Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

FÖRSTA HANDELSDAG I MUNTERS-AKTIEN

maj 19, 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Munters Group AB (”Munters” eller ”Bolaget”), en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], genererade total efterfrågan om mer än 50 miljarder kronor, var mer än 25 gånger övertecknat och intresset var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet i korthet:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 55 kronor vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Munters om 10 098 miljoner kronor
  • Erbjudandet omfattade 73 439 120 aktier, varav 1 872 728 nya aktier som emitterats av Bolaget. Återstående 71 566 392 befintliga aktier erbjöds huvudsakligen av huvudägarna Nordic Capital Fund VII[2] och Five Arrows[3] (”Huvudägarna”). Erbjudandet av nya aktier tillför Munters en bruttolikvid om cirka 103 miljoner kronor
  • För att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner, om några, i samband med Erbjudandet har Huvudägarna beviljat Joint Global Coordinators (definieras nedan), på uppdrag av Managers (definieras nedan), en option att köpa ytterligare upp till 8 812 694 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 12,0 % av antalet aktier i Erbjudandet
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 4 524 miljoner kronor och motsvarar cirka 44,8 % av det totala antalet aktier i Munters efter genomförandet av Erbjudandet
  • Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Munters största aktieägare vara Nordic Capital Fund VII (50,1 % av det totala antalet aktier i Munters efter att Erbjudandet genomförts), FAM AB (10,0 %), Alecta Pensionsförsäkring (5,0 %), AMF Fonder (5,0 %), Handelsbanken Fonder (3,0 %) och Carve (Brummer) (3,0 %)
  • Handel i Munters-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 19 maj 2017 under kortnamnet ”MTRS” och likviddag är den 23 maj 2017

 

John Peter Leesi, VD för Munters, kommenterar:

”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för Munters under listningsprocessen. Listningen kommer ge oss än bättre förutsättningar att fortsätta vår lönsamma utveckling samt genomföra vår strategi att fokusera på kundsegment där klimatet är verksamhetskritiskt. Det är med stor glädje som vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att delta i vår resa att utveckla Munters i en publik miljö."

Christopher Curtis, Styrelseordförande i Munters, kommenterar:

”Idag fortsätter resan då bolaget återigen introduceras på den publika arenan. Tack vare ett starkt och mycket drivet ledarskap är Munters nu redo att ta nästa steg för en fortsatt tillväxt som skapar värde för bolaget och dess aktieägare. Genom ett breddat ägarskap kommer en spännande utmaning i att fortsätta bolagets omvandling för att nå de uppsatta målen. Jag är stolt över vad bolaget har uträttat hittills och vi har en spännande framtid som väntar oss.”

Joakim Karlsson, Partner NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital Funds och styrelseledamot i Munters, kommenterar:

“Munters har utvecklats väl under Nordic Capitals ägande och fonden har uppnått det som den föresatte sig: att förbättra Munters grundläggande strategi och verksamhet samt att lägga grunden för framtida tillväxt. Å Nordic Capitals investerares vägnar, vill jag tacka den fantastiska ledningsgruppen, styrelsen och Munters alla anställda för sex års hårt arbete som har resulterat i ett bättre och starkare företag. Koncernens intäkter har nästan fördubblats under dessa år men jag tror att vi bara är i början av vad som kommer bli en framgångsrik period som ett börsnoterat företag.”

Lars Wedenborn, VD FAM AB, kommenterar:

”FAM ser mycket fram emot att som en långsiktig ägare vara en del av Munters fortsatta utveckling, nu som noterat bolag. Med en stark marknadsposition och välfungerande organisation finns alla förutsättningar för att bygga bolaget vidare i linje med strategin.”

 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Goldman Sachs International är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (“Joint Global Coordinators”). Danske Bank A/S Danmark Sverige Filial, Jefferies International Limited och Nordea Bank AB (publ) är Joint Bookrunners (tillsammans med Joint Global Coordinators, “Joint Bookrunners”). Swedbank AB (publ) är Co-Lead Manager (tillsammans med Joint Bookrunners, “Managers”). Rothschild och Sundling Wärn Partners är finansiella rådgivare till Nordic Capital Fund VII och Bolaget. Latham & Watkins och Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Munters och White & Case är legal rådgivare till Managers.

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782499

 

DENNA INFORMATION LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 19 MAJ 2017.

 

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser. 

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. För tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2017 ökade nettoomsättningen med 15 % till 6 340 MSEK och justerad EBITA uppgick till 808 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 12,8 %. För mer information se www.munters.com

Om Nordic Capital

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capital fonderna investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 MdrEUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information se www.nordiccapital.com

Om Five Arrows Principal Investments

Five Arrows Principal Investments är Rothschild Merchant Bankings verksamhet inom riskkapital med 1,5 MdrEUR under förvaltning. Med kontor i London, Paris och Luxemburg tillämpar Five Arrows Principal Investments en paneuropeisk investeringsstrategi med inriktning på investeringar i medelstora företag med starka marknadspositioner, affärsmodeller med god visibilitet i intäkterna och stora möjligheter för värdeskapande.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Munters värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i prospektet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.


[1] Med tillgängliga aktier åsyftas det totala antalet aktier i erbjudandet minus aktier som tilldelats FAM AB, Alecta Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder och Carve (Brummer), baserat på deras åtaganden som cornerstone-investerare.

[2] ”Nordic Capital Fund VII” refererar till Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag, eller Cidron Maximus S.à r.l., som sammanhanget kräver.

[3] Five Arrows refererar till FA International Investments S.C.A., ett dotterbolag till Five Arrows Principal Investments

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.