Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_cold and chill stores_hero.jpg

Affugtning – løser problemer i mindre kølerum

I mindre kølerum i forbindelse med laboratorier, storkøkkener og restauranter er den naturligt høje relative luftfugtighed ofte årsag til problemer.

Ved disse kølerum er der en stor trafik ud og ind med hyppige døråbninger, hvorved der hele tiden trænger varmere luft ind i rummet, der får den relative luftfugtighed til at stige. På laboratorier ses desuden fordampning fra petriskåle og reagensglas, der ofte ikke ønskes lukket pga. risikoen for kondensdannelser i glassene samt pga. krav om tilførsel af luft til de dyrkede kulturer. Benyttes kølerummet til opbevaring af f.eks. grøntsager og kød, tilføres kølerummet mere fugt, og den relative luftfugtighed stiger. Ved nedkøling af varme emner i rummet øges kondensdannelsen yderligere.

Fordamperne, der styrer temperaturen i kølerummet, kan normalt ikke kontrollere den relative luftfugtighed, der ofte stiger til 90-100% RF.

Den høje relative luftfugtighed forårsager bl.a.:

* Kondens/kondensdryp
* Mug og skimmelvækst
* Uønsket bakterievækst
* Risiko for fordærvning af især uemballeret kød
* Nedsat holdbarhed
* Ulæselige etiketter

Problemerne løses ved at affugte luften, så den relative luftfugtighed sænkes til under 70% RF, hvorved kondens og følgende mug- og skimmelvækst ikke opstår. Behovet for afrimning reduceres i lavtemperaturkølerum, da tilrimning af fordamperne mindskes. Hermed undgås tillige uønskede temperaturudsving forårsaget af afrimning.

En sorptionsaffugter kan installeres enten uden for eller inde i selve kølerummet, da den udmærker sig ved at fungere uafhængigt af omgivelsestemperaturen – i modsætning til kondensaffugtere, der arbejder med nedsat kapacitet fra omkring +15°C. Dette åbner også mulighed for at affugte i frostrum.

Munters A/S har udarbejdet et færdigt koncept til mindre kølerum. Løsningen stiller ingen krav til ændringer i bygningskonstruktionen, og selve affugteren kan placeres i eller uden for rummet, ligesom indstilling og aflæsning af den aktuelle relative luftfugtighed i kølerummet kan ske f.eks. samme sted som temperaturen.

Laboratorier
På Københavns Universitet benyttes Munters affugtning i forbindelse med 6 kølerum, hvor der til forskning og undervisning dyrkes algekulturer i vand med næringsstoffer. Tidligere oplevede man problemer med mug- og skimmelvækst på vægge, gardiner og reagensglas, og etiketterne blev ulæselige. 6 affugtere blev monteret uden for kølerummene og blæser den affugtede luft ind i rummene. Den relative luftfugtighed holdes nu konstant på ca. 60% RF, og de nævnte problemer undgås.

Storkøkkener
På Novo Nordisks kursusejendom Hvidøre i Klampenborg benyttes et kølerum til opbevaring af hjemmelavede produkter samt til modning af kød. Man ønsker her at indkøbe hele dyr til modning for at sikre en optimal kvalitet, men de ophængte dyr begyndte tidligere at fordærve pga. for høj relativ luftfugtighed.

Controlling and limiting the humidity is key

Problems can be solved my means of dehumidification, lowering the relative humidity to maximum 70 % RH. At this level, condensation and following growth of mold- and fungus will not occur. The need for defrosting in the chilled stores will also be reduced significantly, since evaporators will no longer be blocked by ice formations. This will prevent the fluctuations in temperature that is caused by defrosting.

A Munters desiccant dehumidifier can be installed either outside or directly inside the chilled store, since the desiccant principle is not being affected by low ambient temperatures, as what happens to refrigerant dehumidifiers. Thanks to the desiccant principle, dehumidifiers can also operate directly inside cold stores, at minus degrees. For that specific application, Munters designed the award winning IceDry®dehumidifier.

Laboratories
Six cold stores at the University of Copenhagen provide storage and cultivation of algae cultures in nutrient-rich water for research and education. Previously, problems were experienced with mold and fungus growth on walls, curtains, and test tubes and the labels became illegible. Six Munters’ dehumidifiers were fitted outside the cold stores, blowing the dehumidified air into the rooms. The relative humidity is now kept constant, at 60 % RH, and these problems are avoided.

Catering centers
At Novo Nordisk’s Hvidøre training facility in Klampenborg, a cold store is used to store homemade products and maturing meat. The desire here is to purchase whole animals for maturing to ensure optimal quality, however, the hung animals began to spoil prematurely due to excessively high relative humidity.

Munters installed a smaller dehumidifier in the actual cold store, which now ensures that the relative humidity remains, and that the meat matures under the right hygienic conditions.

Hurtige fakta

  • Ingen kondens
  • Ingen vækstbetingelser for mug og skimmel
  • Forbedrede hygiejniske forhold
  • Reduceret behov for afrimning, derved øget temperaturstabilitet
  • Øget temperaturstabilitet
  • Kontinuerlig drift på køleanlægget

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere