Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MUNTERS GROUP AB

apr 6, 2022 13:46

 Aktieägarna i Munters Group AB (org.nr 556819-2321) kallas till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022.

 

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

 

En intervju med VD och koncernchef Klas Forsström samt styrelsens ordförande Magnus Lindquist kommer att läggas ut på bolagets webbplats, www.munters.com, den 13 maj 2022.

 

A.   REGISTRERING OCH ANMÄLAN

 

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 maj 2022,

 

dels senast den 17 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i årsstämman, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

B.  POSTRÖSTNING

 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand (s.k. poströstning) enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret tillhandahålls på bolagets webbplats, www.munters.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

 

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Munters Group AB, ”Årsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara bolaget tillhanda senast den 17 maj 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 17 maj 2022. För frågor kan Euroclear Sweden AB kontaktas på telefonnummer 08-402 92 73.

 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls på bolagets webbplats, www.munters.com, och kommer även att skickas med post till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

 

C. AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 8 maj 2022, till postadress Munters Group AB, Att: Vice President, Investor Relations och Enterprise Risk Management, Box 1188, 164 26 Kista eller via e-post till ann-sofi.jonsson@munters.com. Upplysningarna lämnas genom att de tillhandahålls hos bolaget på Borgarfjordsgatan 16 i Kista och på bolagets webbplats, www.munters.com, senast den 13 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin postadress.

 

D.  ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Beslut om godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD för förvaltningen under 2021.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja.
 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
 12. Val av styrelseledamöter.
  1. Håkan Buskhe (omval)
  2. Helen Fasth Gillstedt (omval)
  3. Maria Håkansson (nyval)
  4. Anders Lindqvist (nyval)
  5. Magnus Nicolin (nyval)
  6. Kristian Sildeby (omval)
  7. Anna Westerberg (omval)
 13. Val av ordförande i styrelsen.
  1. Magnus Nicolin
 14. Beslut om arvode till revisor.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

 Beslutsförslag

 

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Magnus Fernström (ordförande) (FAM AB), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Mats Larsson (Första AP-fonden) samt Jonathan Schönbäck (ODIN Fonder). Styrelsens ordförande Magnus Lindquist är vidare adjungerad till valberedningen.

 

Valberedningen föreslår att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman 2022, eller vid hans förhinder, den person som valberedningen anvisar.

 

Förslag till val av två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Christoffer Hild (FAM AB) och Peder Tiricke (Första AP-fonden) eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, ska väljas till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås ska godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

 

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,85 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 20 maj 2022. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2022.

 

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, utan suppleanter.

 

Förslag till beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 250 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, med 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet, med 120 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och med 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av investeringsutskottet.

 

Förslag till val av styrelseledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att omval ska ske av styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Kristian Sildeby och Anna Westerberg, samt att Magnus Nicolin, Maria Håkansson och Anders Lindqvist ska väljas till nya styrelseledamöter i bolaget. Magnus Lindquist, Per Hallius, Lena Olving och Juan Vargues har avböjt omval.

 

Magnus Nicolin

Född: 1956

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Wharton – University of Pennsylvania. BSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i FAM AB.

Urval tidigare uppdrag: VD för Ansell Limited, ett bolag börsnoterat i Australien och den  ledande globala leverantören av personlig skyddsutrustning (PPE) 2010 – 2021, President, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific för Newell Rubbermaid Inc., VD för Esselte Business Systems Inc 2002 – 2006 efter ett utköp som han ledde tillsammans med ett PE-bolag, Executive Vice President & Divisionschef för Esselte Business Systems Inc. Ledande befattningar i Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company. Styrelseuppdrag i flera globala bolag, såsom Ansell, Esselte, Isaberg-Rapid och Primix.

 

Maria Håkansson

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. VD Swedfund International. Lång erfarenhet inom hållbara investeringar och från flera ledande internationella befattningar inom Ericsson med gedigen kunskap inom digitalisering, affärsmodeller, finance samt försäljning av system och tjänster.

Pågående uppdrag/befattningar: VD Swedfund International, styrelseledamot Global Impact Investing Network, USA (GIIN), styrelseledamot Stockholm Sustainable Finance Center, styrelseledamot European Development Finance Institutions (EDFI).

Urval tidigare uppdrag: Vice President Internet of Things (IoT) Ericsson; Vice President Ericsson Commercial Management Northern Europe & Central Asia Ericsson; CFO Ericsson Nordics & Baltics, Affärsenhetscontroller Ericsson Global Services; styrelseledamot Lindholmen Science Park.

 

Anders Lindqvist

Född: 1967

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring; Officersutbildning på Marinens Officershögskola. VD och koncernchef för Piab Group AB 2013 – 2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007 – 2013, VD för Atlas Copco China 2006 – 2007, VD för Atlas Copco Nordic 2004 – 2006, diverse befattningar Atlas Copco 1989-2004.

Pågående uppdrag/befattningar: VD och CEO, Mycronic AB (publ), styrelseordförande Dafo Vehicle Fire Protection AB, styrelseledamot Gunnebo Holding AB.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseledamot Norican A/S.

 

Förslag till val av ordförande i styrelsen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Magnus Nicolin väljs som styrelseordförande.

Förslag till beslut om arvode till revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

(punkt 15)

De huvudsakliga ändringarna i styrelsens förslag jämfört med nu gällande riktlinjer innebär i korthet (i) att den årliga rörliga kontanta lönen ska vara maximerad till 50 procent av den årliga fasta kontanta lönen för VD och för övriga medlemmar i koncernledningen (i stället för 100 procent respektive 70 procent), (ii) att den långsiktiga rörliga kontanta lönen ska vara maximerad till totalt 150 procent av den årliga fasta kontanta lönen för VD och 55 procent av den årliga fasta kontanta lönen för övriga medlemmar i koncernledningen (i stället för 50 procent respektive 45 procent), samt (iii) att exempel på sammanvägda hållbarhetsmål uppdaterats.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, enligt följande.

 

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är VD och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvoden. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagstämman.

 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

 

Munters affärsstrategi är att vara en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Våra lösningar möjliggör energieffektiva produktionsprocesser med minskade koldioxidutsläpp för våra kunder. Genom innovativa teknologier skapar koncernen det perfekta klimatet för krävande industriella applikationer, varav de största segmenten är industri, försvar, datacenter, livsmedel, läkemedel och lantbruk.

 

Munters verksamhet bedrivs inom två affärsområden:

 

 • AirTech är globalt ledande inom energieffektiv luftbehandling för industriella och kommersiella applikationer.
 • FoodTech är en av världens ledande leverantörer av innovativa och energieffektiva klimatsystem för djuruppfödning och växthus, samt mjukvara för att styra och optimera hela värdekedjan vid produktion av livsmedel.

 

För ytterligare information om Munters affärsstrategi, se Munters hemsida (https://www.munters.com/sv/om-munters/kort-om-munters/).

 

En framgångsrik implementering av Munters affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, samt leverans på de ambitioner bolaget har, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Munters kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

 

I Munters har det inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram under 2017-2020 i vilka vissa ledande befattningshavare har haft möjlighet att delta. Dessa program har beslutats av bolagsstämma och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För information om prestationskrav, villkor och kostnader för dessa program, se styrelsens fullständiga förslag inför respektive bolagsstämma på Munters hemsida samt i Munters årsredovisning.

 

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

 

Formerna av ersättning m.m.

 

Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska kunna bestå av följande komponenter: fast årlig kontant lön, rörlig kontant lön, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

 

Fast kontant lön

Den fasta kontanta lönen ska avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta kontanta lönen ska revideras årligen.

 

Rörlig kontant lön

Rörlig kontant lön ska kunna bestå av årlig rörlig kontant lön och/eller långsiktig rörlig kontant lön.

 

Den årliga rörliga kontanta lönen ska vara maximerad till 50 procent av den årliga fasta kontanta lönen för VD och för övriga medlemmar i koncernledningen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av årlig rörlig kontant lön ska mätas under en period om ett år.

 

Den årliga rörliga kontanta lönen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella kriterier, såsom rörelseresultat och rörelsekapital. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets intjäning och finansiering av den löpande verksamheten främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Vidare ska kriterierna för årlig rörlig kontant lön vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande.

 

Den långsiktiga rörliga kontanta lönen ska betalas ut efter ett, två respektive tre år och vara maximerad till totalt 150 procent av den årliga fasta kontanta lönen för VD och 55 procent av den årliga fasta kontanta lönen för övriga medlemmar i koncernledningen, fördelat pro rata över de tre åren. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av långsiktig rörlig kontant lön ska mätas under en ett-, två- respektive treårsperiod före utbetalningen.

 

Den långsiktiga rörliga kontanta lönen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella kriterier (viktning 70 procent) och icke-finansiella kriterier (viktning 30 procent). De finansiella kriterierna kan bestå av till exempel justerad EBITA och operativt rörelsekapital och de icke-finansiella kriterierna kan bestå av till exempel sammanvägda hållbarhetsmål (såsom andel förnybar el i koncernens produktionsanläggningar, andel kvinnliga ledare inom koncernen, samt servicetillväxt inom affärsområdet AirTech). Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets intjäning, finansiering av den löpande verksamheten och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna för långsiktig rörlig kontant lön ska vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande.

 

Viss del av nettobeloppet efter skatt av utbetald långsiktig rörlig kontant lön förutsätts investeras i Muntersaktier, enligt den policy för aktieägande som styrelsen har antagit. Hela nettobeloppet efter skatt förutsätts investeras i Muntersaktier till dess att innehavet värdemässigt motsvarar 200 procent av den årliga fasta kontanta lönen för VD och 100 procent av den årliga fasta kontanta lönen för övriga medlemmar i koncernledningen. När sådant innehav har uppnåtts förutsätts halva nettobeloppet efter skatt investeras i Muntersaktier.

 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant lön avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontant lön till VD. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontant lön till övriga medlemmar i koncernledningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

 

Villkor för såväl årlig rörlig kontant lön som långsiktig rörlig kontant lön ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

 

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den årliga fasta kontanta lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

 

Pension

För VD ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda. Rörlig kontant lön ska inte vara pensionsgrundande. Pensionsavgifterna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontanta lönen.

 

För övriga medlemmar i koncernledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontant lön ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionsavgifterna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontanta lönen.

 

Övriga förmåner och ersättningar

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, exempelvis sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och bilförmån, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontanta lönen.

 

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

 

Konsultarvode till styrelseledamöter

Munters stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Munters affärsstrategi och tillvaratagandet av Munters långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga ett års styrelsearvode.

 

Upphörande av anställning

 

Fast kontant lön under uppsägningstid och avgångsvederlag samt ersättning för eventuell konkurrensbegränsning ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den årliga fasta kontanta lönen för två år för VD och 18 månader för övriga medlemmar i koncernledningen. Vid uppsägning från VD:s och övriga medlemmar i koncernledningens sida ska inget avgångsvederlag utgå. Mellan bolaget

och VD samt övriga medlemmar i koncernledningen ska uppsägningstiden inte vara längre än högst 6 månader.

 

Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå för sådan period som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta kontanta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

 

Lön och anställningsvillkor för anställda

 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för anställda i bolaget och koncernens svenska verksamhet beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I bolaget, dvs. i Munters Group AB, finns endast fem anställda (samtliga är ledande befattningshavare).

 

Berednings- och beslutsprocess

 

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna. Ersättning till VD bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen bereds av VD och beslutas av ersättningsutskottet.

 

Frångående av riktlinjerna

 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar att bereda beslut om avsteg från riktlinjerna.

 

Förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen ska godkännas.

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att, intill slutet av nästkommande årsstämma, styrelsen ska bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Styrelsen får dock inte avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut om emission mot kontantbetalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 445 781 totalt.

 

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat innan bemyndigandet har utnyttjats).

 

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra betalning genom emission av egna finansiella instrument i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv.

 

För giltigt beslut enligt förslaget erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 184 457 817. Samtliga aktier är av samma slag. Bolaget innehar 2 883 300 egna aktier, vilka inte företräds på årsstämman.

 

F. HANDLINGAR

 

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om dem som föreslås till bolagets styrelse finns på bolagets webbplats, www.munters.com. Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 8 ovan, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framläggs genom att de tillhandahålls hos bolaget på Borgarfjordsgatan 16 i Kista och på bolagets webbplats, www.munters.com, senast från och med den 27 april 2022. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget på Borgarfjordsgatan 16 i Kista.

 

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

 

Stockholm, april 2022

Munters Group AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Investerare och analytiker

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com
Tel: +46 (0)730 251 005

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 350 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2021 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.