Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

AT_Case_Colstore1.jpg

Soðuk Depolarda Munters IceDry® Devrimi

General practice in the food industry and particularly in the distribution of frozen products is to increase stock rotation without increasing investment.

Verimliliði artýrmak için kapýnýn açýlma sayýsýný artýrmak gerekmektedir. Fakat bunun sonucunda, buzla ilgili sorunlar her þeyden daha önemli hale gelerek trafiði hemen yavaþlatmaktadýr!
Aslýna bakýldýðýnda buzun bulunmasý, kaygan zeminler, tam kapanmayan kapýlar, buzla týkanan soðutucular gibi verimliliði sýnýrlayan ve bakým maliyetlerini önemli derecede artýran oluþumlara yol açmaktadýr. Forklift araçlarý bu nedenle operatörler için devamlý tehlike teþkil etmektedir ve zarardan ve hatta kayma nedeniyle bazý ekipmanýn tahribatýndan dolayý sýk sýk ilave maliyetler yaratmaktadýr.
Tek etkin çözüm sorunu kaynaðýnda çözmektir, buza neden olan havadaki nemi yok etmek gerekmektedir, Munters IceDry® sisteminin de tam olarak yaptýðý budur. Munters teknolojisi, donuk ve soðuk depolarýn içinde nem alma iþlemi yaparak, hali hazýrda oluþan buzun süblimleþmesini (katý olan buzun sývý hale geçmeden direk gaz haline geçmesini ) saðlamakta ve yeniden buz oluþumunu engellemektedir.
Bu eþsiz çözüm, kendi sorumluluðunuza dair minimum çaba göstererek kýsa sürede temiz bir depolama ortamý ve optimum çalýþma koþullarýný elde etmenizi mümkün kýlar.

Hızlı greçekler

  • Buzsuz soðuk depo
  • Kaza riskini azaltýr
  • Soðuk zinciri korur
  • Ýþletme maliyetlerini azaltýr
  • Depolanan ürünlerin kalitesini iyileþtirir
  • Enerji tüketen hava perdelerini ortadan kaldýrýr

Nasıl yardım edebiliriz?

Beni genel başlangıç sayfasına götür
Seçerek bizim onaylayın Çerez politikaları

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Kullanıcı kimliği geçersiz

Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.