Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma i Munters Group AB

maj 8, 2019 16:23

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen 

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018. 

Resultatdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 4 149 872 124 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 beviljades för de som under 2018 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Magnus Lindquist, Johan Ek, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Andreas Näsvik, Lena Olving och Kristian Sildeby såsom ordinarie styrelseledamöter. Vidare valdes Juan Vargues såsom ny ordinarie styrelseledamot och Magnus Lindquist omvaldes till styrelsens ordförande. 

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, oförändrat ska utgå enligt följande: med 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, med 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om utgivande av personaloptioner samt säkringsåtgärder i anledning därav

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram.

Programmet ska omfatta högst 1 595 000 personaloptioner att tilldelas anställda inom koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt ungefär 72 personer. 

Varje personaloption som ej är kontantavräknad berättigar innehavaren att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2019.

Varje kontantavräknad personaloption berättigar innehavaren att erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av en aktie i bolaget beräknat som den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar omedelbart före utnyttjandet av optionen, med avdrag för ett lösenpris fastställt med ovan nämnd metod.

Personaloptionerna intjänas under en treårsperiod och programdeltagare ska kunna utnyttja personaloptioner under en ettårsperiod från och med dagen för intjänandeperiodens slut.

Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter som huvudregel att programdeltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid tidpunkten för utnyttjande och har varit anställd i koncernen under hela intjänandeperioden.

Personaloptionerna är indelade i tre serier. Utnyttjande av personaloptioner av serie A och serie B är beroende av i vilken utsträckning prestationsmål kopplade till den genomsnittliga årliga tillväxten i justerad EBITA för Munters respektive den genomsnittliga årliga tillväxten i Munters nettoomsättning uppfylls under räkenskapsåren 2019-2021. Utnyttjande av personaloptioner av serie C är inte beroende av något prestationsvillkor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärder genom återköp och överlåtelse av egna aktier.

Kostnaderna för programmet, baserat på vissa i kallelsen till årsstämman angivna antaganden, beräknas uppgå till cirka 13 miljoner kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Styrelsen får inte avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut om emission mot kontantbetalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 359 780 aktier totalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Womack, Head of Investor Relations 

Telefon: +46 706 782 499

E-mail: info@munters.com

https://www.munters.com/

Om Munters Group

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Genom innovativa teknologier skapar Munters det perfekta klimatet för krävande industriella applikationer. Munters har utvecklat framtidens klimatlösningar sedan 1955. Idag har Munters 3 700 medarbetare inom tillverkning och försäljning i över 30 länder. Munters har en årlig omsättning på över 7 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.