Coporate - Svenska

Quality PolicyDet är Munters policy att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter, system och service i överensstämmelse med de avtalade tekniska och kontraktsenliga kraven. Kvaliteten ska vara sådan att kundernas behov blir fullt tillfredställda. Hög och jämn kvalitet ska vara en betydande faktor i kundernas val av Munters produkter. Den här policyn omfattar alla produkter, system och all service som Munters erbjuder.

Ambition
Munters ambition är att erbjuda produkter, system och service med hög och jämn kvalitet. Detta kan endast uppnås genom koordinerade och välplanerade arbetsprocesser inom hela koncernen.

Genomförande
Uppfyllandet av policyn kräver att Munters verksamhet styrs enligt följande principer:

  • Varje medarbetare ska vara medveten om och förstå vikten av kvalitet. En förutsättning för detta är att medarbetarna ges fortlöpande utbildning och utveckling. 

  • Organisation och fördelning av ansvar och befogenheter gällande alla aktiviteter som berör kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

  • Kundfokus, kostnadseffektivitet och kraven i ISO 9001/2000 eller motsvarande, ska vara grunden för alla aktiviteter. 

  • All forskning och utveckling av produkter, system och service, ska utgå ifrån kundens behov. 

  • Rutiner, processer och metoder som säkrar efterfrågad kvalitet ska dokumenteras och följas. 

  • Endast leverantörer med förmåga att uppfylla våra kvalitetskrav ska anlitas. 

  •  Marknads- och försäljningsaktiviteter får endast skapa sådana förväntningar hos kunderna som vi kan uppfylla. 

  • Utvecklingen av kvalitetsarbetet ska kontinuerligt följas upp. 

  • Allt kvalitetsrelaterat arbete ska styras mot årliga mål för kvalitetsförbättringar.

 

Sök
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011