Ställ en fråga!

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.

Stäng
top-CG.jpg

Bolagsstyrning

Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första handelsdag. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följ eller förklara". Den innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta i bolagsstyrningsrapporten.

Munters förväntas följa samtliga regler i Koden från tidpunkten för noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm, med undantag för reglerna 9.7 och 9.8 i Koden. Avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets årliga bolagsstyrningsrapporter.

Munters bolagsstyrningsstruktur

 

Munters bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 7 maj 2017. Bolagsstämmans beslut om antagande av bolagsordningen är villkorat av Erbjudandets genomförande och bolagsordningen förväntas registreras den 19 maj 2017.

Läs hela bolagsordningen

Munters styrelse

Chris Curtis

Styrelsens ordförande sedan 2015. Född 1957.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BA, LeMoyne College. Studier i historia och ekonomi. VD i Wencor Group. Styrelseledamot i S&C Electric Co.

Läs mer om styrelsen

Munters ledning

JOHN PETER LEESI

VD och koncernchef sedan 2014. Född: 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Styrelseordförande i Munters 2012-2015. Tidigare CFO i Sony Ericsson. 

Läs mer om Munters ledning

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.