Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kv3 2023.png

Stark omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättring

okt 24, 2023 07:30

Juli-september

  • Orderingången minskade inom affärsområde AirTech och Data Center Technologies (DCT), med en god utveckling inom affärsområde FoodTech.
  • Nettoomsättningen ökade organiskt +28%, främst drivet av en mycket starkt tillväxt inom DCT och undersegmentet batteri inom AirTech. FoodTech hade en stark utveckling i USA, inom både Climate och Digital solutions, som motverkades av en svag utveckling i EMEA och APAC.
  • Den starka förbättringen av den justerade EBITA-marginalen var främst till följd av ökad nettoomsättning inom AirTech och DCT, nettoprisökningar samt effektivitetsförbättringar inom alla affärsområden.
  • Vinsten per aktie ökade med +47% till följd av en stark nettoomsättning och förbättrad lönsamhet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades både jämfört med tredje kvartalet föregående år och andra kvartalet detta år, främst till följd av förbättrat rörelseresultat och en minskning av det operativa rörelsekapitalet.

Händelser efter periodens utgång

  • Den 16 oktober slutfördes förvärvet av den indiska tillverkaren av lösningar för luftbehandling, ZECO.

VD kommentar:

Stark omsättningstillväxt och marginalförbättring inom alla affärsområden

För att summera våra prestationer under tredje kvartalet vill jag starta med att nämna den starka omsättningstillväxten, drivet av ett mycket stark utförande av stora projekt inom Data Center Technologies samt inom undersegmentet batteri i AirTech. FoodTech hade mycket stark utveckling av omsättningen i USA drivet både av Climate och Digital solutions, medan APAC och EMEA fortsatt hade en svag utveckling. Det andra jag vill betona är att alla affärsområden stärkte sina justerade EBITA marginaler i kvartalet, vilket gjorde att vi nådde vårt medelsiktiga finansiella mål om 14% justerad EBITA marginal. Det tredje är att vi genererade starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och därmed reducerade nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA till 2.2x.

Vi fortsatte att expandera vår marknadsnärvaro genom förvärvet av ZECO, en indisk tillverkare av lösningar för luftbehandling. Förvärvet är ett viktigt steg i utvecklingen av vår avfuktningsverksamhet i Indien och positionerar oss för att växa med marknadsledande produkter och kompletta lösningar.

Stabila långsiktiga tillväxttrender och god marknadsaktivitet

De underliggande långsiktiga trenderna för våra huvudmarknader är fortsatt starka och vi har sett god marknadsaktivitet under kvartalet. Kortsiktigt tecknas orders närmre leveransdatum, dvs ledtider kortas ned, vilket vi delvis ser är en konsekvens av den mer instabila makromiljön.

Marknadsaktiviteten i AirTechs slutmarknader var god, men orderingången lägre än förra året då den inte innehöll några större orders. Förra året tecknades en order till en batteritillverkare om MUSD 65. I Asien var utvecklingen i Kina svag, främst till följd av den fortsatta konsolideringen av batterimarknaden.

Data Center Technologies såg fortsatt en väldigt stark efterfrågan i Nordamerika, dock tecknades inga större orders under kvartalet. Föregående år tecknade de två orders med ett sammanlagt värde uppgående till MUSD 239. Utvecklingen i Europa var god där de exempelvis tecknade en order för produkten Oasis, vilken haft en stark position på marknaden i USA under flera år.

Orderingången i FoodTech var positiv med stark utveckling inom både Climate- och Digital solutions i USA.  Den starka tillväxtresan inom Digital solutions fortsatte och vår SaaS affär växte med mer än 50 procent. Marknaderna i APAC och EMEA stärktes något, vilket ledde till en oförändrad orderingång i dessa regioner.

Fokus på kundernas framgång genom hållbara lösningar

Vår justerade EBITA växte med mer än 70 procent och den justerade EBITA marginalen förbättrades i alla affärsområden. Förbättringen är främst ett resultat av god omsättningstillväxt, våra effektiviseringsåtgärder och väl utförda projekt som ledde till en hög utnyttjandegrad i produktionen.

Kassaflödet från löpande verksamheten var positivt i kvartalet främst till följd av att det operativa rörelsekapitalet reducerades då Data Center Technologies genomförde leveranser till kunder.

AirTech meddelade att den första installation av ett system nästan helt fritt från fukt och koldioxid i en produktionsanläggning, i partnerskap med GreenCap. Teknologin kommer att förbättra kvaliteten och förlänga livstiden på kundernas produkter, i linje med deras hållbarhetsmål.

Våra anställda är kärnan i vår verksamhet. Under senare tiden då vi sett en ökad geopolitisk instabilitet, har vi fokuserat än mer på säkerheten hos våra anställda. Jag vill tacka alla anställda för arbetet som gör vår resa framgångsrika.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Information om webcast 

Du är välkommen att delta i en webcast eller telefonkonferens idag klockan 9:00 CEST, då VD och koncernchef Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Katharina Fischer, presenterar rapporten. 

Webcast

https://ir.financialhearings.com/munters-q3-report-2023

Telefonkonferensen

Om du vill delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig på länken nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att få access till konferensen. Du kan ställa frågor muntligt via telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009867

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/

Kontaktpersoner:

Investor relations
Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
Tel: +46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Media
Eva Carlsson, Director External Communications
Tel: +46 (0)70 88 33 500
E-mail: eva.carlsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023 klockan 7.30 CEST.

Om Munters
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra mer än 4 000 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2022 mer än tio miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.