Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MUNTERS GROUP AB

nov 22, 2018 08:00

Aktieägarna i Munters Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 december 2018 klockan 14:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 13:30.

A.      RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 december 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Munters Group AB,

”Extra bolagsstämma 2018”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.munters.com, senast onsdagen den 12 december 2018.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.munters.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 december 2018, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

B.      ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande.

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Val av styrelseledamöter.
  7. Val av styrelseordförande.
  8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande
(punkterna 6-7)

Nordic Capital Fund VII, FAM AB, AMF Försäkring och Fonder och Första AP-fonden föreslår:

  • att Magnus Lindquist och Johan Ek väljs som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att ersätta Christopher Curtis och Joakim Karlsson, och
  • att Magnus Lindquist väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Magnus Lindquist, född 1963, har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President och CFO i Autoliv och Perstorpkoncernen. Magnus Lindquist har också betydande styrelseerfarenhet efter att ha varit styrelseordförande i Norma, Ambea, Alimak och Polygon samt styrelseledamot i Bravida, Mycronic och Ovako och är nuvarande styrelseordförande i Ryds Bilglas. Han har även arbetat som professionell investerare med fokus på industriella bolag inom private equity bland annat som Partner på Triton och har suttit i Axcel Advisory Board. Magnus har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Magnus Lindquist är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Magnus Lindquist äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Johan Ek, född 1968, har bred erfarenhet av både ledande positioner och styrelsearbete och är idag styrelseordförande i Sunrise Medical och har tidigare varit styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot i Acino och Ramirent. Johan Ek har också varit President och CEO i Relacom samt President för Powerwave Technologies Inc och för den nischade industrikoncernen LGP Allgon. Johan är utbildad civilekonom vid Hanken School of Economics i Helsingfors, Finland.

Johan Ek är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Johan Ek äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

C.      ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 183 597 802. Samtliga aktier är av samma slag.

D.      UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller (ii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Munters AB, ”Extra bolagsstämma 2018”, Box 1188, 164 26 Kista, eller per e-post till info@munters.com.

E.      BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, november 2018

Munters Group AB

Styrelsen

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.