Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma i Munters Group AB

maj 17, 2018 16:37

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 0,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 21 maj 2018 och utbetalning av utdelningen från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början torsdagen den 24 maj 2018.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Christopher Curtis, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Joakim Karlsson, Andreas Näsvik, Lena Olving, Kristian Sildeby, Joachim Zetterlund och John Peter Leesi såsom ordinarie styrelseledamöter. Christopher Curtis omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, med 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om utgivande av personaloptioner samt säkringsåtgärder i anledning därav

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av långsiktigt incitamentsprogram enligt punkt 16 (a) i kallelsen till årsstämman samt om säkringsåtgärder i anledning därav genom återköp och överlåtelse av egna aktier enligt punkt 16 (b) i kallelsen till årsstämman.

Programmet ska omfatta högst 1 257 000 personaloptioner att tilldelas anställda inom koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt ungefär 75 personer.

Varje personaloption som ej är kontantavräknad berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till det högsta av (i) 100 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2018, och (ii) 55 kronor.

Varje kontantavräknad personaloption berättigar innehavaren att erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av en aktie i bolaget, beräknat som den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar omedelbart före utnyttjandet av optionen, med avdrag för ett lösenpris fastställt med ovan nämnd metod.

Programdeltagare ska kunna utnyttja personaloptionerna från och med treårsdagen från tilldelning, till och med fyraårsdagen från tilldelning.

Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter som huvudregel att programdeltagaren fortfarande är anställd i koncernen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärder genom återköp och överlåtelse av egna aktier.

Kostnaderna för programmet, baserat på vissa i kallelsen till årsstämman angivna antaganden, beräknas uppgå till cirka 11,8 miljoner kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Styrelsen får inte avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut om emission mot kontantbetalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 359 780 aktier totalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Womack, Head of Investor Relations

Telefon: +46 706 782 499

E-mail: info@munters.com

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom områ-det luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra 3 900 medarbetare (inklusive visstidsanställda). Munters har drygt 6,6 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.