Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

mar 1, 2017

Starkt resultat under fjärde kvartalet, fortsätter lönsam tillväxttrend under 2016

Oktober - december 2016

 • Orderingången uppgick till totalt 1 491 Mkr (1 286), en ökning med 16 %, och en organisk tillväxt på samma ökningsnivå. Orderstocken ökade med 29 % till 1 741 Mkr (1 348).
 • Nettoomsättningen ökade med 16 % (organisk tillväxt på samma nivå) till 1 823 Mkr (1 575).
 • Rörelseresultatet ökade med 114 % och uppgick till 228 Mkr (107).
 • EBITA, justerad, ökade med 95 % till 274 Mkr (140), vilket motsvarar en marginal på 15 % (9).

Januari - december 2016

 • Orderingången uppgick till 6 373 Mkr (5 420), en ökning med 18 %, (14 % organiskt).
 • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 6 040 Mkr (5 399) och en organisk tillväxt på 8 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 50 % till 577 Mkr (384).
 • EBITA, justerad, ökade med 43 % till 781 Mkr (544), vilket motsvarar en marginal på 13 % (10).

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 1 februari 2017 slutförde Munters förvärvet av det USA-baserade mjukvaruföretaget MTech Systems.
 • Helen Fasth Gillstedt utsågs till styrelseledamot och till ordförande för revisionsutskottet.
 • Munters och dess ägare undersöker olika strategiska initiativ för att stödja bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, inkluderat möjligheten att börsintroducera bolaget. Inget beslut har fattats och marknaden kommer att informeras om och när ett sådant beslut skulle fattas.

VD-kommentar

ORGANISK TILLVÄXT PÅ 16 % UNDER FJÄRDE KVARTALET, MED FORTSATTA MARGINALFÖRBÄTTRINGAR

Fjärde kvartalet var ytterligare ett starkt kvartal för Munters likaså helåret 2016. Nettoomsättningen ökade med 16 % organiskt under kvartalet särskilt drivet av den starka marknaden för Data Center i Europa, och ett starkt resultat i Asien för alla affärsområden.

Munters gynnas av den starka efterfrågan inom Data Center och i Asien

Affärsområdet Air Treatment fortsatte att visa bra tillväxt med en tvåsiffrig nettoomsättningstillväxt under kvartalet. Inom kylningslösningar för Data Centers har tillväxten varit extra stark med en nettoomsättningsökning på 122 % under 2016, baserad på vår innovativa teknik för väsentligt förbättrad energieffektivitet. Inom Electronics, som är en del av vårt Industrisegment, noterade vi en stark efterfrågan på marknaden för litiumbatterier, i synnerhet i Asien. 

Inom affärsområde AgHort tror vi fortsatt att de faktorer som driver tillväxten, med ökande behov av effektivare och säkrare livsmedelsproduktion och förbättrat djurskydd, kommer att vara bestående. Detta framgår tydligt genom att nettoomsättningen ökade med 25 % under året, även om vi såg en avmattning i den organiska omsättningstillväxten under det fjärde kvartalet i linje med investeringsmönstret inom jordbrukssektorn.

Affärsområdet Mist Elimination redovisade ett solitt resultat för kvartalet, med en stark nettoomsättningstillväxt, huvudsakligen drivet av Power-segmentet och med stöd av striktare miljölagstiftning.

Rent generellt fortsatte vi att notera en stark tillväxt i Kina, delvis som ett resultat av positiva trender på marknaden för litiumbatterier samt marknaden för rening av rökgasutsläpp. Samtliga affärsområden uppvisade en positiv tillväxt i Kina under kvartalet, och orderingången för helåret ökade mer än 50 %.

Det är också uppmuntrande att se att vår serviceverksamhet (eftermarknad) fortsatte att uppvisa goda resultat inom samtliga regioner med en uppgång på 19 % till 649 Mkr under 2016, ett gott betyg för de betydande investeringar vi har gjort i denna verksamhet under de senaste tre åren.

Stark vinsttillväxt från ökad omsättning och effektivitet i verksamheten

Justerad EBITA ökade till 274 Mkr (140) under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 15 % (9).

För helåret 2016 ökade justerad EBITA med 43 % till 781 Mkr (544), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 13 % (10). Förbättringen uppnåddes främst genom ökade volymer, en gynnsam produktmix, samt en ökad effektivitet genom hela värdekedjan. Under året har vi gjort stora framsteg vad gäller att ytterligare öka effektiviteten inom produktions-, inköps- och försäljningsprocesser. Utöver detta har våra historiska investeringar i tillväxtområden som Services och Data Center-kylning börjat ge resultat. Vi har fortsatt att göra stora investeringar i vår organisation under 2016, med 171 nya medarbetare, samt rekordstora investeringar i våra fabriker runt om i världen för att öka effektiviteten ytterligare.

Plattform för fortsatt tillväxt

Munters har en ledande marknadsposition i attraktiva slutmarknader, däribland litiumbatterier, kylning av datacenter, kraftverk, mataffärer, livsmedel samt djuruppfödning. Munters slutmarknader förväntas uppvisa uthållig och motståndskraftig tillväxt drivet av BNP- och befolkningstillväxt, ökad mat- och proteinkonsumtion, industrialisering, urbanisering och en växande medelklass. Därutöver har vi en solid plattform i utvecklingsländer, bland annat i Kina, Indien och Brasilien som kan öka tillväxten ytterligare under de närmaste åren.

Munters har en stark historik av att genomföra förvärv och att realisera synergier och vi kommer att fortsätta att utvärdera potentiella förvärv selektivt och systematiskt, i linje med vår strategiska vision att erbjuda det perfekta klimatet. Fokus kommer att vara på potentiella förvärv som kompletterar våra existerande teknologier, ger tillgång till nya kundsegment och/eller expanderar vår närvaro på utvalda tillväxtmarknader. Det nyligen slutförda förvärvet av MTech Systems är i linje med denna strategi och visar hur vi löpande verkar för att differentiera vårt erbjudande och därigenom driva tillväxt långsiktigt. 

Vi ser framtiden an med tillförsikt,

John Peter Leesi, CEO

 

För mer information kontakta:

John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

Anna Beausang, Director Corporate Communications
Telefon: +46 70 698 63 60

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters ägs av Nordic Capital Fund VII och har ca sex miljarder kronor i omsättning. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.