Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

maj 9, 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Munters Group AB (”Munters” eller ”Bolaget”), en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk, offentliggjorde den 27 april 2017 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm (“Noteringen”). Bolaget offentliggör idag prospektet för Erbjudandet och Noteringen.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 55 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde av aktierna i Munters efter genomförandet av Erbjudandet om 10 098 miljoner kronor
  • Erbjudandet omfattar 73 439 120 aktier, varav 1 872 728 nya aktier som emitteras av Bolaget. Återstående 71 566 392 befintliga aktier erbjuds huvudsakligen av Huvudägarna Nordic Capital Fund VII[1] och FA International[2] (”Huvudägarna”). Erbjudandet av nya aktier kommer att tillföra Munters en bruttolikvid om cirka 103 miljoner kronor
  • För att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner, om några, i samband med Erbjudandet kommer Huvudägarna bevilja Joint Global Coordinators (definieras nedan), på uppdrag av Managers (definieras nedan), en option att köpa ytterligare upp till 8 812 694 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 12,0 % av antalet aktier i Erbjudandet
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 4 524 miljoner kronor och motsvarar cirka 44,8 % av det totala antalet aktier i Munters efter genomförandet av Erbjudandet
  • Fem cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 26,0 % av de utestående aktierna i Bolaget i samband med genomförandet av Erbjudandet
  • Cornerstone-investerarna är FAM AB (som åtagit sig att förvärva 10,0 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget), Alecta pensionsförsäkring (5,0 %), AMF Fonder (5,0 %), Handelsbanken Fonder (3,0 %) och Carve (Brummer) (3,0 %)
  • Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
  • Beräknad första handelsdag för Munters aktier på Nasdaq Stockholm är den 19 maj 2017 under kortnamnet ”MTRS” och beräknad likviddag är den 23 maj 2017
  • Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 9 maj 2017

John Peter Leesi, VD för Munters, kommenterar:

”Vi är stolta över vad vi lyckats åstadkomma sedan 2010, då den strategiska omvandlingen av Munters började. Vi har kommit dit vi är idag genom vårt fokus på att tillgodose tillväxtmarknader med våra unika lösningar. Nordic Capital, FA International och vår erfarna styrelse har gett oss mycket stöd för att få allt detta att hända. De viktigaste hörnstenarna i Munters fortsatta framgång är att fortsätta fokusera på att vinna marknadsandelar på de marknader som Munters verkar och att nå kunder i områden där klimatet är verksamhetskritiskt."

Christopher Curtis, Styrelseordförande i Munters, kommenterar:

”Ledningsgruppen har gjort ett enastående arbete de senaste åren med att utveckla Munters till en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Bolaget har en solid strategisk plan och ett starkt team på plats för att verkställa den. Noteringen kommer att stödja Munters tillväxtambitioner genom att få tillgång till internationella kapitalmarknader samt ökad kännedom om Bolaget och dess produkter.”

Joakim Karlsson, Partner NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital Funds och styrelseledamot i Munters, kommenterar:

Munters är ett fantastiskt bolag med unika positioner i många intressanta marknader. Under Nordic Capitals ägandeperiod, har bolaget stärkts och förbättrats i många viktiga avseenden. Bolagets interna processer som produktutveckling, försäljning, tillverkning, personalfrågor fungerar idag mycket bättre än för sex år sedan. Jag tror att Bolaget kommer kunna dra stark nytta av en lång rad tillväxtmöjligheter som utvecklats under de här åren där kylning av datacenter och en proaktiv service-affär bara är två exempel på detta. Nordic Capital är stolta över vad som åstadkommits under ägandeperioden och kommer kvarstå som en betydande ägare även efter Noteringen då det finns en stark tro på Bolagets fortsatta utveckling.”

Lars Wedenborn, VD FAM AB, kommenterar:

”FAM fokuserar på bolag med en stark global position med underliggande intressanta kundsegment, en stark teknologiplattform och organisation. Vi tycker Munters uppfyller dessa kriterier väl och ser därför mycket positivt på att som en betydande ägare vara en del av Bolagets framtida utveckling”

Bakgrund till Erbjudandet och Noteringen

Bolagets huvudägare, Nordic Capital Fund VII, samt Munters styrelse och ledning anser att Noteringen är ett logiskt nästa steg för Bolaget att ta och syftar till att ytterligare stödja Munters strategi och fortsatta utveckling baserad på organisk tillväxt kompletterad med utvalda förvärv. Erbjudandet och Noteringen förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Munters och dess verksamhet. Nordic Capital Fund VII kommer att behålla en majoritetspost i Bolaget efter Erbjudandet och Noteringen och har för avsikt att fortsätta stödja Bolagets utveckling framöver.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt (på svenska och engelska) och anmälningssedel (på svenska) publiceras på Munters hemsida www.munters.com, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/, Nordeas hemsida www.nordea.se samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se[3]. Anmälan kan även göras på Nordnets internettjänst www.nordnet.se.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för institutionella investerare:                               10-18 maj 2017

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                                     10-17 maj 2017

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:                                         19 maj 2017

Likviddag:                                                                                            23 maj 2017

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Goldman Sachs International är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (“Joint Global Coordinators”). Danske Bank A/S Danmark Sverige Filial, Jefferies International Limited och Nordea Bank AB (publ) är Joint Bookrunners (tillsammans med Joint Global Coordinators, “Joint Bookrunners”). Swedbank AB (publ) är Co-Lead Manager (tillsammans med Joint Bookrunners, “Managers”). Rothschild och Sundling Wärn Partners är finansiella rådgivare till Nordic Capital och Bolaget. Latham & Watkins och Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Munters och White & Case är legal rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Lead Manager.

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782499

DENNA INFORMATION LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 9 MAJ 2017.

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser. 

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. För tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2017 ökade nettoomsättningen med 15 % till 6 340 MSEK och justerad EBITA uppgick till 808 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 12,8 %. För mer information se www.munters.com

Om Nordic Capital

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 MdrEUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information se www.nordiccapital.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Munters värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i prospektet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.


[1] ”Nordic Capital Fund VII” refererar till Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag, eller Cidron Maximus S.à r.l., som sammanhanget kräver. “Nordic Capital” refererar till Nordic Capital Fund VII och/eller alla, eller några, av Nordic Capitals föregående eller efterföljande fonder.

[2] FA International refererar till FA International Investments S.C.A.

[3] Erbjudandet avser endast Swedbanks befintliga kunder 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.