Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_Mondelez_Hero_845x475.jpg

Affugtning – energieffektiv opbevaring af chokolade

At Mondelez chocolate factory north of Stockholm in Sweden, confectionery products are being produced, stored and distributed to European customers, with the automated store handling 160,000 pallets each year. In 1984, a Munters desiccant dehumidifier was installed at Mondelēz’s 50,000 m3 automated chill store to prevent condensation issues, avoid hygiene issues like mould and chocolate bloom, protect packaging against softening and keep the product quality high. Thanks to a long period of successful operation, Mondelēz approached Munters once again to find a replacement solution.

Med næsten 2.000 medarbejdere er Kraft Foods Nordic den førende nordiske leverandør af chokolade, snacks, fødevarer og kaffe med mærker som Marabou, Daim, Twist, Kraft og Philadelphia.

På chokoladefabrikken for Marabou nord for Stockholm i Sverige bliver der produceret, opbevaret og distribueret konfektureprodukter til europæiske kunder. I lagerautomaten bliver der omsat 160.000 paller hvert år.

I 1984 blev en Munters MA25000 sorptionsaffugter installeret i Krafts 50.000 m3 afkølede lagerautomat for at forhindre problemer med kondensdannelse, for at undgå hygiejneproblemer som f.eks. mug og gråt overtræk på chokoladen, for at beskytte emballagen mod at blive blød samt for at holde produktkvaliteten høj under hele opbevaringsperioden.

Klimaet på lageret bliver styret og kontrolleret dagligt, hvilket holder forholdene præcist på +5°C/55% RH. Under disse forhold bevarer produkterne deres originale kvalitet og friskhed uden nogen form for produktspild på grund af luftfugtighed.

Det mest almindelige problem i forbindelse med chokolade er gråt overtræk på chokoladen, hvilket opfattes af forbrugere som et hvidligt skær. Problemet opstår enten, når sukker krystalliserer på overfladen på grund af høj luftfugtighed efter kondensation, eller når det kolde produkt bliver flyttet ind i varme omgivelser, og kakaofedt krystalliserer i ren form på overfladen.

Før produkterne bliver distribueret fra Kraft til kunderne, bliver de flyttet til et andet lager ved 15°C/60% RH til en uges konditionering, før de bliver læsset på lastbiler. Dermed forhindrer man kondensdannelser, når de kolde produkter bliver placeret i varmere lastbiler.

Energiforbrug er en topprioritet for Kraft. På deres fabrikker bliver der gjort en stor indsats for at reducere energiforbruget, spildprodukter, udslip osv. i tæt samarbejde med alle medarbejdere og leverandører. Et af målene, der går ud på at reducere energiforbruget med 35% over 3 år, er nu tæt på at blive nået.

Som en del af denne plan blev alt affugtningsudstyr på deres fabrikker undersøgt, og der blev lavet energieffektive forbedringer. På fabrikken i Upplands Väsby fungerede den 24-år gamle affugter stadig – dog var rotorkapaciteten reduceret efter mange års slitage, og sammenlignet med nutidens affugtere var energiforbruget højt.

Munters blev udvalgt blandt andre leverandører, og den nye Munters affugter leverede energieffektivitet betydeligt bedre end konkurrenterne. Munters’ nyligt lancerede MCD-affugter var en oplagt løsning med dens meget lave energiforbrug og specielle rotordesign for optimeret energiudnyttelse.

For at opnå yderligere energibesparelser var en ekstern varmeveksler en del af løsningen fra Munters. Konkurrenternes bedste løsninger viste et strømforbrug på 1,8 kWh pr. kilo fjernet vand, mod Munters’ MCD-anlæg på 1,43 kWh (ved en effekt på 84 kW) og endda så lavt som 1,31 kWh i perioder med lavere fugtbelastninger (60 kWh).

Efter en kompliceret afmontering af det gamle system, som havde meget begrænset tilgængelighed, blev MCD-anlægget installeret. Takket være affugterens sektionsopdelte design blev den løftet ind i bygningen i sektioner og er nu oppe at køre. Den nye Munters MCD155-affugter sikrer nu et kontrolleret og konstant klima på lageret med energibesparelser på mindst 32% sammenlignet med driftsomkostningerne på den gamle affugter.

Den nye MCD155 har en nominel luftstrøm på 15.300 m3/h med en maksimal regenerationseffekt på 102 kWh. For at optimere energieffektiviteten er regenerationseffekten blevet reduceret til 90 kWh, hvilket giver tilstrækkelig affugtningskapacitet under de fleste forhold – og i perioder med ekstreme fugtbelastninger kan de resterende 12 kWh blive brugt som en buffer. Fungerende ved 84 kWh er affugtningskapaciteten på 44,2 kg/h ved 5°C/55% RH. Takket være MCD-affugterens integrerede modulerede varmeapparat bliver effekten automatisk justeret – afhængigt af reelle behov.

Den ansvarlige for konstruktion og energi på Krafts chokoladefabrik for Marabou, Jonny Hagenbjörk, siger: “Til vores store tilfredsstillelse sørgede Munters for alle detaljerne, lige fra den besværlige afmontering af det gamle anlæg til færdiggørelsen af hele rørsystemet og strøminstallationerne. Det gjorde livet meget nemmere for os kun at skulle kommunikere med én leverandør. Vi ser nu frem til at kunne benytte os af fordelene ved MCD-affugteren og føler os overbeviste om, at vores produkter vil blive bevaret i perfekt stand, ligesom affugteren hjælper os med at overholde hygiejnekrav som f.eks. HACCP-reglerne.”

Opbevaring af produkter i et kølelager kræver præcis styring af ikke kun temperatur, men også den relative luftfugtighed, da det er essentielt for at undgå kondensdannelser, som påvirker kvaliteten på produkterne og potentielt skaber hygiejneproblemer som f.eks. mug. Konsekvensen af kondensdannelser kan føre til dyre produktkasseringer, sammenfaldet emballage samt problemer med at overholde HACCP-krav. Ved at reducere den relative luftfugtighed med et Munters affugtningssystem kan den relative luftfugtighed holdes konstant uanset de udendørs vejrforhold i løbet af året.

Med Munters’ nye generation af sorptionsaffugtere tilbyder den ekstreme energieffektive løsning optimal beskyttelse af opbevarede produkter.

Den grundlæggende ide bag Munters sorptionsrotoren er ganske simpel. Luften føres gennem rotoren, hvor fugten fra luften opsuges i rotormaterialet. Luften forlader derefter affugteren som tør luft. En anden luftstrøm borttørrer fugten, som er blevet samlet på tørresiden af affugteren, som enten bliver ventileret udenfor eller udledt et andet sted. Da al fugten bliver fjernet som vanddamp af rotoren, kan affugteren fungere effektivt selv ved meget lave temperaturer og stadig opretholde de ønskede fugtighedsforhold.

The climate in the store is controlled and verified daily, keeping conditions strictly at +5°C/55% relative humidity (RH). Under these conditions the products keep their original quality and freshness, with no product waste due to humidity.

The most common issue when handling chocolate is “chocolate bloom”, experienced by consumers as a whitish colouring of the product. This problem occurs either when sugar crystallizes on the surface because of high humidity after condensation or when the cold product is moved into warm surroundings and cocoa fat crystallizes in pure form on the surface.

Before distributing the goods from Mondelēz to customers, the products are moved to another store at 15°C/60% for one weeks conditioning before loading into trucks, thus preventing condensation occurring when cold products are placed into warmer trucks

Energy efficiency is key

Energy consumption is a key issue for Mondelēz, where great efforts are being made to reduce energy consumption. The target is to reduce all consumption by 35% over 3 years. The 24-year-old Munters dehumidifier still worked, but after years of wear and tear the drying wheel capacity was reduced and, in comparison to today’s dehumidifiers, the energy consumption was high.

Munters MCD dehumidifier replaced the old system, and provides energy efficiency which is considerably better than competitors. It was the obvious solution thanks to its low energy consumption and special rotor design for optimized energy utilization. For further energy savings, an external heat exchanger was offered as part of the solution from Munters.

Competitors’ best solutions showed a power consumption of 1,8 kWh per kilo of water removed, compared to the Munters MCD-units which use 1,43 kWh ( at 84kW effect) and occasionally use as low as 1,31 kWh during periods with lower humidity loads (60kW). The new Munters MCD 155 secures a controlled and constant climate in the store, with energy savings of minimum 32% compared to the old dehumidifier. The new system also has a nominal airflow at 15,300m3/h with a maximum regeneration effect of 102kW.

To optimize the energy efficiency, the regeneration effect has been reduced to 90kW which grants sufficient dehumidifying capacity under most circumstances – and in periods with extreme humidity loads, the remaining 12kW can be used as a buffer. Functioning at 84kW the dehumidification capacity is 44.2 kg/h at 5 °C/55% RH. Thanks to the MCD’s incorporated modulated heater, the effect is automatically adjusted depending on actual needs.

“To our great satisfaction Munters took care of all the details, from the difficult cut-up and removal of the old unit to completing all ductwork and power installation,” says Jonny Hagenbjörk, responsible for construction and energy at the Mondelēz factory. “That made life a lot easier for us as we only had to communicate with one supplier. We now look forward to taking advantage of the benefits of the MCD, and we feel confident that our products will be perfectly preserved, helping us meet hygienic demands, such as the HACCP regulations.”

Storage of products in a chill store requires strict control of not only temperature but also relative humidity. This is essential for avoiding condensation, which effects the quality of products and potentially creates hygiene issues like mould. The consequences of condensation can lead to expensive scrapping of products and collapsed packaging. By reducing the relative humidity with a Munters dehumidification system, the relative humidity can be constant regardless of outdoor deviations.

The principle of Munters desiccant dehumidifiers is very simple. Moisture is absorbed onto a slowly revolving desiccant wheel as air passes through it. The air leaving the other side of the wheel is dry, and another airstream drives off the moisture which has been collected on the drying side of the dehumidifier and discharged elsewhere. Munters’ new generation of MCD desiccant dehumidifiers is an extremely energy efficient solution which offers optimum protection of stored products.

Hurtige fakta

  • Forhindrer kondensdannelser
  • Undgå mugvækst
  • Eliminerer gråt overtræk på chokoladen
  • Beskytter emballage
  • Sikrer høj kvalitet
  • Energieffektiv opbevaring
  • Beskyttelse året rundt

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere