Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma i Munters Group AB

maj 7, 2020 15:50

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 4 133 272 124 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 beviljades för de som under 2019 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Magnus Lindquist, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Lena Olving, Kristian Sildeby och Juan Vargues såsom ordinarie styrelseledamöter. Vidare valdes Håkan Buskhe och Anna Westerberg såsom nya ordinarie styrelseledamöter och Magnus Lindquist omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska vara oförändrade samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om utgivande av personaloptioner samt säkringsåtgärder i anledning därav

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. Programmet ska omfatta högst 1 699 000 personaloptioner att tilldelas anställda inom koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt ungefär 74 personer.

Varje personaloption som ej är kontantavräknad berättigar innehavaren att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 110% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2020.

Varje kontantavräknad personaloption berättigar innehavaren att erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av en aktie i bolaget beräknat som den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar omedelbart före utnyttjandet av optionen, med avdrag för ett lösenpris fastställt med ovan nämnd metod.

Personaloptionerna intjänas under en treårsperiod och programdeltagare ska kunna utnyttja personaloptioner under en ettårsperiod från och med dagen för intjänandeperiodens slut.

Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter som huvudregel att programdeltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid tidpunkten för utnyttjande och har varit anställd i koncernen under hela intjänandeperioden.

Personaloptionerna är indelade i tre serier. Utnyttjande av personaloptioner av samtliga serier är beroende av i vilken utsträckning prestationsmål kopplade till den genomsnittliga årliga tillväxten i justerad EBITA för Munters, den genomsnittliga årliga tillväxten i Munters nettoomsättning respektive ett sammanvägt hållbarhetsmål bestående av tre delkomponenter uppfylls under räkenskapsåren 2020-2022.

I fråga om säkringsåtgärder biföll stämman styrelsens förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier. 

Kostnaderna för programmet, baserat på vissa i kallelsen till årsstämman angivna antaganden, beräknas uppgå till cirka 8 miljoner kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Styrelsen får inte avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut om emission mot kontantbetalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 359 780 aktier totalt.

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 3 100 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2019 en nettoomsättning på mer än 7 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se

Tel: +46 (0)730 251 005

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.