Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv2 2021.png

Munters delårsrapport januari-juni 2021 - "Stabil efterfrågan, försörjningskedjan utmanande"

jul 16, 2021

April-juni 2021: 

 • Stabil efterfrågan under kvartalet. Begränsningar i försörjningskedjan relaterade till Covid-19-pandemin ökade under perioden vilket ledde till förlängda ledtider och inköpsrelaterade produktionsstörningar.
 • Orderingången ökade +13%, valutajusterad stark tillväxt om +23%, nettoomsättningen ökade +3%, valutajusterad +13%. Tillväxten drevs främst av undersegmenten batteri (en del av industrisegmentet) inom affärsområde AirTech och svinsegmentet i USA inom affärsområde FoodTech. Services hade också god tillväxt.
 • Den justerade EBITA-marginalen var 14,2% (14,7), påverkad negativt av begränsningar i försörjningskedjan och förändringar i affärsmix.
 • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA (R12*) var 1,9x, samma nivå som vid slutet av mars 2021.
 • Nettoskulden per 30 juni uppgick till MSEK 2 209 jämfört med MSEK 2 208 i slutet av mars 2021. En 5-årig refinansiering genomfördes i perioden som möjliggör genomförandet av den långsiktiga strategin.
 • Strategiimplementeringen med åtgärder för att stärka kunderbjudandet och optimera marknadsnärvaron fortskrider. Totalt har MSEK 89 redovisats som jämförelsestörande poster under kvartalet, inom AirTech (MSEK 15) och inom FoodTech (MSEK 74). Majoriteten av kostnaderna har redovisats som avsättning relaterat till främst produktrationalisering inom Europa samt utfasning av förstagenerationens IoT-erbjudande (avgångsvederlag, garantiåtagande, lager etc.). Utöver det redovisades kostnader kopplade till konsulttjänster för implementeringen av strategin.

Januari-juni 2021:

 • Stark stabil efterfrågan under perioden. Inom vissa områden ledde Covid-19-pandemin till en ökad efterfrågan, medans en ökande brist i försörjningskedjan resulterade i förlängda ledtider och inköpsrelaterade produktionsstörningar.
 • Orderingången ökade +11%, valutajusterad stark tillväxt på +22% och nettoomsättningen ökade +3%, valutajusterad +13%. Tillväxten drevs huvudsakligen av undersegmenten batteri och läkemedel (del av industrisegmentet) inom affärsområde AirTech och svinsegmentet i Kina och USA inom affärsområde FoodTech. Services hade god tillväxt.
 • Justerad EBITA-marginal var 13,3% (11,7). Förbättringen drevs främst av ökad nettoomsättning och höga beläggningsgrader, delvis motverkade av begränsningar i försörjningskedjan.
 • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA (R12*) var 1,9x, samma nivå som vid slutet av december 2020 och lägre än samma period föregående år (2,7x).
 • Nettoskulden per den 30 juni uppgick till MSEK 2 209 jämfört med MSEK 2 116 i slutet av december 2020.

VD kommentar: 

Fortsatt god underliggande efterfrågan driven av industrisegmentet

Under andra kvartalet fortsatte efterfrågan att vara stabil, främst drivet av undersegmentet batteri inom industrisegmentet i affärsområde AirTech. Ökade störningar i försörjningskedjan på grund av Covid-19 över hela kvartalet vilket ledde till längre ledtider och inköpsrelaterade produktionsstörningar. Kostnaderna fortsatte att öka för råvaror och transporter. Vi har genomfört fortlöpande prishöjningar under 2021. Dessa kommer att få effekt under de kommande kvartalen med majoriteten av effekten nästa år på grund av förlängda ledtider.

Marginalen påverkad av störningar i försörjningskedjan

Vi hade en stabil orderingång och nettoomsättning under andra kvartalet, både rapporterad och valutajusterad. Region APAC visade stark tillväxt som drevs av undersegmentet batteri i AirTech, motverkat av en svagare svinmarknad i Kina för FoodTech. Americas hade en god tillväxt främst på grund av undersegmentet batteri i AirTech samt kyckling-, svin-, ägg- och mejerisegmenten i FoodTech. Region EMEA växte drivet främst av undersegmentet batteri och komponenter i AirTech och tillväxt inom växthusmarknaden i FoodTech.

Den justerade EBITA-marginalen var svagare under kvartalet på grund av störningar i försörjningskedjan, ökade råvaru- och fraktkostnader. Dessutom hade en förändrad affärsmix en negativ påverkan på marginalen.

Fortsatt implementering av strategin och lansering av FoodTech-strategi

Genomförandet av vår långsiktiga strategi fortsatte under kvartalet med affärsområde AirTech som förvärvade ett patent i syfte att stärka deras teknologiposition i den amerikanska kärnverksamheten. Ett ramavtal säkrades med ett större data center hyperscale företag vilket kommer leda till stärkta återkommande intäkter från detta segment. Services utökar även marknadsnärvaron genom att starta verksamheter i Norge och Irland. Affärsområde FoodTech lanserade en uppdaterad strategi med syfte att stärka både digitala lösningar och klimatkontrollerbjudandet. Redan under andra kvartalet vidtogs åtgärder för att stärka organisationen, vilket resulterade i ett nytt ledarskap för området uppkopplade gårdar. Dessutom säkerställde Munters en 5-årig refinansiering av den primära lånefaciliteten genom ett sk term loan och den revolverande kreditfaciliteten, vilket stärker vår förmåga att genomföra den långsiktiga strategin.

Störningar i försörjningskedjan förväntas fortsätta
Marknadens efterfrågan fortsatte att vara solid och samtidigt påverkades verksamheten av Covid-19-pandemin genom störningar i försörjningskedjan. För närvarande förväntas störningarna kvarstå under andra halvan av 2021.

Jag vill framföra min uppriktiga uppskattning till våra medarbetare för deras engagemang för våra kunder och Munters.
 

Klas Forsström, VD och koncernchef

 

Information om presentation av rapporten:

Klockan 9.00 den 16 juli är ni välkomna att deltaga vid en webcast eller telefonkonferens när VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien presenterar rapporten.

Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/munters-q2-2021

Var vänlig ring in på något av numren nedan för telefonkonferens:

SE: +46 8 505 58375

UK: +44 3333009271

US: +16467224956

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/

 

Kontaktperson:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 klockan 07.30 CET.

Om Munters: 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.