating a build-up of ice that is dangerously slippery and a risk to safety.

In addition, ice accumulating on evaporators impacts on efficiency and the overall climate inside the store.

Finding the right solution
Munters solution for Kitchen Range Foods was to install a Munters IceDry 1400 desiccant dehumidifier inside the cold store in order to target moisture at source.

Specially designed to withstand the -25 °C temperatures experienced in frozen storage areas such as these, Munters IceDry is installed near the door inside the cold store for maximum efficiency. Due to the proximity of the dehumidifier’s air inlet to the door, the system continuously treats the moist infiltrating air before it can distribute throughout the cold store.

This air is then dried using Munters desiccant wheel (rotor) technology and discharged above the cold store door on the inside via a tailor-made distribution plenum.

“The condition of the cold store has greatly improved and we are now snow and ice free for the first time in many years,” explains Andy. “We no longer have issues with the refrigeration equipment icing, blocking up and the cold store is now the best it’s ever been for excessive ice and snow build up on the walls and packaging.”

This significant improvement in conditions means that the cold store is much safer for staff. Door handles and boxes are also clear of ice and snow, making them much easier to handle and assisting with loading and unloading times.

Keeping evaporators free of ice has resulted in a more efficient refrigeration system and Kitchen Range Foods have been able to reduce their daily defrosts from three per day down to two per day.

Hurtige fakta

  • Sikrere for personale og gaffeltrucks
  • Reducerede mængder af is på gulve og overflader
  • Forbedret fordampningseffektivitet
  • Bedre sigtbarhed
  • Nemmere håndtering af bokse
  • Forbedret lagerklima
  • Reducerer behovet for afrimninger med 1/3

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere