Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Responsible-business-practices-main-image.jpg

Společenská odpovědnost

Etika podnikání

Společnost Munters se zavázala k nejvyšší úrovni etiky podnikání a bezúhonnosti ve všech aspektech svých činností.

Firemní kultura

Značka Munters bude vždy spojena se společensky a eticky odpovědným chováním, respektováním lidských práv, dobrými pracovními podmínkami a správnými obchodními postupy.

Mezinárodní pravidla.

Společnost Munters podporuje deset principů společenské odpovědnosti firem vyjádřených v iniciativě OSN Global Compact. Tyto principy se skládají z pravidel týkajících se základních lidských práv, pracovních práv – včetně předpisů zakazujících dětskou a nucenou práci, ekologických směrnic a pravidel pro boj s korupcí.

Lidská práva

Porušování lidských práv

Společnost Munters podporuje a respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva. Zajistíme, aby společnost Munters nepřispívala k porušování lidských práv. Rovněž zajistíme, aby se společnost Munters – ať přímo nebo nepřímo, aktivně nebo neaktivně – nestala spolupachatelem porušování lidských práv nebo z něj netěžila.

Munters se zavazuje, že zajistí to, aby se v žádném z našich dodavatelsko-odběratelských řetězců nebo v jakémkoliv z našich podnikání nevyskytovala nucená práce nebo obchod s lidmi, a podepsali jsme také za celou skupinu prohlášení UK Modern Slavery Act (Zákon o novodobém otroctví).

 

Diskriminace a rovné příležitosti

Všem zaměstnancům nabízíme stejné příležitosti. Společnost Munters se nebude účastnit diskriminace ani podílet na diskriminaci jakékoli osoby na základě etnického původu, národnostního původu, náboženského vyznání, postižení, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborech, politické příslušnosti, mateřství, rodinného stavu nebo věku v souvislosti se zaměstnáním, odchodem do důchodu, příspěvky na vzdělání, povýšením nebo ukončením smluv.

Právo na sdružování a kolektivní vyjednávání

Společnost Munters respektuje zaměstnance, kteří chtějí vytvořit odborové organizace nebo jiné asociace či do nich vstoupit. Společnost Munters podporuje otevřený dialog mezi zástupci odborů a vedením společnosti.

Korupce

Společnost Munters bude bojovat proti všem formám korupce, včetně vydírání a uplácení. Korupce může nabývat mnoha podob od drobného využívání vlivu po institucionalizované uplácení. Korupce je definována jako: „zneužívání svěřené moci k osobnímu prospěchu“. (1)

To může znamenat nejen finanční prospěch, ale také nefinanční výhody.

Uplácení je definováno jako: „Nabídka nebo přijetí jakéhokoli daru, půjčky, poplatku, odměny nebo jiné výhody jakékoli osobě nebo od jakékoli osoby jako pobídky k tomu, aby se tato osoba při provozování podnikání dopustila něčeho nečestného, nezákonného nebo porušení důvěry.“ (2)

V nabídce na levé straně najdete Příručku a zásady společnosti Munters pro boj proti uplácení a Zásady společnosti Munters pro upozorňování na nesprávné jednání. Také zde naleznete Zásady společnosti Munters pro boj s podvody.

Vydírání je definováno jako: „Vymáhání úplatků spočívá v požádání nebo nalákání jiné osoby, aby se dopustila uplácení. Vydírání se z něj stává, když je tento požadavek doprovázen hrozbami, které ohrožují osobní integritu nebo život zúčastněných soukromých aktérů.“ (3)

Boj proti uplácení

Oznamování nesprávného jednání

Podvod

Dodavatelé a partneři

Společnost Munters bude používat vhodné metody k hodnocení a výběru dodavatelů a partnerů. Součástí procesu hodnocení je schopnost dodržovat tyto zásady a další relevantní zásady. Zajistíme a zdokumentujeme, že dodavatelé a partneři budou respektovat tyto zásady v dlouhodobém pohledu. V rámci našeho systému hodnocení dodavatelů budou dodavatelé rovněž hodnocení v souladu s podmínkami pro společenskou odpovědnost.

(1) Definice organizace Transparency International
(2) Definice organizace Transparency International
(3) Směrnice OECD pro nadnárodní podniky

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.