Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma i Munters Group AB

mar 21, 2024 17:22

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 1,30 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om 0,65 kronor vardera, samt att avstämningsdagar för utdelningen ska vara den 25 mars 2024 och den 25 september 2024. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 28 mars 2024 och den 30 september 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023 för de som under 2023 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Helen Fasth Gillstedt, Maria Håkansson, Anders Lindqvist, Magnus Nicolin, Kristian Sildeby och Sabine Simeon-Aissaoui samt valde Elizabeth Nugent till ny styrelseledamot. Magnus Nicolin omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om arvode till styrelsen och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 445 781 totalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.

För mer information:

Investerare och analytiker

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Group Risk Management

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com, Telefon: +46 (0)730 251 005

Line Dovärn, Director, Investor Relations

E-mail: line.dovarn@munters.com, Telefon: +46 (0)730 488 444

Media

Eva Carlsson, Director External Communications

E-mail: eva.carlsson@munters.com, Telefon: +46 (0)70 88 33 500

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 5 000 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2023 en nettoomsättning på mer än 14 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.