Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Service World EMEA Square.jpg

Ochrana dat

MUNTERS – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – OCHRANA ÚDAJŮ

VERZE: květen 2018

1. O zpracování vašich osobních údajů

Tímto oznámením o ochraně údajů vás informujeme, že společnost Munters (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) bude zpracovávat vaše osobní údaje, jakožto zástupce vaší společnosti, který je naším kontaktem.

2. Jsme správci údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Na základě všeobecného nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 a případných souvisejících platných zákonů EU (dále jen „zákony na ochranu údajů EU“) jsme ve vztahu k vám „správce údajů“.

Jako správce údajů stanovíme prostředky a účely shromažďování a používání vašich osobních údajů a máme povinnost poskytnout osobě (vám), jejíž údaje jsou zpracovávány, určité informace o zpracování těchto údajů. Toto oznámení slouží pro účely poskytnutí takovýchto informací. Účelem tohoto oznámení není nahradit jakékoliv jiné samostatné nebo podrobnější oznámení o ochraně osobních údajů nebo další informace, které vám můžeme poskytnout.

3. Zdroje osobních údajů

Budeme o vás zpracovávat osobní údaje, které jsme shromáždili z následujících zdrojů:

(1) Osobní údaje, které nám poskytnete (nebo jste poskytli), např. jméno, funkce, e-mailová adresa a telefonní číslo.

(2) Osobní údaje, které vzniknou v důsledku toho, že vy nebo vaše společnost jste naším zákazníkem nebo dodavatelem, např. číslo zákazníka nebo dodavatele a historie dodávek.

4. Účel a právní základ zpracování vašich osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů je pro nás nezbytné za účelem sledování našich zákonných zájmů spočívajících v poskytování služeb vaší společnosti a pro administrativní účely v rámci skupiny Munters Group. Vaše osobní údaje jsou konkrétně zpracovávány pro následující účely: správa zákazníků a dodavatelů, fakturace, dodávky, reklama, informace týkající se našich výrobků, řešení a segmentace zákazníků, což může vést např. k přípravě na míru uzpůsobené reklamy a pozvánek.

Pokud nám vaše osobní údaje neposkytnete, je možné, že nebudeme schopni řádně plnit své smluvní závazky vůči vaší společnosti.

5. Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány

Pro výše uvedené účely budou vaše osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a elektronicky předávány nám a dalším členům společnosti Munters Group a našim subdodavatelům v rámci EU i mimo ni. Další subjekty skupiny Munters Group a subdodavatelé budou pro určité zpracovatelské činnosti představovat naše zpracovatele dat. Tyto zpracovatelské činnosti zahrnují správu vztahů se zákazníky a dodavateli, IT služby (např. provoz a údržba) a distribuci marketingových a informačních materiálů.

Vaše osobní údaje a veškeré námi prováděné operace zpracování údajů chrání vhodná technická a organizační opatření a záruky. Tato opatření zahrnují sledovatelnost a kontrolu přístupu a další vhodná bezpečnostní opatření na ochranu IT a informací v souladu se zavedenými postupy a rovněž smlouvy o zpracování údajů a další případné smlouvy zaručující ochranu vašich práv jako subjektů dat a zajišťující, že vaše osobní údaje budou používány pouze pro účely, pro něž byly shromážděny, jak je popsáno výše.

Vaše osobní údaje nebudeme odhalovat ani sdílet s žádnou třetí stranou, s výjimkou dalších členů skupiny Munters Group a našich subdodavatelů. Je však možné, že vaše osobní údaje budeme muset odhalit příslušným veřejným úřadům, pokud to bude vyžadovat zákon.

6. Přenos údajů přes hranice

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny přes hranice států pro účely zde stanovené.

Pokud jsou osobní údaje přenášeny mimo Evropskou unii, podnikli jsme příslušná technická a organizační opatření na ochranu vašeho soukromí, například včetně standardních smluvních ustanovení EU (jejichž kopii od nás můžete obdržet na písemnou žádost, viz kontaktní údaje uvedené níže) nebo dalších vhodných opatření v souladu se zákonem EU na ochranu údajů.

7. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění účelů zde popsaných. To znamená, že vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kdy jste zástupcem vaší společnosti, která je naším zákazníkem nebo dodavatelem, pokud tomu na základě zákona o ochraně údajů EU nebo místních zákonů nebude vyžadováno či dovoleno jinak. Pokud pro nás vaše osobní údaje již dále nebudou nezbytné pro účely zpracování údajů, budou smazány nebo učiněny anonymními tak, aby vás tyto údaje již nemohly identifikovat.

8. Marketingová rozhodnutí týkající se vašich osobních údajů

Společnost Munters vám může e-mailem zasílat marketingová sdělení o výrobcích a službách, o nichž se domníváme, že pro vás mohou být zajímavé. Z odběru těchto sdělení se můžete odhlásit, pokud si nepřejete je v budoucnu dostávat, prostřednictvím možnosti „odhlásit“ uvedené v samotném sdělení, případně můžete provést aktualizaci svých preferencí pomocí odkazu „kontaktujte nás“.

9. Vaše práva

Jako subjekt dat máte na základě zákona na ochranu údajů EU určitá závazná práva s ohledem na zpracování vašich osobních údajů:

a) Právo na přístup – Máte právo dostávat písemné informace ohledně toho, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na přístup k nim.

b) Právo vznášet námitky – Máte právo vznášet námitky vůči zpracování vašich osobních údajů a my poté máme povinnost znovu prověřit, zda naše zákonné zájmy umožňující zpracování údajů stále převažují nad vašimi zájmy a námitkami. Pokud máte námitky vůči zpracování údajů pro účely přímého marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely.

c) Právo na opravu a omezení – Máte právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů a za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování údajů.

d) Právo na smazání – Za určitých okolností, např. pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely zde uvedené, máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly smazány.

e) Právo na podání stížnosti – Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, a pokud jste občanem EU, můžete podat stížnost u švédského dozorčího úřadu Datainspektionen.

10. Kdy musíme provést aktualizaci těchto zásad

Tyto zásady budeme čas od času muset měnit, abychom zajistili jejich aktuálnost s ohledem na nejnovější právní požadavky a případné změny našich postupů v oblasti správy osobních údajů.

Kopie nejnovější verze těchto zásad bude vždy dostupná na těchto stránkách.

11. Kontaktní údaje

Pokud chcete uplatnit svá zákonná práva na základě zákona o ochraně údajů EU, jak je uvedeno výše, zašlete nám prosím písemnou a řádně podepsanou žádost na adresu Munters Europe AB, Box 1150, 164 26 Kista, Švédsko.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů na základě tohoto oznámení, můžete kontaktovat našeho představitele pro otázky ochrany údajů na dataprotection(@)munters.com

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.