Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Tabell.jpg

Munters tredje kvartal 2019

okt 24, 2019

Stabil efterfrågan, stark organisk försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet

I september 2019 togs beslut om att stänga Data Center fabriken i Dison, Belgien. Till följd av detta rapporteras denna verksamhet nu som en avvecklad verksamhet i denna rapport. Resultaträkningarna för 2019 och 2018 har omräknats för att reflektera förändringen. VD ord och kommentarer kring verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges.

Kommentarer från vd
Stabil marknadsefterfrågan

Under tredje kvartalet uppvisade marknaden stabil efterfrågan. Efterfrågan förblev stark inom några områden av den industriella marknaden, för Services och även för lösningar för Data Centers och Mist Elimination. Efterfrågan stärktes även för digitala lösningar inom livsmedelsindustrin. Orderingången stärktes i Asien till följd av en stark efterfrågan från kycklingindustrin och från svinproduktionsindustrin, som ökade från låga nivåer på grund av afrikanska svinpesten (ASF). Orderingången var solid i USA till följd av stark orderingång från Data Centers verksamheten i USA och några ordrar från litiumbatteri industrin, trots en fortsatt svag kommersiell marknad. Under tredje kvartalet, uppvisade vissa delar av den europeiska industriella marknaden lägre efterfrågan som ett resultat av ett svagare affärsklimat och lägre investeringsnivåer i regionen. Vi förutser fortsatt en svagare orderingångsutveckling för koncernen under andra halvåret 2019 jämfört med första halvåret.

Fortsatt stark organisk försäljningstillväxt 
Munters nettoomsättning ökade 11 % organiskt under tredje kvartalet. Under de första nio månaderna ökade nettoomsättningen 8 % organiskt. Tillväxten drevs delvis av en stark tillväxt av Data Centers verksamheten i USA som levererade på den strategiska plan som sattes för området under förra året. Vi såg även en god ökning av nettoomsättningen inom flera under-segment inom den industriella marknaden. Vårt fokus på att växa Services var fortsatt framgångsrikt och vi såg en stark ökning av nettoomsättning inom Services.

Stärkt justerad EBITA
I februari 2019 lanserades en trestegsplan, Munters Full Potential-program (FPP), för att nå våra finansiella mål på medellång sikt. Besparingarna från programmet på årsbasis uppskattas till 160 MSEK, av vilka 155 MSEK har uppnåtts, per den sista september 2019, vilket är enligt plan. Vi är övertygade om att vi kommer nå de uppsatta besparingsmålen för 2019 och framåt. Sedan jag tillträdde som VD och koncernchef har en översyn gjorts av de initiativ som drivs inom ramen för FPP, vilket har resulterat i en något förändrad prognos för jämförelsestörande poster under 2019 hänförliga till FPP. Tidigare uppskattade vi 350 MSEK och dessa är nu reviderade till 375 MSEK på grund av nedskrivningar av tillgångar relaterade till Data Centers verksamheten i Dison, Belgien. Stängningen av denna fabrik beslutades under tredje kvartalet, vilket resulterat i att denna verksamhet nu rapporteras som en avvecklad verksamhet. Per den 30 september har 326 MSEK redovisats som jämförelsestörande poster relaterat till FPP. Som tidigare kommunicerats har även en reservering gjorts för uppskattade ytterligare kostnader om 116 MSEK relaterade till stängningen av Dison. Dessa uppskattade kostnader är relaterade till specifika komponenter i en tidigare såld systemlösning som behöver bytas ut hos en kunds anläggningar. Under de första nio månaderna bidrog en ökad nettoomsättning och besparingar från FPP till en stärkt EBITA-marginal. Justerad EBITA uppgick till 248 MSEK med en marginal om 13,7% i det tredje kvartalet. Den avvecklade verksamheten rapporterade justerad EBITA om -19 MSEK under kvartalet.
   

På väg mot ett mer lönsamt bolag
Mitt fokus under de kommande kvartalen kommer vara att driva kontinuerliga förbättringar för att stärka basen för Munters. Ständiga förbättringar är viktigt och nödvändigt för att skapa utrymme för investeringar i framtida tillväxtmöjligheter. Jag är väldigt glad att Peter Gisel-Ekdal efter 12 år som chef för affärsområdet FoodTech tackat ja till att bli chef för affärsområdet AirTech. Under de kommande månaderna kommer jag tillsammans med organisationen att sätta de strategiska prioriteringar som ska vägleda oss under kommande år, vilket också kommer innebära ett beslut från vår strategiska utvärdering av Data Center och Mist Elimination- verksamheterna.

Klas Forsström, VD och koncernchef
   

Klockan 9:00 den 24 oktober presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med CFO, Annette Kumlien denna delårsrapport i en live audiocast / telefonkonferens.

Audiocast:
http://www.financialhearings.com/event/11800 

Telefonkonferens:
Var vänlig ring in på något av numren nedan:
Sverige: +46850558365
Storbritannien: +443333009032
USA: +18335268395

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/ 

För mer information kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Chef Investor Relations
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.se

   
Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan
08.00 CET.

Om Munters
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 600 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på
www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.