Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Globala målen 2030

2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Under 2015 enades FN om 17 globala mål, även kallade de globala målen för hållbar utveckling. Målen är utformade för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. Genom sin globala verksamhet, höga etiska standarder och energieffektiva klimatlösningar bidrar Munters till nedanstående globala mål. På vissa områden kan vi också ha en negativ påverkan, vilket vi redogör för nedan.

Globala målen för en hållbar utveckling

2. Ingen hunger

Ingen hungerDelmål 2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark och jordkvaliteten.

Mål 2 syftar till att utrota hunger, uppnå säkra livsmedel och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk. Enligt FN kan vi genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem se till att ingen någonsin kommer att lida av hunger igen.

Munters bidrar till detta mål genom att utveckla och tillverka energieffektiva klimatkontrollsystem för jordbruk och livsmedelsindustrin. Vårt erbjudande omfattar lösningar för ett brett utbud av jordbrukssegment, från boskap och äggproduktion till mjölkgårdar och växthus samt lösningar till olika livsmedelsindustrier. Munters lösningar ger optimal produktkvalitet samtidigt som de sparar energi och ökar produktiviteten.

Ökad livsmedelsproduktion kan leda till ökad konsumtion av kött vilket kan orsaka negativ klimatpåverkan.

5. Jämställdhet

Quality education

Delmål 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Mål 5 syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Vi är övertygade om att mångfald leder till större innovation och högre lönsamhet. Därför strävar vi efter att öka andelen medarbetare och ledare som är kvinnor inom Munters. För att ytterligare visa vårt engagemang för att säkerställa lika möjligheter för kvinnor har vi anslutit oss till FN:s Target Gender Equality-initiativ, ett årslångt program för företag som deltar i FN:s Global Compact. Målet med programmet är att sätta och uppnå ambitiösa affärsmål för kvinnors representation och ledarskap, med början på styrelse- och ledningsnivåerna.

6. Rent vatten och sanitet

Rent vatten

Delmål 6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Delmål 6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Mål 6 syftar till att säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla. FN:s mål inkluderar att förbättra vattenkvaliteten och avsevärt öka vattenanvändningseffektiviteten inom alla sektorer till 2030.

Munters produkter använder mindre eller inget vatten i de processer där de installeras. Detta är en viktig konkurrensfaktor, främst inom jordbruks- och datacentersegmenten. Munters tillhandahåller även produkter och lösningar som är nödvändiga i driften av vattenverk och reningsverk.

Munters använder vatten i produktionsprocesserna och strävar efter att minska vattenförbrukningen i sina egna produktionsprocesser. Vi separerar även kemikalier och partiklar i avloppsvattnet från våra anläggningar.

7. Hållbar energi för alla

Delmål 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Delmål 7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Mål 7 syftar till att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Det betyder att vi måste förändra vårt sätt att producera och konsumera energi och implementera förnybara energilösningar så snabbt som möjligt för att motverka klimatförändringarna.

Detta är ett centralt område för Munters där vi gör en betydande insats genom vårt affärserbjudande och vår egen verksamhet. Ett av våra viktigaste försäljningsargument är att Munters produkter är energieffektiva och stödjer kunderna att minska sin egen energiförbrukning, vilket är viktigt för kunder i alla segment. Munters produkter och serviceerbjudanden bidrar också till våra kunders ökade energieffektivitet tack vare hög kvalitet och lång livslängd.

Ett av våra huvudsakliga affärssegment är dessutom tillverkning av litiumbatterier som används i elbilar vilket är avgörande för att minska koldioxidutsläppen och motverka klimatförändringar.

Munters bidrar till att motverka klimatförändringarna genom att sträva efter netto noll utsläpp från vår verksamhet till 2030. För att uppnå detta är en av våra huvudprioriteringar att kontinuerligt minska vår elförbrukning och öka andelen el från förnybara källor i våra produktionsenheter. Genom våra interna riktlinjer för företagsfordon strävar vi efter att minska andelen bensindrivna fordon och successivt öka andelen eldrivna fordon.

Munters kan påverka målet negativt genom sina primära delar av värdekedjan där vi inte kan styra användningen av till exempel transporter till leverantörer och underleverantörer. För att mildra denna effekt och få en bättre förståelse för vår påverkan har Munters under 2021 initierat ett koncernövergripande projekt för att beräkna de indirekta koldioxidutsläppen enligt GHG-protokollet scope 3.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Utbildning

Delmål 8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

Delmål 8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Delmål 8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Delmål 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet migranter som är kvinnor, och människor i otrygga anställningar.

Mål 8 syftar till att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Som undertecknare av FN:s Global Compact har Munters förbundit sig till den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. För att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa hög medarbetarmotivation är säkerhet och välbefinnande för våra anställda av högsta prioritet. I Munters har vi nolltolerans för arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra produktionsanläggningar. Vi bidrar också till mål 8 genom att kräva att våra stora leverantörer förbinder sig till de tio principerna i FN:s Global Compact genom att underteckna vår uppförandekod.

Genom att driva en lönsam och hållbar verksamhet skapar Munters jobb i stora delar av världen och även i mindre utvecklade länder. Munters är medveten om riskerna med att verka i vissa delar av världen. Därför är arbetet mot trafficking och modernt slaveri en prioritet för Munters och företaget arbetar även med frågan tillsammans med leverantörer och underleverantörer.

I vissa länder är risken för att säkerheten på arbetsplatsen inte beaktas högre på grund av lägre säkerhetsmedvetenhet. Munters arbetar proaktivt i hela koncernen för att öka medvetenheten och ständigt förbättra rutiner och processer för att minimera risken för arbetsplatsolyckor.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål 9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Delmål 9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

Mål 9 syftar till att bygga en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Målet är att uppgradera infrastruktur och ombyggnadsindustrier för att göra dem hållbara, med ökad resursanvändningseffektivitet och större införande av ren och miljövänlig teknik och industriella processer till 2030.

På Munters bidrar vi genom att minska vår egen miljöpåverkan genom energi- och resurseffektiva produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också innovativa lösningar för våra kunder, som förbättrar deras resursanvändningseffektivitet och gör deras industriella processer mer miljövänliga.

Innovation är en av Munters strategiska prioriteringar och vårt fokus ligger på fortsatta investeringar i våra kärnteknologier, lösningar och digitalisering, för att optimera vår produktportfölj och vår innovations- och produktionsteknik. På så sätt ska vi fortsätta att ligga i framkant av branschutvecklingen och bidra till en mer hållbar utveckling genom våra energi- och resurseffektiva klimatlösningar.

10. Minskad ojämlikhet

10-minskad-ojamnlikhet.jpgDelmål 10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Som undertecknare av FN:s Global Compact och med en företagskultur präglad av lika behandling och lika möjligheter för alla samt skälig ersättning bidrar Munters till mål 10.

Munters engagemang för FN:s Global Compacts principer ingår i den koncernövergripande uppförandekoden som är obligatorisk för alla chefer och anställda att följa. Genom att regelbundet genomföra undersökningar om medarbetarnas engagemang och erfarenheter, samt ha en företagskultur präglad av öppenhet och transparens, vill vi säkerställa en icke-diskriminerande arbetsplats där alla behandlas rättvist och med respekt. Vårt mål att förbättra könsrepresentationen i hela koncernen är ett viktigt bidrag till minskade ojämlikheter.

Munters tillhandahåller en extern, oberoende, visselblåsarfunktion för rapportering av potentiella brott mot vår uppförandekod.

12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Delmål 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Delmål 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Mål 12 syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster för att lära sig hur man använder och producerar på hållbara sätt som kommer att vända den skada som vi har tillfogat planeten. Som undertecknare av FN:s Global Compact följer Munters Rio-deklarationen om miljö och utveckling, vilket vi också kräver av våra större leverantörer och underleverantörer.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi och vi rapporterar årligen och kvartalsvis om våra framsteg inom hållbarhetsområdet.

På Munters strävar vi ständigt efter att minimera vår miljöpåverkan och tillämpa hållbarhetsmetoder. Vi arbetar även för att minska det avfall som genereras av våra produktionsanläggningar och öka återvinningsgraden, vilket vi gör genom ett systematiskt kvalitetsarbete. När vi utvecklar nya produkter och lösningar väljer vi proaktivt de som kommer att ha en positiv inverkan på våra kunders och vår egen användning av naturresurser.

I de primära delarna av värdekedjan är det mer en utmaning att kontrollera användningen av exempelvis avfall. Munters genomför revisioner bland sina större leverantörer för att säkerställa att de följer Munters uppförandekod.

13. Climate action

13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Delmål 13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Klimatförändringarna påverkar alla länder i världen. De påverkar nationella ekonomier, liv och försörjning, särskilt för de mest utsatta. Mål 13 syftar till att alla ska vidta omedelbara åtgärder för att tackla klimatförändringarna och dess effekter.

Klimatförändringarna är en av Munters viktigaste hållbarhetsfrågor. Munters har satt som mål att ha netto noll utsläpp från sin verksamhet till 2030. För att nå detta mål arbetar Munters aktivt med att minska sitt klimatavtryck i alla delar av sin verksamhet och påverkar därmed lokala marknader genom sina processer och krav. Munters bidrar också till att öka medvetenheten hos anställda, kunder och leverantörer om vikten av att minska sin klimatpåverkan.

Munters bidrar negativt till målet både direkt och indirekt genom konsumtion av icke förnybar energi i olika delar av värdekedjan.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Mål 16 syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer. FN slår fast att medkänsla och en stark moralisk kompass är avgörande för varje demokratiskt samhälle.

På Munters tror vi starkt på att detta också är en förutsättning för företag som strävar efter att skapa hållbart aktieägarvärde. Vi följer FN:s konvention mot korruption och kräver att alla i företaget, inklusive styrelsen samt leverantörer och underleverantörer, följer Munters uppförandekod. Munters har nolltolerans mot mutor och har en anonym visselblåsarfunktion som drivs av en oberoende extern del.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.