Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

Munters, deras dotterbolag och samriskbolag ska hålla högsta möjliga standard för öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet. Vi förväntar oss att våra anställda och affärspartners som oroar sig över Företagets uppträdande, påtalar detta för oss.

Anställda är oftast de första att upptäcka oegentligheter i Företaget. Den anställde kanske dock väljer att inte meddela detta av rädsla för att verka illojal mot kollegor eller mot Företaget. De kanske till och med fruktar trakasserier. Under sådana omständigheter kan det vara lättare att ignorera fallet istället för att rapportera det.
Avsikten med den här policyn är att uppmuntra personal att rapportera fall utan risk för att bli offer eller diskriminering. Den här policyn låter personal ta upp allvarliga misstankar om oegentligheter i, eller relaterade till, Företaget, istället för att titta bort eller söka finna en lösning på problemet utanför Munters.

Den här Policyn gäller alla Munters anställda och affärspartners, våra dotterbolag och samriskbolag.
Policyn säger tydligt att om någon oegentlighet begången av företaget eller någon av deras anställda, konsulter, entreprenörer eller leverantörer rapporteras, kommer Munters att ta itu med det omedelbart och noggrant utreda och rätta till den. Vi kommer dessutom att undersöka hur dylika oegentligheter kan förebyggas i framtiden. Vi uppmuntrar alla våra kunder att påtala alla misstankar om oegentligheter.

Definitioner

Visselblåsa

Att Visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Oegentlighet

 • Oegentligheter innefattar allt olaga och illegalt beteende, t.ex.:
 • En olaga handling, civil eller kriminell
 • Att inte uppfylla en Företagspolicy
 • Att medvetet bryta mot ett lands lokala lagar eller förordningar
 • Oprofessionellt beteende
 • Tveksam bokföring eller räkenskaper och bedrägeri
 • Verksamhet som kan åsamka skada på person eller egendom
 • Underlåtelse att rätta till, eller ta rimliga steg för att rapportera ett fall som sannolikt kan orsaka avsevärd och oundvikliga kostnader eller förlust för Företaget
 • Missbruk av makt eller position i icke-auktoriserat syfte
 • Orättvis diskriminering, som diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell orientering, civilstånd, föräldraskapsstatus, politiska åsikter eller etnisk bakgrund för anställning eller nyttjande av tjänster
 • Intressekonflikter

Detta är inte en uttömmande lista utan bara exempel på typer av beteende som kan ses som oegentligheter.

Skydd

En anställd som avslöjar en oegentlighet eller yttrar farhågor, kommer genom denna Policy att skyddas om den anställde:

 • Avslöjar informationen i god tro
 • Tror att det är huvudsakligen sant
 • Ej agerar med ond avsikt eller gör falska anklagelser
 • Ej söker personlig eller finansiell vinning

Process

Kontaktperson

Alla med klagomål eller farhågor bör kontakta sin arbetsledare, chef eller personen på avdelningen som ansvarar för den aktuella uppgiften. Arbetsledaren eller chefen får avgöra om ärendet ska eskaleras till Högsta Ledningen, beroende på hur allvarligt eller känsligt ärendet och den utpekade personen är.
Om klagomålet gäller din arbetsledare eller chef, eller någon annan person direkt över dig, kan du rapportera ditt klagomål till någon av nedan personer:

Group VP HR & Sustainability Grete Solvang Stoltz: grete.solvang.stoltz@munters.com 

The Chief Executive Officer Klas Forsström på telefon: +46 (0)8-626 63 00

The Chairman of the Board Magnus Lindquist på telefon: +46 (0)8-626 63 00

Vi erbjuder också en webbaserad rapporteringskanal för anonyma rapporter. Detta rapporteringsverktyg tillhandahålls av en extern partner, WhistleB, för att säkerställa anonymitet. Verktyget kan nås på https://report.whistleb.com/munters

Respons

Munters kommer att agera på alla resta farhågor. Vänligen notera att Munters kan bara utvärdera en farhåga efter att en förutredning genomförts, i det aktuella ärendet.

Var möjligt kan ärendet:

 • Utredas av ledningen, Styrelsen, internrevisionen eller som disciplinärt ärende
 • Skickas vidare till Polisen eller andra juridiska myndigheter
 • Skickas vidare till oberoende revisor
 • Bli föremål för en oberoende utredning

För att skydda de inblandade individerna och de misstänkta från påstått felaktigt agerande, kommer en första utredning göras för att avgöra om utredning behövs, och i sådana fall, vilken form den bör ha. Om en brådskande insats krävs, kommer den att tas innan en utredning genomförs.

Inom tio arbetsdagar efter att en farhåga mottagits, kommer ansvarig chef kommunicera tillbaka till dig för att:

 • Bekräfta att ärendet mottagits
 • Indikera hur ärendet kommer att hanteras
 • Ge en uppskattning för hur lång tid det kommer att ta att nå en slutlig lösning
 • Meddela dig huruvida en första utredning kommer att genomföras
 • Meddela dig om ytterligare utredningar kommer att ske, och om ej, varför

Antalet kontakter mellan dig och cheferna angående ärendet, kommer att bero på ärendets natur och hur tydlig informationen du meddelat varit.

Munters kommer att vidta åtgärder för att undvika svårigheter du kan möta som resultat av ditt resta ärende. Om du till exempel måste lämna vittnesmål i ett rättsligt eller disciplinärt ärende, kommer Företaget att förse dig med juridisk rådgivning angående proceduren.

Munters bekräftar att alla som reser farhågor, kommer att behöva försäkras om att ärendet har behandlats. Med reservation för juridiska hinder, kommer företaget att tillhandahålla information om utfallet av ovan nämnda utredning.

Tidsuppskattning

Farhågor kommer att utredas så snabbt som möjligt. Det är underförstått att det kan bli nödvändigt att skicka ärendet vidare till en extern utredare, vilket kan förlänga utredningsprocessen. Ett allvarligt och komplext ett ärende kan också få utredningen att dra ut på tiden. Företaget kommer redan tidigt att försöka ge en indikation på hur lång tid det kommer att ta att utreda ärendet.

Förebygga skuldbeläggning, negativ särbehandling och trakasserier

Företaget kommer inte att tolerera att någon försöker utsätta en person, som har lyft en för Företaget allvarlig och genuin farhåga de hyst avseende en felaktig handling, för negativ särbehandling eller diskriminering. All negativ särbehandling kommer att hanteras omgående med stränga disciplinära konsekvenser.

Konfidentialitet och anonymitet

Munters kommer att respektera en visselblåsares konfidentialitet i ett mottaget ärende där den klagande begär konfidentialitet. Anonyma klagomål är svåra att följa upp och bekräfta, om den klagande personen inte vill uppge sitt namn i ett senare skede.

Falska och illvilliga anklagelser

Det är Munters målsättning att även fortsättningsvis upprätthålla högsta standard för ärlighet och integritet. Vi vill säkerställa att tillräckliga resurser görs tillgängliga för att utreda alla ärenden vi mottar.

Det är dock viktigt att alla anställda som överlägger att framföra klagomål att säkerställa att de är uppriktiga.

Företaget kommer att se alla medvetet falska eller illvilliga anklagelser av en anställd som ett allvarligt brott, som kan resultera i disciplinära åtgärder, inklusive avsked.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.