Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Aktierelaterade incitamentsprogram

Utestående incitamentsprogram 2019

Vid årsstämman den 8 maj 2019 beslutades det i enlighet med styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram.

Programmet omfattar högst 1 595 000 personaloptioner att tilldelas anställda inom koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt ungefär 72 personer.
Varje personaloption som ej är kontantavräknad berättigar innehavaren att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2019.
Varje kontantavräknad personaloption berättigar innehavaren att erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av en aktie i bolaget beräknat som den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar omedelbart före utnyttjandet av optionen, med avdrag för ett lösenpris fastställt med ovan nämnd metod.

Personaloptionerna intjänas under en treårsperiod och programdeltagare ska kunna utnyttja personaloptioner under en ettårsperiod från och med dagen för intjänandeperiodens slut.
Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter som huvudregel att programdeltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid tidpunkten för utnyttjande och har varit anställd i koncernen under hela intjänandeperioden.
Personaloptionerna är indelade i tre serier. Utnyttjande av personaloptioner av serie A och serie B är beroende av i vilken utsträckning prestationsmål kopplade till den genomsnittliga årliga tillväxten i justerad EBITA för Munters respektive den genomsnittliga årliga tillväxten i Munters nettoomsättning uppfylls under räkenskapsåren 2019-2021. Utnyttjande av personaloptioner av serie C är inte beroende av något prestationsvillkor.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärder genom återköp och överlåtelse av egna aktier.

Kostnaderna för programmet, baserat på vissa i kallelsen till årsstämman angivna antaganden, beräknas uppgå till cirka 13 miljoner kronor.

Utestående incitamentsprogram 2018

Vid årsstämman den 17 maj 2018 beslutades det i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet får omfatta högst 1 257 000 personaloptioner att tilldelas anställda inom koncernledningen och vissa andra nyckel-personer, totalt ungefär 75 personer. Deltagande i programmet beslutas av styrelsen och ingen individ har kontraktsenlig rätt att delta i planen eller få några garanterade förmåner. Optionerna i planen delas ut utan ersättning och medför ingen rätt till utdelning eller rösträtt. Varje personaloption som ej är kontantavräknad berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris upp-gående till 55 kronor. Varje kontantavräknad personaloption berättigar innehavaren att erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av en aktie i bolaget, beräknat som den volymvägda genom-snittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar omedelbart före utnyttjandet av optionen, med avdrag för ett lösenpris av 55 kronor. Programdeltagare ska kunna utnyttja personaloptionerna från och med treårsdagen från tilldelning, till och med fyraårsdagen från till-delning. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter som huvud-regel att programdeltagaren fortfarande är anställd i koncernen. Kostnaderna för programmet beräknas uppgå till cirka 7,4 Mkr och kommer att belasta resultatet över den treåriga intjäningsperioden. Styrelsen i Munters Group AB (”Munters”) beslutade med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2018 att förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet var att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2018, samt säkra kassaflöden relaterade till programmet. Återköpet skulle bestå av högst 1 467 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och göras på NASDAQ Stockholm i enlighet med dess regelbok för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tids kurs-intervall. Betalning av aktierna erlades kontant och uppgick till 59 Mkr.

Utestående incitamentsprogram 2017

Vid Munters extra bolagsstämma den 7 maj 2017 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för vissa personer i koncernledningen (”Deltagarna”). Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet 8 individer och högst 5 222 000 teckningsoptioner. Deltagarna får teckna teckningsoptioner till ett marknadsvärde motsvarande totalt högst 17,99 miljoner SEK. Det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av Deltagarna motsvarar, under förutsättning av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, cirka 2,77 % av Munters aktiekapital efter genomförandet av Erbjudandet.

Teckningsoptionerna ges ut i två separata serier. Varje Deltagare tecknar ett lika antal teckningsoptioner av respektive serie. Detta antal teckningsoptioner per Deltagare och serie är beroende av Deltagarens position inom Koncernen samt det antal aktier i Munters som Deltagaren har när programmet inleds. 

Serie 2017/2019 består av högst 2 611 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas under följande teckningsperiod: 19 maj–19 november 2019, med undantag för 30-dagarsperioden som föregår (a) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 samt (b) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019.

Serie 2017/2020 består av högst 2 611 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas under följande teckningsperiod: 19 maj–19 november 2020, med undantag för 30-dagarsperioden som föregår (a) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2020 samt (b) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020. 

Lösenpriset i serie 2017/2019 motsvarar 121,22 % av priset i Erbjudandet, dock lägst aktiens kvotvärde. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för Bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 157,74 % av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 157,74 % av lösenpriset. 

Lösenpriset i serie 2017/2020 motsvarar 130,91 % av priset i Erbjudandet, dock lägst aktiens kvotvärde. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för Bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 189,29 % av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 189,29 % av lösenpriset.

Villkoren för båda optionsserierna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bl.a. för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa optioner bl.a. om Deltagarens anställning i Bolaget avslutas. Munters totala kostnad för incitamentsprogrammet under programmets löptid förväntas inte överstiga 13,30 miljoner SEK (huvudsakligen hänförliga till socialavgifter för deltagare i jurisdiktioner där deltagande i incitamentsprogrammet beskattas som inkomst av tjänst).

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.