Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Handful of soil with young plant growing_Thinkstock_465667055_1200x600.jpg

Hållbar utveckling

"Som företag tar vi vårt sociala ansvar på allvar."

Som global ledare inom energieffektiva luftbehandlingslösningar, tar vi på Munters vårt sociala ansvar som företag på allvar. Vi förstår hur vi påverkar världen vi alla lever i.

Därför arbetar vi på Munters varje dag för att skapa "Ditt perfekta klimat". Vi förser våra kunder med produkter och lösningar som sänker deras energiförbrukning. Detta bidrar till att sänka hela världens utsläpp.

I vår tillverkning följer vi en hållbarhetsstrategi, där fokus läggs på effektivt utnyttjande av naturtillgångar, samtidigt som vi reducerar och återvinner allt vårt avfall. På Munters är nämligen en av våra värdegrunder "det finns alltid ett bättre sätt".

Även om vi har gjort avsevärda förbättringar, lovar vi att fortsätta vår jakt på sätt att förbättra våra produkter och tillverkningsprocesser.

Munters kommer även fortsättningsvis att vara en del i skapandet av en hållbar framtid för alla.

John Peter Leesi
President and CEO

Policy & Tillämpning

Hållbarhetspolicy

Munters målsättning är att skapa "Ditt perfekta Klimat" med hållbara lösningar. Dessa måste tillföra både miljömässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder och för samhället i stort. En av våra värdegrunder är därför "Hållbart värdeskapande".

Det är vår målsättning att tillverka våra produkter på ett sätt som resulterar i en säker, hälsosam och miljövänlig verksamhet. Vi gör detta för våra anställda, våra kunder, samhällen och hela miljön.

Ursprung

Munters affärsprinciper och –policies är utformade för att följa FN :s Global Compact i dess tio principer för företags sociala ansvar.

Dessa principer är sammansatta av regler för respekt för:

  • Grundläggande mänskliga rättigheter
  • Arbetsrättigheter, inklusive lagar om barn- och tvångsarbete
  • Riktlinjer för miljö och säkerhet
  • Regler mot korruption

Tillämpning

Munters affärsprinciper och –policies gäller globalt i nom alla affärsområden.

Ansvar

Styrelsemedlemmar ansvarar för formella beslut om affärsprinciper, och även övervakning av deras genomförande med regelbundna möten.

Gruppchefer ansvarar för genomförandet av affärsprinciperna, och även för att sätta upp och utvärdera gruppens förbättringsmål. Gruppledningen utvecklar policies, gruppmål och övervakar utvecklingen.

Styrelseledamöterna ansvarar för att av affärsprinciperna, affärsinriktningen och –målen, samt relaterade policies översätts och anpassas till lokala procedurer i enlighet med lokal lagstiftning.

Chefer och/eller Föreståndare ansvarar för att deras anställda förstår affärsprinciperna, -polices, -procedurer och –mål. De måste också säkerställa att deras anställda får relevant utbildning i området.

De anställda ansvarar för att ha en god förståelse för affärsprinciperna, -policies och –procedurerna som är relevanta för deras jobb samt att följa dem.

Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

Miljö, Hälsa & Säkerhet

Munters har förbundit sig att upprätthålla en miljövänlig verksamhet som uppfyller alla krav. Vi arbetar ständigt för att kunna identifiera möjligheter till riskreduktion och vägar till en säkrare, hälsosammare och miljövänligare arbetsplats för våra anställda, kunder, grupper och miljön i allmänhet.

Läs mer här

Socialt ansvar

Munters har åtagit sig att hålla den högsta nivån av affärsetik och integritet i alla delar av vår verksamhet . Munters varumärke ska alltid förknippas med ett socialt och etiskt ansvarsfullt beteende, respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och god affärssed. Läs mer här

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land