Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

EU Taxonomy.png

Rapport om EU:s taxonomimål

För att nå EU:s klimat- och energimål för 2030 samt uppnå målsättningarna i den europeiska gröna given har EU upprättat EU:s klimattaxonomi.

Syftet är att tillhandahålla ett verktyg för att styra investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. Taxonomin är ett klassificeringssystem vilket detaljerar vad EU betraktar som hållbara ekonomiska verksamheter.

Taxonomin omfattar listade företag och företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda. Företag ska lämna upplysningar om den andel av deras omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter som är förknippad med de verksamheter som ingår i taxonomin. I EU:s första version av taxonomin ingår de sektorer som av EU bedöms ha den största påverkan på utsläpp av koldioxid; skogsbruk, tillverkning, energiframställning, vatten- och avfallshantering, transporter, konstruktion och fastigheter samt datacenter. Munters måste som listat företag rapportera taxonomi-förknippade KPIer för 2021.

Under 2021 har Munters genomfört en analys i flera steg för att identifiera verksamhet som omfattas av taxonomin. Resulterat är att 35% av omsättning, 37% av kapitalutgifter samt 49% av rörelsekostnader rapporteras som omfattade av taxonomin för det finansiella året 2021. Inkluderad verksamhet spänner över fem ekonomiska verksamheter enligt taxonomins klassificering och inkluderar båda Munters affärsområden.

För mer information se Års- och hållbarhetsredovisning 2021 sidorna 50-53.

Inkluderade ekonomiska verksamheter

Verksamhet enligt taxonomins definition Munters verksamhet Affärsområde
3.4 Tillverkning av batterier Luftbehandling - Batterisegmentet AirTech
3.5 Tillverkning av energieffektiv utrustning för byggnader Kontrollenheter FoodTech
3.6 Tillverkning av annan koldioxidsnål teknik Luftbehandling – Industrisegmentet AirTech
7.3 Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning Service AirTech
8.2 Datadrivna lösningar för minskningar av växthusgasutsläpp Mjukvara FoodTech

 

Omsättning

      Kriterier för väsentliga bidrag  
Ekonomiska verksamheter Omsättning, MSEK Andel av omsättning, % 1. Begränsning av klimatförändringar, % 2. Anpassningar till klimatförändringar, % Andel omsättning som omfattas av taxonomin, %
A. Omfattade aktiviteter 2 541 35% 100%   35%
B. Icke-omfattade aktiviteter 4 806 65%      
TOTALT A+B 7 348 100%      

 

Specifikation av uppgiftslämnande – omsättning

Redovisningspolicy

Omsättning definieras som nettoomsättning härrörande från produkter eller tjänster kopplade till ekonomiska verksamheter som bedöms omfattas av taxonomin inklusive immateriella tillgångar.

Vid fastställande och allokerande av omsättning som omfattas av taxonomin har affärer samt underliggande produkter och tjänster grupperats enligt ekonomiska verksamheter. Därefter har utvärderingar genomförts i enlighet med de delegerade akter som antagits enligt artiklarna 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2), och 15(2) i förordning (EU) 2020/852. Ekonomiska aktiviteter som inte omfattas av taxonomi innebär aktiviteter som inte beskrivs i de delegerade akter som antagits enligt de ovan nämnda artiklarna.

All rapporterad omsättning som omfattas av taxonomin härrör från miljömålet begränsning av klimatförändringar. Ingen omsättning har rapporterats härrörande från miljömålet anpassning till klimatförändringar.

För mer information se Års- och hållbarhetsredovisning 2021 sidorna 50-53.

Kapitalutgifter

      Kriterier för väsentliga bidrag  
Ekonomiska verksamheter Kapitalutgifter, MSEK Andel av omsättning, % 1. Begränsning av klimatförändringar, % 2. Anpassningar till klimatförändringar, % Andel omsättning som omfattas av taxonomin, %
A. Omfattade aktiviteter 173 37% 100%   37%
B. Icke-omfattade aktiviteter 293 63%      
TOTALT A+B 466 100%      

 

Specifikation av uppgiftslämnande – Kapitalutgifter

Redovisningspolicy

Kapitalutgifter definieras som den andel av kapitalutgifter kopplat till ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin för vilket något av följande gäller:

  • De avser tillgångar eller förfaranden som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven.
  • De är en del av en plan att utvidga de ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven eller att göra det möjligt för ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin att bli förenliga med taxonomikraven (kapitalutgiftsplan).
  • De avser inköp av output från ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och enskilda åtgärder som gör det möjligt för målverksamheterna att bli koldioxidsnåla eller leda till minskade växthusgasutsläpp, särskilt verksamheter som förtecknas i avsnitt 7.3–7.6 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet samt andra ekonomiska verksamheter som uppges i de delegerade akter som antagits enligt artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852, under förutsättning att sådana åtgärder är genomförda och i bruk inom 18 månader.

Den kapitalutgiftsplan som avses i andra punkten i föregående stycke ska uppfylla följande villkor:

  • Planen syftar antingen till att utvidga Munters ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven eller till att uppgradera ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin så att de blir taxonomiförenliga inom en period av fem år.
  • Planen ska redovisas på aggregerad nivå motsvarande ekonomisk verksamhet och godkännas av Munters ledning.

Kostnader för forskning och utveckling som inkluderas i värdet för kapitalutgifter har inte inkluderats i värdet för driftsutgifter. Alla rapporterade kapitalutgifter som omfattas av taxonomin härrör från miljömålet begränsning av klimatpåverkan.

För mer information se Års- och hållbarhetsredovisning 2021 sidorna 50-53.

Driftsutgifter

      Kriterier för väsentliga bidrag  
Ekonomiska verksamheter Driftsutgifter, MSEK Andel av omsättning, % 1. Begränsning av klimatförändringar, % 2. Anpassningar till klimatförändringar, % Andel omsättning som omfattas av taxonomin, %
A. Omfattade aktiviteter 82 49% 100%   49%
B. Icke-omfattade aktiviteter 87 51%      
TOTALT A+B 168 100%      

 

Specifikation av uppgiftslämnande – Driftsutgifter

Redovisningspolicy

Driftsutgifter definieras som direkta kostnader som inte redovisas som tillgångar och som avser forskning och utveckling, byggnadsrenovering, kortsiktiga leasingavtal, underhåll och reparation samt alla andra direkta utgifter som rör det dagliga underhållet av materiella anläggningstillgångar som utförs av företaget eller en för detta ändamål anlitad tredje part och som krävs för säkerställandet av dessa tillgångars fortlöpande och ändamålsenliga funktion.

För mer information se Års- och hållbarhetsredovisning 2021 sidorna 50-53.

Annual and Sustainability Report

Download the 2021 report

Responsible business practices

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.