Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Globala målen 2030

2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

För att de globala målen ska bli verklighet fram till 2030 måste alla delar av samhället, regeringar, organisationer, näringsliv, ­offentlig sektor och enskilda individer, engagera sig och bidra.
Munters stödjer målen i Agenda 2030 och har analyserat vad de innebär för vår verksamhet samt vilka mål som är mest relevanta för oss, där vi kan bidra och göra störst skillnad. Tre av målen kan tydligt knytas till de produkter Munters säljer och det är därför inom dessa områden Munters bidrar mest.

Utöver dessa mål arbetar vi aktivt med olika projekt både i vår egen verksamhet och tillsammans med våra leverantörer och distributörer för att bidra till ytterligare sex mål.

Mål där Munters har stor möjlighet till positiv påverkan genom den direkta kopplingen till vårt produktutbud

2: Ingen hunger

Ingen hungerMunters levererar produkter och tjänster till många företag som är involverade i tillverkning och distribution av mat, bland annat klimatanläggningar till djuruppfödning, växthus och livsmedels­butiker. Inom dessa branscher medför ett perfekt klimat till exempel en ­ökning av produktiviteten, att djuren mår bättre och att det blir mindre matsvinn i butikerna.

Affärsområdet FoodTech har nyligen lanserat en tjänst som kallas Echo/Sonar där man använder sig av IoT ­teknologi för att koppla upp gårdar för kycklingupp­födning med livsmedelsproducenternas datasystem och därigenom säkerställer full kontroll över hela leveranskedjan. Fördelen blir en ökad effektivitet i produktionen och mer mat till världens växande befolkning.

Läs mer om målet Ingen hunger på FN:s sida

7: Hållbar energi för alla

Delmål 7.2 syftar till att öka andelen förnybar energi i den ­globala energimixen och delmål 7.3 handlar om att förbättra energieffektiviteten. Munters eftersträvar att vara en världs­ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och energi­effektivitet är något som vi fokuserar mycket på, både i vår produktutveckling och inom vår egen verksamhet. 

Att kyla datacenter är en energikrävande process och kylningen står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i ett datacenter. Munters evaporativa kylningsteknik som används i produkten Oasis™ är en mycket energieffektiv kylningsmetod. Dessutom erbjuder Munters lösningar för att använda spillvärme från datacenter i fjärrvärmenätet.
Vi har börjat mäta andelen elektricitet från förnybara källor i våra produktionsanläggningar och har som mål att arbeta aktivt med att öka den andelen de närmaste åren.

Läs mer om målen för hållbar energi

12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.3 handlar om att minska matsvinnet längs med hela livsmedelskedjan. Munters erbjuder ett antal produkter och tjänster till företag längs med hela livsmedelskedjan och ett bra klimat är väldigt viktigt i strävan att både öka produktiviteten och minska matsvinnet. Ytterligare ett delmål som är relevant för Munters är 12.5 som rör en effektiv avfallshantering som syftar till att minska, återanvända och återvinna avfall. Inom ramen för vår miljöpolicy arbetar vi aktivt med att minska och hantera vårt avfall i samtliga produktionsanläggningar.

Läs mer om hållbar konsumtion

Ytterligare mål där Munters aktivt är med och bidrar

4: God utbildning för alla

Quality education

Ett av delmålen är att bygga och förbättra utbildningsmiljöer så att de är ändamålsenliga för lärande. Munters affärsområde AirTech erbjuder klimatanläggningar för just skolmiljöer.

Läs mer om målet för utbildning

5: Jämställdhet

Quality education

Delmål 5.5 syftar till att tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonom­iska och offentliga livet. Munters arbetar aktivt med frågor kring jämställdhet och har satt upp konkreta mål för fler kvinnor i företaget, både antalet kvinnor generellt och antalet kvinnliga ledare. 

Läs mer om FN:s mål för jämnställdhet

6: Rent vatten och sanitet

Rent vatten

Ett av fokusområdena i vår miljöpolicy är att minska vattenanvändningen i vår produktion och det är ett löpande arbete som pågår i våra fabriker. Då vissa av våra kunder befinner sig i områden där vatten är en bristvara efterfrågas tekniker som kräver lite eller inget vatten för kylning och vi driver olika utvecklingsprojekt för att möta kundernas behov.

Mer information om rent vatten och sanitet

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Utbildning

Delmål 8.5 avser full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, samt lika lön för likvärdigt arbete. Munters finns på många platser runt om i världen och vår verksamhet har vuxit i snabb takt de senaste åren vilket medfört att vi kunnat anställa fler personer. Vid utgången av 2017 hade vi 3 800 fast ­anställda vilket kan jämföras med 2 600 fast anställda vid utgången av 2014. Vi arbetar även aktivt med att göra lönekartläggningar i syfte att säkerställa att vi erbjuder lika lön för lika arbete. 

Läs mer ommålet för en långsiktig ekonomisk tillväxt och ansändiga arbetsvillkor

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål 9.5 handlar om att förbättra industrisektorernas tekniska kapacitet genom att uppmuntra innovation och öka antalet personer som arbetar med forskning och utveckling. Antalet anställda i Munters har ökat med ca 35 procent sedan 2014. Under samma period har antalet anställda inom forskning och utveckling ökat med 50 procent. 

Läs mer om målen för hållbara industrier

16: Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 16.5 tar sikte på att minska alla former av korruption och ­mutor. Inom Munters har vi en tydlig policy mot alla ­typer av mutor och korruption och vi ställer samma strikta krav på våra leverantörer och distributörer.

Läs mer om målen för fredliga samhällen

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.