Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Polityka przeciwdziałania nadużyciom

Polityka przeciwdziałania nadużyciom w firmie Munters umożliwia wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom wobec Munters. Dbamy o to, by działania pracowników były jednoznaczne, zapewniając im wskazówki i czyniąc ich odpowiedzialnymi za opracowywanie sposobów kontrolowania i prowadzenia postępowań. Raporty dotyczące możliwych nieprawidłowości prezentowane będą okresowo Zarządowi.

Zakres obowiązywania polityki

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich nieprawidłowości dotyczących zarówno pracowników, jak i udziałowców, konsultantów, podwykonawców, sprzedawców, przedstawicieli zewnętrznych i innych osób trzecich, prowadzących interesy z firmą Munters.

Wszelkie postępowania dotyczące nadużyć prowadzone będą bez względu na stanowisko zajmowane przez daną osobę czy jej powiązania z Munters.

Przykładowe nadużycia

Obawy, jakie należy zgłaszać, dotyczą między innymi pracowników, którzy dopuszczają się lub usiłują dopuścić następujących czynów:

  • zachowania nieuczciwe lub podstępne;
  • fałszerstwo lub wprowadzanie zmian w dokumentach lub księgach rachunkowych;
  • defraudacja pieniędzy, towarów lub innych składników majątku;
  • nieprawidłowości podczas prowadzenia transakcji finansowych, obsługi bądź raportowania pieniędzy;
  • uzyskiwanie korzyści dzięki zajmowanemu stanowisku;
  • ujawnianie informacji o działalności lub innych danych dla uzyskania korzyści;
  • przyjmowanie lub oczekiwanie korzyści majątkowych od osób trzecich z uwagi na zajmowane stanowisko lub pełnione obowiązki;
  • kradzież lub nadużycie cudzej własności, wyposażenia lub usług.

Polityka przeciwdziałania nadużyciom

Wszystkie grupy kierownicze odpowiadają za wykrywanie i zapobieganie nadużyciom i innym nieprawidłowościom. Nadużycie definiowane jest jako celowe poświadczenie nieprawdy bądź zatajenie ważnego faktu w celu skłonienia w związku z tym drugiej osoby do działania na swoją szkodę.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości.

Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom jest dla każdego zespołu kierowniczego stałym zadaniem, z wykonania którego należy przedstawiać raport podczas kontroli działalności oraz miejscowych zgromadzeń Zarządu.

Każdy członek zespołu kierowniczego musi znać rodzaje nieprawidłowości, jakie występować mogą w obszarze, za który jest odpowiedzialny, i zwracać uwagę na wszelkie ich przejawy.

Niezgłoszenie podejrzenia nadużyć czy nieprawidłowości może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

Wszelka dostrzeżona lub podejrzewana nieprawidłowość musi zostać niezwłocznie zgłoszona dyrektorowi finansowemu, który poinformuje o niej dyrektora naczelnego i Zarząd. Raporty wysyłać można również bezpośrednio do dyrektora naczelnego lub przewodniczącego zarządu. Przyjmowane są zgłoszenia anonimowe.

Nieprawidłowość należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim służbom.

Wszyscy pracownicy Munters zobowiązani są do pełnej współpracy podczas postępowania wewnętrznego i zewnętrznego. W przeciwnym razie grozi im postępowanie dyscyplinarne.

Firma Munters zawsze uczyni wszystko, co w jej mocy, wykorzystując pełną drogę prawną, dla odzyskania środków finansowych utraconych na skutek nadużycia. Wobec pracownika dopuszczającego się nadużycia wyciągnięte zostaną natychmiast konsekwencje dyscyplinarne, w tym możliwe zwolnienie z pracy, a także wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.