Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

apr 27, 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Munters Group AB (“Munters” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”). Munters kan genom ledande applikationskunnande och avancerade teknologier leverera lösningar som ger varje kund ”det perfekta klimatet” och uppfyller kundernas specifika krav och behov. För tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2017 ökade nettoomsättningen med 15 % till 6 340 MSEK och justerad EBITA uppgick till 808 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 12,8 %.

Bolagets huvudägare, Nordic Capital Fund VII1, samt Munters styrelse och ledning anser att Noteringen är ett logiskt nästa steg för Bolaget att ta och syftar till att ytterligare stödja Munters strategi och fortsatta utveckling baserad på organisk tillväxt kompletterad med utvalda förvärv. Erbjudandet och Noteringen förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Munters och dess verksamhet. Nordic Capital Fund VII kommer att behålla en betydande ägarandel i Bolaget efter Erbjudandet och har för avsikt att fortsätta stödja Bolagets utveckling framöver.

Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.

Vid Noteringen förväntas marknadsvärdet på Bolagets aktier vara 10.1 MdrSEK. Fem cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier motsvarande 26,0 % av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.

John Peter Leesi, VD för Munters, kommenterar:

"Vi är mycket entusiastiska över detta viktiga steg i Munters omvandlingsresa som startade 2010, vilket har skapat ett företag med ett starkare kunderbjudande, och motiverade och engagerade medarbetare fokuserade på att vinna marknadsandelar på de marknader som Munters verkar och att nå kunder i områden där klimatet är verksamhetskritiskt. Att ta Munters tillbaka till den publika marknaden efter det strategiska arbete och omvandling som genomförts kommer ge oss en ökad visibilitet och marknadstransperens i vår strävan efter att gå in i en mer tillväxtorienterad fas i Bolagets utveckling. Det är med stor glädje som vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att delta i nästa steg på resan.”

Christopher Curtis, Styrelseordförande i Munters, kommenterar:

"Styrelsen är stolta över att se vad ledningsgruppen har åstadkommit sedan 2010 då den strategiska omvandlingen av Munters började. Jag är övertygad om att Bolaget har rätt strategi och ledningsgrupp på plats för lönsam och värdeskapande tillväxt framöver, vilket även har påvisats av den starka finansiella utveckling som levererats sedan omvandlingen började. Vi går nu in i nästa fas och är entusiastiska över att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp aktieägare möjligheten att följa med oss in i den spännande framtiden.”

Joakim Karlsson, Partner NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital Funds och styrelseledamot i Munters, kommenterar:

“Nordic Capital Fund VII förvärvade Munters 2010 baserat på en tydlig identifierad potential - att utveckla Bolaget strategiskt, operationellt och geografiskt i en privat miljö. Efter att ha stöttat ledningsgruppen under flera år med implementeringen av dessa förändringar, är Nordic Capital nu mycket nöjda med att se den starka position och de signifikanta tillväxtmöjligheter som Bolaget har idag. Fonden avser att fortsätta ha ett betydande ägande även efter transaktionen då vi anser att Munters kommer att fortsätta utvecklas väl under de kommande åren.”

Lars Wedenborn, VD FAM AB, kommenterar:

”Vi tycker att Munters är ett intressant, globalt och innovativt svenskt bolag med en ledande marknadsposition och en stark ledning och organisation. Vi ser fram emot att som en betydande aktieägare stötta Munters i dess framtida utveckling.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet förväntas primärt omfatta befintliga aktier i Bolaget, vilka huvudsakligen erbjuds genom huvudägarna Nordic Capital Fund VII och FA International Investments S.C.A.2, kombinerat med en mindre nyemission av nya aktier i Bolaget. Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse.

Fem cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 26,0 % av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet vid ett marknadsvärde på Bolagets aktier om 10,1 MdrSEK. De fem cornerstone-investerarna är FAM AB (10,0 % av totalt antal aktier i Bolaget), Alecta pensionsförsäkring (5,0 %), AMF Fonder (5,0 %), Handelsbanken Fonder (3,0 %) och Carve (Brummer) (3,0 %).

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i prospektet hänförligt till Erbjudandet.

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations och Global Services organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser. 

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i 25 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen.

Finansiell utveckling

Munters har ökat sin nettoomsättning från 4 216 MSEK under 2014 till 6 340 MSEK under tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2017, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om 20 %. Under samma period har justerad EBITA ökat från 321 MSEK till 808 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om 51 %.

Finansiell utveckling under första kvartalet 2017

Under första kvartalet 2017 uppvisade Munters en stark nettoomsättningstillväxt om 25 % jämfört med första kvartalet 2016 samt en ökning i justerad EBITA. Den starka tillväxten i nettoomsättningen under kvartalet var huvudsakligen drivet av fortsatt stark utveckling i affärsområdena Data Centers och Air Treatment i USA och Europa samt goda resultat i Asien inom alla affärsområden.

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 1 519 MSEK (1 220) varav organisk tillväxt uppgick till 23 % (varav 5 % var valutakurseffekter) och förvärvrelaterad tillväxt till 2 %
 • Justerad EBITA ökade med 23 % till 147 MSEK (119), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,7 % (9,8)
 • Förvärvet av 60 % av aktierna i MTech Systems slutfördes 1 februari 2017. Köpeskillingen uppgick till 222 MSEK

 

Finansiella mål

 • Munters målsättning är en årlig organisk nettoomsättningstillväxt på 7-10 %, och som kompletteras med utvalda förvärv
 • Munters målsättning på medellångsikt är en justerad EBITA-marginal om 14 %
 • Munters målsättning är en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA om 1,5-2,5 ggr, och som tillfälligt kan komma att överstiga målet t.ex. som ett resultat av förvärv
 • Munters strävar efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30-50% av årets resultat. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet

 

Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

 • Hållbar och hög underliggande marknadstillväxt underbyggd av långsiktiga trender
 • Stark ställning inom nischade verksamhetsområden med en attraktiv konkurrensdynamik
 • Verksamhetskritiska lösningar för ledande globala kunder
 • Genomförande av nyligen lanserad strategi
 • Stark historik av intäktstillväxt, god motståndskraftighet och kassagenerering
 • Erfaren ledningsgrupp och engagerade medarbetare

 

Hållbar och hög underliggande marknadstillväxt underbyggd av långsiktiga trender

Munters gynnas specifikt av en rad olika strukturella drivkrafter på sina slutkundsmarknader, däribland energieffektivitet, kvalitet och produktivitet, livsmedelssäkerhet och hållbarhet, ökad reglering och den digitala revolutionen. Dessa drivkrafter förväntas stödja en långsiktigt hållbar tillväxt vid användningen av Munters avancerade lösningar för klimatkontroll och Bolagets adresserbara marknad förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 11 % under perioden 2016-2020 och med 9 % viktat baserat på Munters nettoomsättning3.

Stark ställning inom nischade verksamhetsområden med en attraktiv konkurrensdynamik

Munters är marknadsledare inom en majoritet av de slutkundmarknadssegment där Bolaget bedriver verksamhet3. Mer specifikt har Bolaget en ledande marknadsposition i slutkundsmarknader som tillsammans stod för cirka 70 % av Bolagets nettoomsättning under 20163. Dessutom har Bolaget en gynnsam dynamik i dess slutmarknader som stöder hållbara och konkurrenskraftiga fördelar.

Verksamhetskritiska lösningar för ledande globala kunder

Munters har ett differentierat erbjudande utifrån ett antal olika aspekter, däribland ett djupt applikationskunnande samt unika egenutvecklade teknologier. Munters produkter uppvisar en hög energieffektivitet och pålitlighet samt kan leverera väsentliga ekonomiska fördelar till kunder. Munters system används av kunder i verksamhetskritiska applikationer, där noggrann kontroll över luftfuktighet, temperatur och andra miljöparametrar har en avgörande inverkan på produktionssäkerheten, produktkvaliteten och effektiviteten i verksamheten, samt finanisell långsiktighet och/eller efterlevnad av miljörättsliga lagar och -regler.

Genomförande av nyligen lanserad strategi

Den nuvarande ledningen har omvandlat Munters genom att införa visionen ”Your Perfect Climate” för Koncernen. Munters har en tydlig strategi på plats för att leverera lönsam organisk tillväxt över dess verksamhetsmarknader, kompletterad med utvalda förvärv.

Stark historik av intäktstillväxt, motståndskraftighet och kassagenerering

Munters har en attraktiv finansiell profil med en lång historik av intäktstillväxt, förbättrad lönsamhet och hög kassagenerering, vilket speglar Bolagets affärsmodell och de strategiska initiativ som har implementerats som en del av omvandlingen under den nuvarande ledningen. Ledningsgruppen bedömer att Bolagets affärsmodell är stabil och motståndskraftig till följd av Bolagets starka marknadsposition, attraktiva kunderbjudande, diversifierade och attraktiva drivkrafter för tillväxt samt nära relationer med slutkunderna.

Erfaren ledningsgrupp och engagerade medarbetare

Munters har en mycket kvalificerad ledning med framgångsrik historik att förbättra Bolaget strategiskt, operationellt och finansiellt. Ledningen har ett betydande branschkunnande och har i genomsnitt 20 års relevant erfarenhet. Bolagets högsta ledning bidrar med en kombination av strategisk vision, operativt fokus och ett engagemang i Munters framtida framgångar. Den positiva utvecklingen av Munters företagskultur och engagemang bland medarbetare framgår av hög kvarhållandegrad samt stark och förbättrad tillfredsställelse bland de anställda.

 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Goldman Sachs International är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank A/S Danmark Sverige Filial, Jefferies International Limited och Nordea Bank AB (publ) är Joint Bookrunners. Swedbank AB (publ) är Co-Lead Manager. Rothschild och Sundling Wärn Partners är finansiella rådgivare till Nordic Capital och Bolaget. Latham & Watkins och Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Munters och White & Case är legal rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Manager.

 

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782499

DENNA INFORMATION LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 27 APRIL 2017.

Om Nordic Capital

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 MdrEUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Munters värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.


1 ”Nordic Capital Fund VII” refererar till Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag, eller Cidron Maximus S.à r.l., som sammanhanget kräver. “Nordic Capital” refererar till Nordic Capital Fund VII och/eller alla, eller några, av Nordic Capitals föregående eller efterföljande fonder.

2 FA International Investments S.C.A, tillsammans med Cidron Maximus S.à r.l., är huvudsakliga säljare av befintliga aktier i Noteringen.

3 Beställd marknadsstudie från en ledande internationell extern konsultfirma.

 

Ladda ner hela releasen i PDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.